Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.)

Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2204-3
Publication year:
2008
Pages number:
242
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.)

Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne

Kategoria produktu:

Na współczesne rynki pracy wpływa w coraz większym stopniu proces |Jobalizacji, rozumiany jako tworzenie jednolitej gospodarki światowej po­przez likwidację barier dzielących poszczególne rynki. W rozważaniach doty­czących kierunków i siły tego oddziaływania dominują - zwłaszcza z punktu widzenia pracobiorców - wizje pesymistyczne. Co więcej, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na formy organizacyjne produkcji, rozwój produktów, usług, istotę pracy oraz wywołują przemiany w stosunkach pracy. To z kolei prowadzi do przeobrażeń instytucjonalnych na rynku pracy, jak również zmiany charakteru bezrobocia. Współczesny wymiar i struktura bezrobocia różnią się zasadniczo od tego, jak wyglądało to przed czterdziestu łaty. O ile wcześniej bezrobocie było skutkiem kolejnych kryzysów gospodar­czych i cechowało się przejściowością, to obecnie ma ono trwały i strukturalny charakter.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wobec naszego rynku pracy stanęły nowe wyzwania, związane ze wzrostem produktywności i zdol­ności gospodarki do tworzenia nowych miejsc pracy. Jednocześnie nasz rynek pracy stał się częścią ponadnarodowego systemu związanego ze swobodnym przepływem pracowników. W rezultacie integracji wzrosły rozmiary emigracji Polaków do krajów Unii, co spowodowało już w niektórych branżach trudno­ści z obsadzeniem wolnych miejsc pracy. Rosną także koszty pracy w przedsię­biorstwach i zmieniają się warunki konkurencji. Regulacje dotyczące rynków pracy pozostają jednak nadal w gestii państw członkowskich. Niezależnie od stopnia interwencji państwa na rynku pracy, ustala ono poprzez system praw­ny normy określające zakres i charakter praw pracowniczych, pole działania związków zawodowych i konfederacji pracodawców oraz rolę agend rządo­wych w rokowaniach zbiorowych. Państwo wyznacza główne zasady indywi­dualnych i zbiorowych stosunków pracy poprzez ustawodawstwo pracy, pre­cyzujące prawa i obowiązki związków zawodowych i pracodawców.

CZĘŚĆ I
Wyzwania polityki rynku pracy w Polsce po akcesji

Zenon Wiśniewski, Monika Maksim - Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans i nowe wyzwania /13
Kamil Zawadzki - Między pracą a emeryturą - benchmark europejski /37
Agnieszka Furmańska-Maruszak - Jednostkowe koszty pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej /51
Agnieszka Szulc - Zatrudnienie nierejestrowane a Program Operacyjny Kapitał Ludzki /67
Richard Nicholls - Interactive seryice work: selected employment themes /85


CZĘŚĆ II
Rynek pracy regionu kujawsko-pomorskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Artur Janas - Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na regionalny rynek pracy /101
Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek, Anna Śliwińska-Osiecka - Instytucjonalne aspekty aktywizacji zawodowej kobiet na wsi /127
Hanna Karaszewska, Joanna Nieżurawska - Systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach województwa w regionie /149
Edward Dolny - Proces starzenia się ludności województwa kujawsko-pomorskiego /165

CZĘŚĆ III
Lokalne rynki pracy w nowych uwarunkowaniach

Monika Maksim - Typologia lokalnych rynków pracy w województwie kujawsko-pomorskim /189
Monika Wojdyło-Preisner - Wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnym rynku pracy /203
Anna Śliwińska-Osiecka - Sytuacja na lokalnym rynku pracy a percepcja małego miasta przez mieszkańców /219
Karolina Jędrzejewska - Postawy studentów wobec praktyk zawodowych w świetle badań empirycznych /231

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum