SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych

autorzy: Danuta Dziawgo
Rok wydania:2004 Nr wydania:1 Liczba stron:335 ISBN:83-231-1654-7
OPIS

Spis treści
WSTĘP; INDYWIDUALNI INWESTORZY JAKO PODMIOT RYNKU FINANSOWEGO: Wprowadzenie * Rynekfinansowy * Istota i klasyfikacja rynku finansowego * Rynek papierów wartościowych * Instrumenty rynku papierów wartościowych * Regulowany rynek papierów wartościowych * Giełda papierów wartościowych * Gospodarstwa domowe jako podmiot rynku papierów wartościowych * Indywidualni inwestorzy na rynku papierów wartościowych. AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA INDYWIDUALNYCH INWESTORÓW I JEJ ORGANIZACYJNE WSPARCIE: Wprowadzenie * Aktywność inwestycyjna indywidualnych inwestorów * Pojęcie aktywności indywidualnego inwestora * Prawa inwestora * Korzyści finansowe inwestora * Klasyfikacja podmiotów wpływających na aktywność inwestycyjną indywidualnych inwestorów * Przykłady działań wpływających na aktywność indywidualnych inwestorów * Pośrednie i bezpośrednie inwestycje indywidualnych inwestorów * Organizacje zrzeszające indywidualnych inwestorów * Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów * Kluby inwestycyjne * Szczególne organizacje zrzeszające indywidualnych inwestorów * Organizacje zrzeszające indywidualnych inwestorów w strukturze rynku papierów wartościowych * Rywalizacja organizacji zrzeszających indywidualnych inwestorów z wybranymi instytucjami finansowymi. CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZEŃ INDYWIDUALNYCH INWESTORÓW ORAZ KLUBÓW INWESTYCYJNYCH W WYBRANYCH PAŃSTWACH: Wprowadzenie * Liczba indywidualnych inwestorów oraz wartość zainwestowanych przez nich środków * Liczba indywidualnych inwestorów w wybranych państwach * Wartość inwestycji indywidualnych inwestorów w wybranych państwach * Udział wybranych instrumentów w aktywach finansowych gospodarstw domowych * Udział indywidualnych inwestorów w kapitalizacji giełd papierów wartościowych * Wartość kapitałów zainwestowanych przez gospodarstwa domowe w sposób bezpośredni * Członkowie stowarzyszeń indywidualnych inwestorów oraz klubów inwestycyjnych * Stany Zjednoczone (Indywidualni inwestorzy * Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów * Kluby inwestycyjne) * Wielka Brytania (Indywidualni inwestorzy * Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów * Kluby inwestycyjne) * Niemcy (Indywidualni inwestorzy * Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów * Kluby inwestycyjne) * Francja (Indywidualni inwestorzy * Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów * Kluby inwestycyjne) * Inne wybrane państwa * Podsumowanie. SZCZEGÓLNE ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE INDYWIDUALNYCH INWESTORÓW NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: Wprowadzenie * Organizacje międzynarodowe zrzeszające indywidualnych inwestorów * The Worid Federation oflnvestors * The European Shareholders Group "Euroshareholders" * The European Association for Share Promotion * Działalność stowarzyszeń indywidualnych inwestorów na rzecz podniesienia odpowiedzialności społecznej spółek * Działalność klubów inwestycyjnych na rzecz podniesienia odpowiedzialności społecznej spółek * Podsumowanie. PRZYKŁADY DZIAŁAŃ RZĄDÓW I SPÓŁEK ZWIĄZANE Z INDYWIDUALNYM INWESTOWANIEM NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: Wprowadzenie * Porównanie opodatkowania inwestycji indywidualnych inwestorów w akcje w 30 państwach OECD w 2001 roku * Podatki związane z bezpośrednim inwestowaniem w akcje * Opodatkowanie dywidendy * Opodatkowanie zysku z tytułu sprzedaży akcji * Podatek majątkowy od akcji notowanych na giełdzie * Wnioski * Brytyjska koncepcja pobudzenia aktywności inwestycyjnej obywateli * Wprowadzenie * Przesłanki promowania oszczędzania i inwestowania * Rozwiązania systemowe * Szczegółowe rozwiązania podatkowe * Wybrane programy stymulujące aktywność indywidualnych inwestorów * Individual Savings Account * Employee Share Scheme * Efekty podjętych działań * Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy * Programy lojalnościowe w Australii * Kluby akcjonariusza we Francji * Zarządzanie strukturą akcjonariuszy * Podsumowanie. INDYWIDUALNI INWESTORZY W POLSCE: Wprowadzenie * Indywidualni inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie * Inicjatywy mające na celu zwiększenie zainteresowania inwestowaniem w polskim społeczeństwie * Inicjatywy edukacyjne * Zasady Dobrych Praktyk * Fundacja Upowszechniania Akcjonariatu * Organizacje zrzeszające indywidualnych inwestorów * Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych * Kluby inwestycyjne * Wybrane badania dotyczące inwestowania w papiery wartościowe w Polsce * Wyniki badań ankietowych opinii społecznej na temat inwestowania w papiery wartościowe w Polsce * Cel badania * Próba badawcza * Prezentacja wyników badań * Inwestycje finansowe * Znajomość istoty akcji * Struktura inwestycji finansowych * Przyczyny braku inwestowania w akcje * Czynniki uwzględniane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej * Aktywność inwestorów * Prawa akcjonariusza * Uwzględnianie interesu indywidualnych akcjonariuszy * Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy * Sposób inwestowania * Zadania organizacji indywidualnych inwestorów * Akcjonariusze jako konsumenci * Perspektywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce * Podsumowanie. ZAKOŃCZENIE; ZAŁĄCZNIKI: Pytania ankietowe zadane reprezentatywnej próbie Polaków za pośrednictwem firmy TNS OBOP * Pytania ankietowe zadane inwestorom giełdowym za pośrednictwem firmy TNS OBOP * Charakterystyka respondentów biorących udział w poszczególnych badaniach ankietowych; SPIS SCHEMATÓW; SPIS WYKRESÓW; SPIS TABEL; BIBLIOGRAFIA; ASSOCIATIONS OF INDIVIDUAL INVESTORS AND INVESTMENT CLUBS ON SECURITIES MARKETS (summary)

Ze wstępu
Przedmiotem rozprawy są stowarzyszenia indywidualnych inwestorów oraz kluby inwestycyjne funkcjonujące na rynku papierów wartościowych. Istnieje już bowiem konieczność dokonania naukowej analizy funkcjonowania tych organizacji. O ile bezpośrednie inwestycje indywidualnych inwestorów są dostrzegane, o tyle organizacje, które zapewniają wsparcie organizacyjne wielu inwestorom indywidualnym w procesie inwestowania, są już mniej znane, a przecież zorganizowana aktywność indywidualnych inwestorów ma swoje aktualne znaczenie i potencjał. W okresie dominacji inwestorów instytucjonalnych na rynku papierów wartościowych należałoby tym bardziej zwrócić uwagę na tego typu organizacje, a więc na działalność zorganizowanych grup inwestorów indywidualnych. Zaangażowanie obywateli w procesy gospodarowania poprzez inwestowanie na rynku papierów wartościowych stanowi ważny obszar badań. Jest to zagadnienie istotne także w polskich warunkach, co dodatkowo uzasadnia jego podjęcie w niniejszej pracy.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.