Mirosław Strzyżewski

Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-901-3677-5
Publication year:
1994
Pages number:
301
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

8,00 zł

miękka

Mirosław Strzyżewski

Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego

Kategoria produktu:

Podstawą niniejszej książki, powstałej m.in. z inspiracji nieżyjącej już dziś profesor Antoniny Bartoszewicz, jest rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem profesora dr. hab. Jana Mirosława Kasjana, obroniona w macierzystym Uniwer­sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesorowi J. M. Kasjanowi serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość i pomoc podczas wszystkich faz przewodu doktorskiego,, dziękuję również za wieloletnią i wszechstronną opiekę naukową. Dziękuję gorąco recenzentom mojej pracy - profesorowi dr. hab. Józefowi Bachórzowi i profesorowi dr. hab. Andrzejowi Staniszewskiemu, a także doktorowi Bogdanowi Burdziejowi za cenne uwagi, które wykorzystałem w książkowej wersji rozprawy. Pragnę też wyrazić wdzięczność profesorowi dr. hab. Lechowi Witkowskiemu, Dziekanowi Wydziału Humanistycznego UMK, którego decyzja o finan­sowym wsparciu wydawnictwa znacznie przyspieszyła druk książki.
Praca poświęcona działalności najwybitniejszego polskiego krytyka okresu romantycznego przełomu składa się z dwóch części. W pierwszej próbuję upo­rządkować istniejący stan badań nad Mochnackim, wskazując problematykę dotąd w pełni nie spenetrowaną przez badaczy, dociekam też autorstwa prasowych artykułów, sporządzając nowy spis literackich publikacji krytyka z lat 1821-1830. W części drugiej omawiam rozległą tematykę rozpraw, artykułów i recenzji Mochnackiego, akcentując najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju myśli krytycznej, działalności recenzenckiej i warsztatu pisarskiego autora rozprawy O duchu i źródłach poezji w Polszcze, pomijając jednak te wątki, które w dotychczasowej refleksji naukowej zostały już przedstawione. Muszę podkreślić, że ogromne znaczenie dla mojej pracy miały wcześniejsze badania, m.in. Ireny Kitowiczowej, Krystyny Krzemień-Ojak i Stanisława Pieroga, których ustalenia wielokrotnie wykorzystuję szczególnie w części drugiej niniejszej rozprawy.
Maurycy Mochnacki w swej działalności recenzenckiej zajmował się wieloma dziedzinami twórczej aktywności (filozofia, literatura, teatr, muzyka), co wymusiło niejako zastosowanie różnorodnej metodyki postępowania badawczego. Pragnę jednak podkreślić pewną - jak sądzę - istotną cechę owej eklektycznej formuły opisu: teksty Mochnackiego każdorazowo staram się rozpatrywać w kontekście dla nich najwłaściwszym, jakby naturalnym, mianowicie - w kontekście wypo­wiedzi innych krytyków i pisarzy tego okresu, by uniknąć pokusy nadinterpretacji ukazać przede wszystkim historyczny wymiar jego pisarstwa. Dotyczy to również rozdziału poświęconego publicystyce muzycznej, przy czym artykuły muzyczne omawiam z pozycji literaturoznawcy.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum