SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych

Rok wydania:2006 Nr wydania:1 Liczba stron:294 ISBN:83-231-2005-6
OPIS

e wstępu
Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy wyjaśnienia pojęcia "kariera edukacyjna" oraz zawiera opis dotychczasowych badań zarówno zagranicznych, jak i prowadzonych w Polsce. Jest sprawą dyskusyjną czy przedmiot badań nazwać karierami szkolnymi, czy edukacyjnymi. Uznaliśmy, że pojęcie .,kariera edukacyjna" ma szerszy zakres niż "kariery szkolne", bo trudno byłoby mówić o "karierach szkolnych" na poziomie akademickim. Rozdział drugi składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy związku między karierą a poziomem sprawności umysłowej. Ponieważ w badaniach empirycznych jako miernik sprawności umysłowej wykorzystano poziom inteligencji oraz zdolności specjalne, rozważania dotyczą opisu tego związku. Część druga przedstawia bliżej zdolności matematyczne. Są one reprezentantem zdolności specjalnych. Ponieważ w szkole o profilu ogólnym są uczniowie o różnym ich poziomie, podobnie jak o różnym poziomie inteligencji, dlatego wybrano te zdolności do badań ich potencjalnego związku z karierą edukacyjną. Pokazano również właściwości zdolności matematycznych, ich strukturę na poziomie szkolnym oraz różnice między chłopcami a dziewczętami w tych zdolnościach. Rozdział ten swoją treścią, mimo zmienionego układu, jest w pewnej mierze zbieżny ze swoim pierwowzorem. Rozdział trzeci dotyczy związku między cechami osobowości, obrazem własnej osoby i celem długofalowym a karierami edukacyjnymi. Jest on w porównaniu z wydaniem pierwszym zmieniony. Przede wszystkim został skrócony i zarazem bardziej akcentuje związki między zmiennymi wewnętrznymi wymienionymi w tytule rozdziału a karierą edukacyjną. Ostatni rozdział części teoretycznej omawia bliżej czynniki środowiska zewnętrznego i ich związek z karierami edukacyjnymi. Rozdział ten jest również kompozycyjnie zmieniony w stosunku do wydania pierwszego - mimo pewnych wspólnych z nim treści.

Na część empiryczną składa się siedem rozdziałów. Rozdział piąty przedstawia problem i metodę badań. Są tam zawarte hipotezy badawcze, prezentacja zmiennych, sposób ich operacjonalizacji oraz przebieg badań. Rozdział szósty ukazuje związek między poziomem inteligencji i zdolności matematycznych a typami karier, ich jakością i poziomem formalizacji. Pokazana jest w nim również zależność między płcią badanych a karierami edukacyjnymi. Rozdział siódmy prezentuje dane dotyczące związku między cechami osobowości, obrazem własnej osoby i celem długofalowym a typami karier, ich jakością i poziomem formalizacji. Rozdział ósmy poświęcony jest opisowi zależności między zmiennymi środowiskowymi, takimi jak: poziom wykształcenia rodziców, postawy rodzicielskie i atmosfera rodzinna a typami karier, ich jakością i poziomem formalizacji. Zależności te są bardzo interesujące, choć nie zawsze do końca zgodne z przewidywaniami teoretycznymi. W tym rozdziale zawarte są również wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu sytuacji na rynku pracy na planowanie karier edukacyjnych i zawodowych oraz porównanie planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży z czasów, kiedy jeszcze nie było bezrobocia z planami edukacyjnymi dzisiejszej młodzieży. Rozdział dziewiąty jest krótką rekapitulacją wyników badań. Wykazały one, że każda ze zmiennych wewnętrznych i środowiskowych ma swój udział w kształtowaniu kariery edukacyjnej. Jednakże, biorąc pod uwagę różne aspekty karier (ich typy, jakość i poziom formalizacji) udział poszczególnych zmiennych jest bardziej zróżnicowany. Rozdział dziesiąty zawiera dyskusję nad wynikami badań i porównanie ich z wynikami innych badań. Rozdział ostami przedstawia schematy czynników kształtujących typy karier, ich jakość oraz poziom formalizacji. Schematy te mimo podobieństw różnią się obecnością lub nieobecnością poszczególnych zmiennych niezależnych, mających udział w różnych parametrach kariery edukacyjnej. Jednocześnie wyniki pracy wskazują, że trudno w sposób uniwersalny mówić o czynnikach kształtujących karierę edukacyjną, jeżeli dokładniej nie określimy, o jaką konkretnie jakość tej kariery nam chodzi.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.