SKIP_TO

Przedsiębiorstwo na przełomie wieków

Rok wydania:2001 Nr wydania:1 Liczba stron:720 ISBN:83-231-1380-7
OPIS

Spis treści

Zmiany otoczenia przedsiębiorstw

Regina Borowik, Rola menedżera-przywódcy w środowisku wielokulturowym
Joanna Duda, Finansowanie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Niemczech i Finlandii - analiza porównawcza w świetle przeprowadzonych badań własnych
Krzysztof Krukowski, Iwona Kulas-Klimaszewska, Wykorzystanie metody scenariuszy stanów otoczenia w procesie planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
Zbigniew Martyniuk, Przedsiębiorstwo bankowe w zmiennym otoczeniu
Marek Piałucha, Izabela Cedro-Puszcz, Proces kształtowania w Regionie Opolskim układu instytucjonalnego wspomagania przedsiębiorstw

Uwarunkowania sukcesów i porażek przedsiębiorstw w okresie transformacji

Maria Alot, Uwarunkowania sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw przemysłowych regionu radomskiego w okresie transformacji (w latach 1990-2000)
Ryszard Borowiecki, Restrukturyzacja jako czynnik sukcesów przedsiębiorstwa w okresie transformacji
Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz, Dylematy funkcjonowania Spółek Portfelowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w kontekście teorii stakeholders
Barbara Dobrodziej, Alberto Lozano, Sylwia Sysko-Romańczuk, Niesprawność procesów zarządzania przedsiębiorstwem w okresie przemian gospodarczych - źródła, przejawy, konsekwencje
Ber Haus, Optymistyczna i pesymistyczna ocena przyczyn sukcesów i niepowodzeń przedsiębiorstw
Teresa Kondrakiewicz, Szansę i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstw w ramach struktur holdingowych
Marek Matuszak, Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych
Elżbieta Mączyńska, Ekonomiczne następstwa płytkiej restrukturyzacji przedsiębiorstw
Waldemar Polak, Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju polskich przedsiębiorstw
Agnieszka Sitko-Lutek, Kulturowe uwarunkowania procesu transformacji - przegląd badań
Jan Śliwa, Sławomir Wymysłowski, Podstawowe czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w Polsce
Stefan Tokarski, Grzegorz Drozdowski, Rola menedżera a wymagania kompetencyjne otoczenia w warunkach zmian
Ryszard Walkowiak, Kulturowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa w okresie transformacji

Przedsiębiorczość i konkurencyjność przedsiębiorstw

Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło, Proces dostosowywania się przedsiębiorstwa do rynku jako czynnik poprawy konkurencyjności w warunkach globalizacji
Jerzy Baruk, Zarządzanie działalnością innowacyjną - podejście systemowe
Mariusz Bratnicki, Przedsiębiorczość, konkurencyjność i długowieczność organizacji
Mirosław Haffer, Rafał Haffer, Przedsiębiorczość jako dominująca logika zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków
Elżbieta Kolasińska, Innowacyjność i przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw
Monika Kondratiuk-Nierodzińska, Innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście ich konkurencyjności (w oparciu o dane z GUS oraz CIS)
Krystyna Poznańska, Innowacyjność jako czynnik determinujący wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Maria Romanowska, Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania
Maria Sławińska, Dystrybucja jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Marek Jacek Stankiewicz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na progu XXI wieku
Joanna Świderska, Wpływ procesu restrukturyzacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Tadeusz Tyszka, Przedsiębiorczość i ryzyko

Koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Maciej Bałtowski, Zmiany struktury własnościowej i branżowej dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
Jerzy Bogdanienko, Kontrowersje wokół reinżynieringu
Barbara Kożuch, Bogusław Plawgo, Zarządzanie wiedzą a polityka personalna firmy
Marek Lisiecki, Jak oceniać współczesne przedsiębiorstwa?
Zbigniew Martyniak, Sto lat nauk o zarządzaniu. Przegląd największych osiągnięć w przekroju kolejnych ćwierćwieczy XX stulecia
Zygmunt Mietlewski, EMPI - metoda analizy i oceny przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez bezrobotnych
Zofia Mikołajczyk, Konsultant i jego rola w procesie zmian w organizacjach
Bogdan Nogalski, Bartosz M. Surawski, System informacji strategicznej w zarządzaniu uczącym się przedsiębiorstwem
Kazimierz Pasternak, Anna Strychalska, Modele rozwoju nowego produktu a rzeczywistość krajowa
Andrzej Pomykalski, Zarządzanie interakcyjne procesem innowacji
Wojciech Popławski, Barbara Bielicka, Public relations w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży napojów alkoholowych
Anna Rakowska, Kompetencje menedżerskie w świetle nowych wyznaczników zarządzania
Sławomir Sojak, Teoria ograniczeń Goldratta a rachunkowość zarządcza
Agata Stachowicz-Stanusch, Duchowy wymiar organizacji - rola i znaczenia dla przedsiębiorstwa w XXI wieku
Agata Sudolska, Przyczyny i efekty przekształceń przedsiębiorstw wielozakładowych w struktury holdingowe w świetle badań empirycznych
Stefan Tokarski, Kompetencje kierownika a poziom efektywności organizacji
Stefan Tokarski, Waldemar Kozłowski, Zarządzanie psychologicznym aspektem środowiska pracy jako istotny element wdrożenia TQM w przedsiębiorstwie
Janusz Zymonik, Zofia Zymonik, Perspektywy ewolucji rozwiązań projakościowych w gospodarce polskiej

Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Bogusław Kaczmarek, Strategie zarządzania aliansem
Jarosław Kwit, Przedsiębiorstwa sprywatyzowane a przedsiębiorstwa prywatne - próba rozróżnienia na podstawie analizy wycen giełdowych
Bożena Pomykalska, Strategia wzrostu przedsiębiorstwa a wspomagający efekt dźwigni
Jan Wiśniewski, Cele przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce
Maciej Zastempowski, Bariery w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przestrzeni okresu polskiej transformacji gospodarczej

Pprzedsiębiorstwo przyszłości

Piotr Banaszyk, Kazimierz Krzakiewicz, Andrzej Stańda, Wybrane aspekty kształtowania organizacji uczącej się
Elżbieta Gładosz, Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości a rozwój pracowników
Tomasz Gruszecki, Krytyka tradycyjnej teorii przedsiębiorstwa (firmy)
Aleksander Jakimowicz, Sztuczna inteligencja w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Jerzy Lewandowski, Przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska
Bogusz Mikuła, Teoretyczne kierunki w kształtowaniu przedsiębiorstwa przyszłości
Jan Stachowicz, Zmiany modelu przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych w Polsce. Wyzwania i uwarunkowania przyszłości
Janusz Strużyna, Ludzie przedsiębiorstwa przyszłości
Elżbieta Wrońska, Strategia finansowa przedsiębiorstwa przyszłości

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.