SKIP_TO

Rynna Gopła - Problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas zlodowacenia vistuliańskiego

autorzy: Paweł Molewski
Rok wydania:1999 Liczba stron:180 ISBN:83-876-3914-1
OPIS

Spis treści
Wprowadzenie (Ewolucja poglądów na genezę rynien subglacjalnych *Rynna Gopła w świetle cech diagnostycznych różnych typów rynien subglacjalnych)
Obszar badań i stan jego dotychczasowego poznania
Cel i zakres pracy
Metody badań (Rodzaje i ocena materiałów źródłowych *Badania terenowe *Badania laboratoryjne i prace kameralne)
Ogólna charakterystyka geomorfologiczna rynny Gopła i jej otoczenia
Budowa geologiczna i stratygrafia czwartorzędu (Tektonika, charakterystyka geologiczna i ukształtowanie stropów mezozoiku i tzreciorzędu *Miąższość osadów czwartorzędowych *Uwagi o stratygrafii czwartorzędu *Sposób wykształcenia osadów czwartorzedowych)
Formy i osady związane z transgresją ostatniego lądolodu i ich związki ze starszym podłożem (Poziomy morenowe północnej części rynny Gopła *Wzgórza i pagórki morenowe rejonu Chełmc i Książa *Wykszałcenie osadów fazy anaglacjalnej ostatniego lądolodu w południowej części rynny Gopła i jej otoczeniu)
Geneza rynny Gopła
Zróżnicowanie etapów recesji ostatniego lądolodu w świetle form i osadów (Krawędź sedymentacyjna kontaktu lodowego w strefie marginalnej fazy poznańskiej w południowym otoczeniu rynny Gopła *Formy morenowe strefy marginalnej fazy poznańskiej na zachód od południowego zasięgu rynny Gopła *Deglacjacja obszaru w otoczeniu południowej części rynny Gopła *Ukierunkowane zagłębienia wytopiskowe na linii postoju lądolodu podczas fazy poznańskiej między Skulskiem a Mielnicą *Deglacjacja obszaru w otoczeniu środkowej i północnej części rynny Gopła *Ciągi wzniesień i zagłębień wytopiskowych po wałach lodowo-morenowych na południe od zachodniego odcinka marginalnej doliny głuszyńskiej)
Zagadnienie isnienia odpływu wód roztopowych rynną Gopła w czasie recsji otatniego lądolowu oraz potencjalne przeobrażenia w rynnie (Problem odpływu wód roztopowych rynną Gopła podczas funkcjonowania doliny głuszyńskiej *Problem odpływu wód roztopowych rynną Gopła podczas funkcjonowania doliny Bachorzy *Postglacjalne przeobrażenia w rynnie)

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.