Kazimierz Maliszewski, Adam Kucharski (red.)

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726)

Wysyłamy w ciągu 5 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3786-3
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
404
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Kazimierz Maliszewski, Adam Kucharski (red.)

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726)

Kategoria produktu:

Z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli Kazimierz Maliszewski i Adam Kucharski

W dziejach Torunia XVIII w. istotną rolę odgrywał poczmistrz królewski, rajca i burgrabia Jakub Kazimierz Rubinkowski. Ta ciekawa postać sarmackiego mieszczanina toruńskiego – pisarza i erudyty, autora popularnego dzieła o życiu i czynach wojennych króla Jana III Sobieskiego pt. Janina, jest dobrze znana. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na pionierski charakter poczynań poczmistrza toruńskiego jako szeroko znanego w czasach saskich redaktora gazet pisanych, twórcy swoistej, samodzielnej agencji informacyjnej. Wśród wielu odbiorców jego korespondencji, którymi były czołowe osobistości w Rzeczypospolitej, na pierwszym miejscu należy wymienić niezwykle barwną postać Elżbiety Sieniawskiej, córki marszałka wielkiego koronnego, wybitnego poety barokowego, nazywanego „polskim Salomonem” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i żony hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego. Odgrywając niezwykle ważną rolę polityczną w pierwszych dziesięcioleciach XVIII w., nieprzypadkowo uzyskała ona przydomek „królowej bez korony i pierwszej damy Rzeczypospolitej”. Rubinkowski pełnił u niej służbę informacyjną przez 12 lat (1716–1728), przesyłając jej regularnie, raz w tygodniu, pakiet informacyjny, zawierający przeważnie list i zredagowaną przez siebie gazetę pisaną wraz z dołączanymi od czasu do czasu nowinami drukowanymi. Analiza obfitej korespondencji poczmistrza toruńskiego do kasztelanowej krakowskiej odkrywa cały system związków, jakie łączyły go z Sieniawską. Okazuje się, że nie ograniczał się tylko do usług informacyjnych w sprawach politycznych, ale spełniał także funkcję agenta gospodarczego: pośredniczył w handlu zbożowym między Sieniawą a Gdańskiem. Werbował dla księżnej potrzebnych rzemieślników, załatwiał różnorodne transakcje handlowe wśród znajomych kupców i bankierów gdańskich. Regularnie też podawał informację o wahaniach cen zboża w Gdańsku oraz o liczbie statków przepływających przez Toruń. Ten odzwierciedlony w korespondencji system powiązań Rubinkowskiego z Sieniawską nosił wszelkie znamiona stosunku klienta magnackiego do swej protektorki, spełniającego jej różnorodne żądania i zachcianki, byle tylko nie stracić łaski wielkopańskiej, która mogłaby mu pomóc w drodze do kariery i awansu społecznego.

Wykaz skrótów bibliograficznych / 7

Wstęp. Jakub Kazimierz Rubinkowski – korespondent Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej / 9

Nota edytorska / 45

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z lat 1716–726 / 57

Aneks I. Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do rożnych osób pisane w związku ze służbą u Elżbiety Sieniawskiej przechowywane razem z jego korespondencją do niej adresowaną oraz list z nowinami gazetowymi / 325

Aneks II. Wykaz urzędów i godności / 339

Słowniczek często występujących terminów i zwrotów łacińskich, staropolskich i obcojęzycznych oraz nazw geograficznych / 345

Bibliografia / 371

Indeks osobowy / 383

Indeks nazw geograficznych i etnicznych / 397

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Kazimierz Maliszewski

    Prof., pracownik Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim historię kultury, mentalności i komunikacji społecznej w czasach nowożytnych.  Prowadzi zajęcia na temat historii kultury nowożytnej,  historii Kościoła XVI–XVIII w., wybranych problemów z metodologii historii czasów nowożytnych oraz zagadnień dziejów z kultury staropolskiej na tle europejskim (XVI–XVIII w.). Autor m.in. prac: Jakub Kazimierz Rubinkowski szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy (1982), Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Studium z dziejów kształatowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów wiedzy i informacji o "Theatrum mundi" (1990), Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej (2001), W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie (2006), Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku (2014). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

  • Adam Kucharski

    Adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze, w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania w zakresie dziejów kultury i mentalności wczesnonowożytnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podróżnictwa tej epoki. Jest autorem monografii opublikowanej w 2007 r. Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wrażenia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w. W 2011 r. wydał drukiem relację podróżną Karola Stanisława Radziwiłła Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum