• Home
  • Pedagogika
  • Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych

Kazimierz Kotlarski

Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-2005-6
Publication year:
2006
Pages number:
294
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,30 zł

Miękka

Kazimierz Kotlarski

Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych

Kategoria produktu:

e wstępu
Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy wyjaśnienia pojęcia "kariera edukacyjna" oraz zawiera opis dotychczasowych badań zarówno zagranicznych, jak i prowadzonych w Polsce. Jest sprawą dyskusyjną czy przedmiot badań nazwać karierami szkolnymi, czy edukacyjnymi. Uznaliśmy, że pojęcie .,kariera edukacyjna" ma szerszy zakres niż "kariery szkolne", bo trudno byłoby mówić o "karierach szkolnych" na poziomie akademickim. Rozdział drugi składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy związku między karierą a poziomem sprawności umysłowej. Ponieważ w badaniach empirycznych jako miernik sprawności umysłowej wykorzystano poziom inteligencji oraz zdolności specjalne, rozważania dotyczą opisu tego związku. Część druga przedstawia bliżej zdolności matematyczne. Są one reprezentantem zdolności specjalnych. Ponieważ w szkole o profilu ogólnym są uczniowie o różnym ich poziomie, podobnie jak o różnym poziomie inteligencji, dlatego wybrano te zdolności do badań ich potencjalnego związku z karierą edukacyjną. Pokazano również właściwości zdolności matematycznych, ich strukturę na poziomie szkolnym oraz różnice między chłopcami a dziewczętami w tych zdolnościach. Rozdział ten swoją treścią, mimo zmienionego układu, jest w pewnej mierze zbieżny ze swoim pierwowzorem. Rozdział trzeci dotyczy związku między cechami osobowości, obrazem własnej osoby i celem długofalowym a karierami edukacyjnymi. Jest on w porównaniu z wydaniem pierwszym zmieniony. Przede wszystkim został skrócony i zarazem bardziej akcentuje związki między zmiennymi wewnętrznymi wymienionymi w tytule rozdziału a karierą edukacyjną. Ostatni rozdział części teoretycznej omawia bliżej czynniki środowiska zewnętrznego i ich związek z karierami edukacyjnymi. Rozdział ten jest również kompozycyjnie zmieniony w stosunku do wydania pierwszego - mimo pewnych wspólnych z nim treści.

Na część empiryczną składa się siedem rozdziałów. Rozdział piąty przedstawia problem i metodę badań. Są tam zawarte hipotezy badawcze, prezentacja zmiennych, sposób ich operacjonalizacji oraz przebieg badań. Rozdział szósty ukazuje związek między poziomem inteligencji i zdolności matematycznych a typami karier, ich jakością i poziomem formalizacji. Pokazana jest w nim również zależność między płcią badanych a karierami edukacyjnymi. Rozdział siódmy prezentuje dane dotyczące związku między cechami osobowości, obrazem własnej osoby i celem długofalowym a typami karier, ich jakością i poziomem formalizacji. Rozdział ósmy poświęcony jest opisowi zależności między zmiennymi środowiskowymi, takimi jak: poziom wykształcenia rodziców, postawy rodzicielskie i atmosfera rodzinna a typami karier, ich jakością i poziomem formalizacji. Zależności te są bardzo interesujące, choć nie zawsze do końca zgodne z przewidywaniami teoretycznymi. W tym rozdziale zawarte są również wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu sytuacji na rynku pracy na planowanie karier edukacyjnych i zawodowych oraz porównanie planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży z czasów, kiedy jeszcze nie było bezrobocia z planami edukacyjnymi dzisiejszej młodzieży. Rozdział dziewiąty jest krótką rekapitulacją wyników badań. Wykazały one, że każda ze zmiennych wewnętrznych i środowiskowych ma swój udział w kształtowaniu kariery edukacyjnej. Jednakże, biorąc pod uwagę różne aspekty karier (ich typy, jakość i poziom formalizacji) udział poszczególnych zmiennych jest bardziej zróżnicowany. Rozdział dziesiąty zawiera dyskusję nad wynikami badań i porównanie ich z wynikami innych badań. Rozdział ostami przedstawia schematy czynników kształtujących typy karier, ich jakość oraz poziom formalizacji. Schematy te mimo podobieństw różnią się obecnością lub nieobecnością poszczególnych zmiennych niezależnych, mających udział w różnych parametrach kariery edukacyjnej. Jednocześnie wyniki pracy wskazują, że trudno w sposób uniwersalny mówić o czynnikach kształtujących karierę edukacyjną, jeżeli dokładniej nie określimy, o jaką konkretnie jakość tej kariery nam chodzi.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum