• Home
  • Historia najnowsza
  • Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947

Mirosław Golon

Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1391-2
Publication year:
2001
Pages number:
380
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Mirosław Golon

Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947

Kategoria produktu:

Wstęp

Problematyka polityki ZSRR wobec Polski w końcowej fazie II wojny światowej i po jej zakończeniu jest jednym z najważniejszych zagadnień historii politycznej naszego kraju w XX wieku. Kierunek tej polityki i jej bezpośrednie następstwa odcisnęły się na kilkudziesięcioletnim okresie funkcjonowania państwa. Zasadnicze w tym względzie rozstrzygnięcia i wydarzenia przypadły na lata 1944-1945, czyli czas ofensywy aliantów oraz pierwsze miesiące po zakończeniu okupacji niemieckiej, gdy ZSRR tworzył system niesuwerennej władzy w Polsce. Obok generalnego problemu w relacjach polsko-radzieckich, jakim była kwestia suwerenności, uwzględnić należy wiele szczegółowych działań ZSRR w różnych dziedzinach życia, wywołujących poważne konsekwencje dla ludności i gospodarki państwa polskiego. Dobrze można te działania zilustrować z bliższej perspektywy, jaką daje analiza sytuacji w jednym z regionów Polski.
Celem pracy jest przedstawienie działalności radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947. Oczywiście w takim regionalnym ujęciu kwestie ogólnopaństwowe, związane np. z organizacją systemu władzy, będą miały mniejsze znaczenie. Na pierwszy plan wysuną się przedsięwzięcia władz radzieckich podejmowane w tej właśnie dzielnicy i uwzględniające jej specyfikę, mające wymiar ściśle polityczny (np. represje wobec konspiracji niepodległościowej), jak i gospodarczy (np. decyzje związane z eksploatacją zasobów ekonomicznych Pomorza przez ZSRR). Wśród praktycznych działań władz radzieckich były też posunięcia o charakterze polityczno-gospodarczym, przede wszystkim masowe deportacje ludności cywilnej(...)

Regulacja zasad działalności władz radzieckich na ziemiach polskich w latach 1944-1947 (Uprawnienia wojskowych i policyjnych władz radzieckich na terenach Rzeczypospolitej w latach 1944-1945 w świetle porozumień z PKWN i Rządem Tymczasowym *Pojęcie radzieckiej ,,zdobyczy wojennej" i polskich praw do majątku na obszarach II RP i ziemiach nowych w latach 1944-1946)

Organizacja deportacji mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego do obozów pracy w ZSRR na tle działalności Głównego Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Europie Środkowowschodniej w latach 1944-1945 (Działalność Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR na tyłach frontów Armii Czerwonej w Europie Środkowowschodniej w latach 1944-1945 *Działalność Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR w Polsce w latach 1944-1945 *Deportacje mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego w 1945 roku)

Charakterystyka deportowanych mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego i przyczyny aresztowań (Aresztowania i deportacje polskiej ludności cywilnej z obszaru byłego województwa pomorskiego w 1945 roku *Deportacje ludności niemieckiej z Pomorza Nadwiślańskiego w 1945 roku *Deportacje ludności polskiej z byłych ziem niemieckich Pomorza Nadwiślańskiego oraz Rosjan i Ukraińców z byłego województwa pomorskiego *Więzienia operacyjne Pełnomocnika NKWD przy 2 Froncie Białoruskim)

Represje władz radzieckich wobec uczestników konspiracji niepodległościowej na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947 (Deportacje żołnierzy Armii Krajowej i członków innych organizacji konspiracyjnych do obozów NKWD w ZSRR *Wkład radzieckich władz policyjnych w zwalczanie pomorskiej konspiracji niepodległościowej i inne działania represyjne na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947)

Mieszkańcy Pomorza Nadwiślańskiego w obozach pracy Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR w latach 1945-1947 (Transport do obozów pracy w ZSRR (luty - maj 1945 r.) *Rozmieszczenie deportowanych w obiektach NKWD na terenie ZSRR w latach 1945-1947 *Warunki pobytu i pracy w obozach GZdsJWiI *Powroty deportowanych (lipiec 1945 - 1947 rok) *Następstwa pomorskich deportacji)

Polityka władz radzieckich wobec przemysłu i gospodarki komunalnej na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947 (Działalność oddziałów Zdobyczy Wojennej na Pomorzu Nadwiślańskim (styczeń - maj 1945 r.) *Sytuacja przemysłu i gospodarki komunalnej Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1945-1947 na przykładzie Torunia, Bydgoszczy i Elbląga *Oficjalne kontakty polsko-radzieckie na Pomorzu w latach 1945-1947)

Działalność władz radzieckich wobec rolnictwa Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1945-1947 (Majątki rolne w woj. pomorskim w administracji Armii Czerwonej (Armii Radzieckiej) *Majątki rolne w woj. gdańskim w administracji Armii Czerwonej (Armii Radzieckiej))

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum