Iwona Wasielewska-Marszałkowska

Innowacyjne formy obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5226-2
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5227-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5227-9

35,20 zł

miękka

Iwona Wasielewska-Marszałkowska

Innowacyjne formy obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw

Kategoria produktu:

Powstaniu niniejszej monografii przyświecał cel przybliżenia Czytelnikom problematyki innowacji i innowacyjnych form obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw realizowanej przez dostawców tych usług (operatorów 3PL i integratorów logistycznych 4PL). Książka systematyzuje aspekty teoretyczne w odniesieniu do ujednolicenia i interpretacji licznych, nierzadko rozbieżnych definicji, wśród których wymienić należy między innymi te odnoszące się do pojęć: innowacji (w logistyce) i innowacyjności obsługi logistycznej, modeli usługodawców logistycznych – dostawców usług logistycznych, łańcucha dostaw i sprawności logistycznej. Zaprezentowana problematyka badawcza oraz wnioski płynące z przeprowadzonego badania stanowią więc próbę integracji dotychczasowych studiów literaturowych, zatem wiedzy i praktyki badawczej na temat innowacji, innowacyjnych rozwiązań/form obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw wdrażanych przez operatorów 3PL i integratorów logistycznych 4PL, będących najwyżej rozwiniętymi modelami realizującymi tę obsługę. W książce poruszono tematykę logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, zwłaszcza w odniesieniu do czynników determinujących rozwój i kształt współczesnych łańcuchów dostaw, które przykładowo wynikają z aktualnej sytuacji geopolitycznej, uwarunkowań prawnych i rozwoju nowoczesnych technologii. Rozprawa jest adresowana do wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką, stanowi doskonałe źródło wiedzy dla osób zajmujących się kwestią wdrażania innowacji w sferze obsługi logistycznej łańcuchów dostaw w globalnym środowisku biznesowym, a treść prezentowana z punktu widzenia „innowacji w logistyce” może zachęcić do wykorzystania publikacji jako kompendium wiedzy dla teoretyków, menedżerów i ekspertów zarządzających przedsiębiorstwami z branży usług logistycznych (TSL).


The purpose of creating this monograph was to familiarize readers with the issues of innovation and innovative forms of logistics services in modern supply chains carried out by providers of these services (3PL operators and 4PL logistics integrators). This book systematizes theoretical aspects in relation to the unification and interpretation of numerous, often divergent definitions, including those relating to the concepts of, among others, innovation (in logistics) and innovativeness of logistics services, or models of logistics service suppliers – logistics service providers, supply chain and efficiency of logistics. The presented research issues and conclusions drawn from the conducted study are therefore an attempt to integrate previous literature studies, i.e., knowledge and research practice on innovations, innovative solutions/forms of logistics service in modern supply chains implemented by 3PL operators and 4PL logistics integrators, which are the most developed models implementing this service. The book discusses the topic of logistics and supply chain management, especially in relation to the factors determining the development and shape of modern supply chains, which, for example, result from the current geopolitical situation, legal conditions and the development of modern technologies. The dissertation is addressed to all those interested in this topic, it is an excellent source of knowledge for people dealing with the issue of implementing innovations in the field of logistics services for supply chains in the global business environment, and the content presented from the point of view of "innovation in logistics" may encourage the use of the publication as a compendium of knowledge for theoreticians, managers, and experts managing enterprises in the logistics services industry (TSL).

Wstęp / 7

Rozdział 1. Obsługa logistyczna łańcuchów dostaw – ramy teoretyczne / 11
1.1. Przegląd badań z zakresu definiowania łańcuchów dostaw, outsourcingu i dostawców usług logistycznych / 11
1.1.1. Metodyka systematycznego przeglądu literatury / 11
1.1.2.  Rezultaty systematycznego przeglądu literatury dotyczącej badań z zakresu definiowania łańcuchów dostaw, outsourcingu i dostawców usług logistycznych / 17
1.2. Łańcuchy dostaw – istota i pojęcia związane / 18
1.3. Outsourcing obsługi logistycznej / 30

Rozdział 2. Dostawcy usług logistycznych w łańcuchach dostaw / 45
2.1. Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw – istota i charakterystyka / 45
2.2. Ewolucja modeli biznesowych usługodawców logistycznych / 57
2.2.1. Tradycyjne modele usługodawców logistycznych / 62
2.2.2. Model biznesowy 3PL i jego charakterystyka / 66
2.2.3. Model biznesowy 4PL – generacja integratora logistycznego / 75

Rozdział 3. Innowacje w obsłudze logistycznej łańcuchów dostaw / 85
3.1. Innowacje, innowacyjność – rozważania terminologiczne i definicyjne/ 85
3.1.2. Typologia i źródła innowacji – wybrane aspekty / 101
3.1.3. Innowacje w obsłudze logistycznej – implikacje teoretyczne / 114
3.2. Sprawność obsługi logistycznej łańcuchów dostaw / 127
3.3. Przegląd badań poruszających problematykę wpływu innowacyjności dostawców usług logistycznych na sprawność łańcuchów dostaw / 140

Rozdział 4. Deskrypcja metodyki badań empirycznych / 153
4.1. Badanie ilościowe – metoda, technika i narzędzie badawcze / 153
4.2. Modelowanie równań strukturalnych – zarys teoretyczny / 170
4.3. Charakterystyka próby badawczej w badaniu ilościowym / 176

Rozdział 5. Innowacyjność dostawców usług logistycznych w świetle badań empirycznych / 185
5.1. Innowacje, innowacyjność usługodawców logistycznych – wyniki badania ankietowego / 185
5.2. Wpływ innowacyjności operatorów 3PL i integratorów logistycznych 4PL na sprawność logistyczną dostawców usług logistycznych – wyniki modelowania PLS-SEM / 209

Podsumowanie, dyskusja – ustalenia badawcze i implikacje praktyczne / 231
Bibliografia / 237
Spis tabel / 261
Spis rysunków / 265

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Iwona Wasielewska-Marszałkowska

    Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Od 2018 roku jako pracownik badawczo-dydaktyczny związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Logistyk praktyk, który doświadczenie zdobył dzięki wieloletniej pracy w podmiotach rynkowych kojarzonych z branżą transportu–spedycji–logistyki oraz w przedsiębiorstwach handlowych. Jest członkiem indywidualnym Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Kompetencje i umiejętności, które pozyskała w praktyce gospodarczej, udokumentowane zostały certyfikatami i uprawnieniami. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce zarządzania łańcuchami dostaw, outsourcingu i innowacyjności operatorów 3PL i integratorów logistycznych 4PL w obsłudze logistycznej łańcuchów i sieci dostaw. W sposób szczególny dotyczą one prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorka monografii, autorka i współautorka kilkunastu artykułów naukowych, których tematyka koresponduje z jej zainteresowaniami badawczymi. Obecnie – poza wymienionymi aktywnościami – współpracuje z liderami branży usług logistycznych jako doradca i ekspert.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum