Zbigniew Naworski

Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich 1454-1772

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1691-1
Publication year:
2004
Pages number:
380
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

31,50 zł

Miękka

Zbigniew Naworski

Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich 1454-1772

Kategoria produktu:

Ze wstępu

Zamiarem autora było przedstawienie problematyki objętej pracą zarówno w ujęciu dynamicznym, jak i statycznym. Monografia podzielona została na siedem rozdziałów. Pierwszy, ogólny, o charakterze wprowadzającym, omawia genezę, rozwój i ewolucję wymiaru sprawiedliwości od czasów krzyżackich aż po schyłek istnienia prowincji. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano sądy: ziemskie, zamkowe, graniczne, okresu bezkrólewia, komisarskie, skarbowe i starostów. W zwięzły sposób została też zaznaczona partycypacja miejskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach szlachty. Rozdział szósty zajmuje się instancjami apelacyjnymi na terenie prowincji. Szczegółowo został w nim omówiony sejmik generalny, a następnie, skrótowo, rola Trybunału Koronnego jako instancji apelacyjnej oraz stosunek do niego szlachty pruskiej. W poszczególnych rozdziałach został przyjęty jednolity schemat w przedstawianiu każdego z sądów, a tam gdzie pozwalały na to materiały praktyki, została ona wyodrębniona i porównana ze stanem formalnoprawnym. W rozdziałach poświęconych problematyce ustroju i zasad funkcjonowania poszczególnych sądów nieuniknione okazało się wzajemne zazębianie się tej problematyki z elementami procedury sądowej. Uwzględnienie tego aspektu badawczego pomogło, jak się wydaje, lepiej przedstawić główny wątek pracy i znacznie ją wzbogacić. Ostatni rozdział został poświęcony udziałowi pruskich rodzin szlacheckich w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Autor starał się w nim przedstawić, jakie rodziny szlacheckie były najbardziej zainteresowane w piastowaniu funkcji sądowych, jaki był ich stan majątkowy i powiązania rodzinne, wreszcie w jakim stopniu sądy szlacheckie były rzeczywistymi instytucjami demokracji i samorządu szlacheckiego. Ten ostatni rozdział, poza badaniami własnymi, oparty został w dużej mierze także na dotychczasowych ustaleniach nauki. Pozwoliło to na usystematyzowanie całości zagadnienia i jego zaprezentowanie w tabelach.

Spis treści
Od autora; Wykaz skrótów; Wstęp; Geneza i rozwój szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości w państwie krzyżackim i na terenie Prus Królewskich: Organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwie krzyżackim * Zasady funkcjonowania krzyżackiego wymiaru sprawiedliwości * Próby uzdrowienia sądownictwa przez Związek Pruski * Budowa zrębów wymiaru sprawiedliwości w Prusach Królewskich * Porządkowanie pruskiego wymiaru sprawiedliwości * Ewolucja szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości do roku 1772; Sądy ziemskie: Stan formalnoprawny * Roki * Skład sądu * Właściwość podmiotowa * Właściwość przedmiotowa * Właściwość miejscowa * Właściwość funkcjonalna * Leżenie ksiąg ziemskich * Taksy sądowe. Wynagrodzenia * Praktyka * Roki * Skład sądu * Właściwość podmiotowa * Właściwość przedmiotowa * Właściwość miejscowa * Właściwość funkcjonalna * Leżenia ksiąg ziemskich * Taksy sądowe. Wynagrodzenia; Sądy zamkowe (wojewody): Stan formalnoprawny * Roki * Skład sądu * Właściwość podmiotowa * Właściwość przedmiotowa * Właściwość miejscowa * Właściwość funkcjonalna * Leżenie ksiąg zamkowych * Taksy sądowe. Wynagrodzenia * Praktyka * Roki * Skład sądu * Właściwość podmiotowa * Właściwość przedmiotowa * Właściwość miejscowa * Właściwość funkcjonalna * Leżenie ksiąg * Taksy sądowe. Wynagrodzenia; Sądownictwo graniczne. Sądy okresu bezkrólewia: Sądownictwo graniczne * Sądy okresu bezkrólewia * Roki * Skład sądu * Właściwość podmiotowa * Właściwość przedmiotowa * Właściwość miejscowa * Właściwość funkcjonalna * Leżenie ksiąg sądowych * Taksy sądowe. Wynagrodzenia; Sądy nadzwyczajne: Sądy komisarskie * Roki * Skład sądu * Właściwość podmiotowa * Właściwość przedmiotowa * Właściwość miejscowa * Właściwość funkcjonalna * Dokumentacja procesowa. Taksy i wynagrodzenia * Środki odwoławcze * Sądy skarbowe * Sądy starostów * Partycypacja miejskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach szlachty; Instancje apelacyjne na terenie prowincji: Trybunał apelacyjny prowincji * Roki * Skład sądu * Właściwość funkcjonalna * Właściwość podmiotowa * Właściwość przedmiotowa * Właściwość miejscowa * Dokumentacja procesowa. Taksy i wynagrodzenia * Szlachta pruska a Trybunał Koronny; Udział pruskich rodzin szlacheckich w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości: Szlachta pruska w strukturach wymiaru sprawiedliwości, jej powiązania rodzinne i stan majątkowy * Udział mieszczan toruńskich w strukturach szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości, ich powiązania rodzinne i stan majątkowy * Pozycja polityczna i aktywność urzędników wymiaru sprawiedliwości; Zakończenie; Bibliografia: Źródła rękopiśmienne * Źródła drukowane * Opracowania; Wykaz tabel; Indeksy: Indeks osób * Indeks rzeczowy * Indeks nazw geograficznych

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum