Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.)

Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2204-3
Publication year:
2008
Pages number:
242
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.)

Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne

Kategoria produktu:

Na współczesne rynki pracy wpływa w coraz większym stopniu proces |Jobalizacji, rozumiany jako tworzenie jednolitej gospodarki światowej po­przez likwidację barier dzielących poszczególne rynki. W rozważaniach doty­czących kierunków i siły tego oddziaływania dominują - zwłaszcza z punktu widzenia pracobiorców - wizje pesymistyczne. Co więcej, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na formy organizacyjne produkcji, rozwój produktów, usług, istotę pracy oraz wywołują przemiany w stosunkach pracy. To z kolei prowadzi do przeobrażeń instytucjonalnych na rynku pracy, jak również zmiany charakteru bezrobocia. Współczesny wymiar i struktura bezrobocia różnią się zasadniczo od tego, jak wyglądało to przed czterdziestu łaty. O ile wcześniej bezrobocie było skutkiem kolejnych kryzysów gospodar­czych i cechowało się przejściowością, to obecnie ma ono trwały i strukturalny charakter.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wobec naszego rynku pracy stanęły nowe wyzwania, związane ze wzrostem produktywności i zdol­ności gospodarki do tworzenia nowych miejsc pracy. Jednocześnie nasz rynek pracy stał się częścią ponadnarodowego systemu związanego ze swobodnym przepływem pracowników. W rezultacie integracji wzrosły rozmiary emigracji Polaków do krajów Unii, co spowodowało już w niektórych branżach trudno­ści z obsadzeniem wolnych miejsc pracy. Rosną także koszty pracy w przedsię­biorstwach i zmieniają się warunki konkurencji. Regulacje dotyczące rynków pracy pozostają jednak nadal w gestii państw członkowskich. Niezależnie od stopnia interwencji państwa na rynku pracy, ustala ono poprzez system praw­ny normy określające zakres i charakter praw pracowniczych, pole działania związków zawodowych i konfederacji pracodawców oraz rolę agend rządo­wych w rokowaniach zbiorowych. Państwo wyznacza główne zasady indywi­dualnych i zbiorowych stosunków pracy poprzez ustawodawstwo pracy, pre­cyzujące prawa i obowiązki związków zawodowych i pracodawców.

CZĘŚĆ I
Wyzwania polityki rynku pracy w Polsce po akcesji

Zenon Wiśniewski, Monika Maksim - Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans i nowe wyzwania /13
Kamil Zawadzki - Między pracą a emeryturą - benchmark europejski /37
Agnieszka Furmańska-Maruszak - Jednostkowe koszty pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej /51
Agnieszka Szulc - Zatrudnienie nierejestrowane a Program Operacyjny Kapitał Ludzki /67
Richard Nicholls - Interactive seryice work: selected employment themes /85


CZĘŚĆ II
Rynek pracy regionu kujawsko-pomorskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Artur Janas - Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na regionalny rynek pracy /101
Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek, Anna Śliwińska-Osiecka - Instytucjonalne aspekty aktywizacji zawodowej kobiet na wsi /127
Hanna Karaszewska, Joanna Nieżurawska - Systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach województwa w regionie /149
Edward Dolny - Proces starzenia się ludności województwa kujawsko-pomorskiego /165

CZĘŚĆ III
Lokalne rynki pracy w nowych uwarunkowaniach

Monika Maksim - Typologia lokalnych rynków pracy w województwie kujawsko-pomorskim /189
Monika Wojdyło-Preisner - Wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnym rynku pracy /203
Anna Śliwińska-Osiecka - Sytuacja na lokalnym rynku pracy a percepcja małego miasta przez mieszkańców /219
Karolina Jędrzejewska - Postawy studentów wobec praktyk zawodowych w świetle badań empirycznych /231

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum