SKIP_TO

Studia Iuridica Toruniensia 4/2008

autorzy: Danuta Janicka redaktorzy: Danuta Janicka
Rok wydania:2008 Liczba stron:163 Format:158 x 228 mm
OPIS

Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, głosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

Wydawanie pisma naukowego jest dobrą tradycją Wydziału Prawa i Administracji Uni­wersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 1961-1996 studia prawnicze ukazywały się w ramach „Zeszytów Naukowych UMK (Acta Universitatis Nicolai Copernici). Nauki Humanistyczne. Prawo - łącznie wydano 36 numerów. W 2001 r. studia wydziałowe zo­stały wznowione pod nazwą „Studia luridica Toruniensia" (t. I-II pt. Przemiany polskiego prawa pod redakcją Ewy Kustry; t. III pt. Debiuty pod redakcją Krystyny Kamińskiej).
Niniejszy tom IV studiów obejmuje zróżnicowaną i rozległą problematykę. Składają się na niego zasadniczo artykuły i rozprawy naukowe oraz glosy pracowników nauko-wo-dydaktycznych Wydziału. Komitet Redakcyjny postanowił jednak kontynuować szla­chetną, rozpoczętą poprzednim tomem zasadę otwarcia naszego środowiska naukowego na promocję własnych absolwentów i doktorantów, którzy pragną opublikować rezultaty swych badań. W rezultacie przedstawiamy Czytelnikom tom stworzony według szerokiej formuły. Znalazły się w nim teksty z dziedziny prawa publicznego i prywatnego, a także historii i teorii prawa; artykuły zarówno samodzielnych pracowników naukowych, jak i adiunktów, asystentów, doktorantów oraz absolwentów.
Nie da się przecenić znaczenia prezentacji wyników badań naukowych dla pomyślne­go rozwoju naukowego naszego środowiska. Oddając w ręce czytelników kolejne „Studia luridica Toruniensia", chciałabym wyrazić przekonanie, że publikowany tom, reprezentu­jący wysoki poziom naukowy, spotka się z życzliwym przyjęciem.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.