SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Innowacyjne formy obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:266 ISBN:978-83-231-5226-2 eISBN:978-83-231-5227-9 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5227-9
OPIS

Powstaniu niniejszej monografii przyświecał cel przybliżenia Czytelnikom problematyki innowacji i innowacyjnych form obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw realizowanej przez dostawców tych usług (operatorów 3PL i integratorów logistycznych 4PL). Książka systematyzuje aspekty teoretyczne w odniesieniu do ujednolicenia i interpretacji licznych, nierzadko rozbieżnych definicji, wśród których wymienić należy między innymi te odnoszące się do pojęć: innowacji (w logistyce) i innowacyjności obsługi logistycznej, modeli usługodawców logistycznych – dostawców usług logistycznych, łańcucha dostaw i sprawności logistycznej. Zaprezentowana problematyka badawcza oraz wnioski płynące z przeprowadzonego badania stanowią więc próbę integracji dotychczasowych studiów literaturowych, zatem wiedzy i praktyki badawczej na temat innowacji, innowacyjnych rozwiązań/form obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw wdrażanych przez operatorów 3PL i integratorów logistycznych 4PL, będących najwyżej rozwiniętymi modelami realizującymi tę obsługę. W książce poruszono tematykę logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, zwłaszcza w odniesieniu do czynników determinujących rozwój i kształt współczesnych łańcuchów dostaw, które przykładowo wynikają z aktualnej sytuacji geopolitycznej, uwarunkowań prawnych i rozwoju nowoczesnych technologii. Rozprawa jest adresowana do wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką, stanowi doskonałe źródło wiedzy dla osób zajmujących się kwestią wdrażania innowacji w sferze obsługi logistycznej łańcuchów dostaw w globalnym środowisku biznesowym, a treść prezentowana z punktu widzenia „innowacji w logistyce” może zachęcić do wykorzystania publikacji jako kompendium wiedzy dla teoretyków, menedżerów i ekspertów zarządzających przedsiębiorstwami z branży usług logistycznych (TSL).


The purpose of creating this monograph was to familiarize readers with the issues of innovation and innovative forms of logistics services in modern supply chains carried out by providers of these services (3PL operators and 4PL logistics integrators). This book systematizes theoretical aspects in relation to the unification and interpretation of numerous, often divergent definitions, including those relating to the concepts of, among others, innovation (in logistics) and innovativeness of logistics services, or models of logistics service suppliers – logistics service providers, supply chain and efficiency of logistics. The presented research issues and conclusions drawn from the conducted study are therefore an attempt to integrate previous literature studies, i.e., knowledge and research practice on innovations, innovative solutions/forms of logistics service in modern supply chains implemented by 3PL operators and 4PL logistics integrators, which are the most developed models implementing this service. The book discusses the topic of logistics and supply chain management, especially in relation to the factors determining the development and shape of modern supply chains, which, for example, result from the current geopolitical situation, legal conditions and the development of modern technologies. The dissertation is addressed to all those interested in this topic, it is an excellent source of knowledge for people dealing with the issue of implementing innovations in the field of logistics services for supply chains in the global business environment, and the content presented from the point of view of "innovation in logistics" may encourage the use of the publication as a compendium of knowledge for theoreticians, managers, and experts managing enterprises in the logistics services industry (TSL).

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.