Zbigniew Witkowski

Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1719-5
Publication year:
2004
Pages number:
500
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

41,30 zł

twarda

Zbigniew Witkowski

Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch

Kategoria produktu:

Wprowadzenie; ZARYS HISTORII KONSTYTUCJONALIZMU WEWŁOSZECH (Od narodzin Królestwa Italii do wejścia w życie konstytucjirepublikańskiej): Etapy kształtowania się konstytucjonalizmu włoskiego* Charakterystyka konstytucji z 22 grudnia 1947 roku oraz podstawustroju Republiki Włoskiej. SYSTEM GWARANTOWANYCH KONSTYTUCYJNIE PRAW IWOLNOŚCI OBYWATELSKICH. Wybrane zagadnienia. SYSTEM WYBORCZY DOPARLAMENTU WŁOSKIEGO: Uwagi wprowadzające * Zasadnicze, wspólnerozwiązania prawa wyborczego do Izby Deputowanych i do Senatu w świetlereformy z 4 sierpnia 1993 roku * Zasady prawa wyborczego do IzbyDeputowanych z 1993 roku * Zasady prawa wyborczego do Senatu Republikiz 1993 roku * Rozdział mandatów według formuły jednomandatowej *Rozdział mandatów według formuły proporcjonalnej * Udział w wyborachobywateli włoskich zamieszkałych poza granicami Włoch * Problemfinansowania kampanii wyborczej we Włoszech * Ocena efektówfunkcjonowania zmienionych ordynacji wyborczych w latach 1994-2001.SYSTEM PARTYJNY WSPÓŁCZESNYCH WŁOCH: Narodziny i ewolucja systemupartyjnego po drugiej wojnie światowej * Status prawny partiipolitycznych w Italii * Charakterystyka włoskiej sceny politycznejprzełomu XX i XXI wieku * Problem opozycji parlamentarnej we Włoszech.IZBA DEPUTOWANYCH I SENAT W SYSTEMIE NACZELNYCH WŁADZ REPUBLIKIWŁOSKIEJ (Unormowania konstytucyjne i praktyka ustrojowa): Uwagiwprowadzające * Parlament - charakterystyka ogólna * Weryfikacjaważności wyborów i uzyskanych mandatów * Status prawnyparlamentarzystów * Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania izbparlamentarnych * Organizacja i funkcjonowanie izb parlamentarnych wpraktyce * Postępowanie ustawodawcze we Włoszech * Faza inicjatywna ijej podmioty * Rząd jako podmiot inicjujący postępowanie ustawodawcze *Parlamentarzyści jako podmioty promujące projekty ustaw * Naród jakopodmiot inicjujący ustawę * Inicjatywa ustawodawcza Narodowej RadyGospodarki i Pracy (CNEL), rad regionalnych i gmin * Postępowanieustawodawcze w izbach w przypadku ustaw zwykłych * Etap przygotowawczy* Faza stanowiąca * Faza uzupełniająca - promulgacja, odesłanie ustawydo ponownego rozpatrzenia przez izby, publikacja i wejście ustawy wżycie * Inne rodzaje ustaw w porządku konstytucyjnym Republiki Włoskieji tryb postępowania przy ich uchwalaniu * Procedura uchwalania budżetu* Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa * Ustawyupoważniające (delegujące) - le leggi di delegazione * Konkluzje.PREZYDENT REPUBLIKI. Zmiany w zakresie unormowań konstytucyjnych oraz wpraktyce działania. RZĄD REPUBLIKI I ADMINISTRACJA CENTRALNA. Przemianyw sferze unormowań prawnych i praktyki ustrojowej: Uwagi wprowadzające* Pozycja ustrojowa, struktura i zasady działania rządu * Organypomocnicze Rady Ministrów, doradcze i nadzorujące praworządność działańadministracji oraz kontrolne * Narodowa Rada Gospodarki i Pracy (CNEL)* Trybunał Obrachunkowy (La Corte dei Conti) * Rada Stanu (Il Consigliodi Stato) * Administracja publiczna państwa. PRZEMIANY W SYSTEMIEOCHRONY PRAWNEJ I GWARANCJI PRAW OBYWATELSKICH: Uwagi wprowadzające *Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości * Klasyfikacja sądownictwawłoskiego powszechnego i specjalnego * Powszechne sądownictwo cywilne ikarne * Trybunały Wolności i sądy apelacyjne * Sądy przysięgłych *Najwyższy Sąd Kasacyjny * Sędzia pokoju * Urząd prokuratorski weWłoszech * Najwyższa Rada Sądownictwa i Najwyższa Rada SądownictwaWojskowego * Organy sądownictwa specjalnego we Włoszech * Sądownictwowojskowe * Sądownictwo podatkowe * Trybunały Wód Publicznych * RadaStanu jako organ sądownictwa specjalnego * Trybunał Obrachunkowy jakoorgan sądownictwa specjalnego * Sądownictwo administracyjne we Włoszech* Difensore civico (obrońca obywatelski) - lokalny ombudsman włoski *Sąd Konstytucyjny Republiki Włoskiej * Ogólna charakterystyka SąduKonstytucyjnego * Włoski system kontroli konstytucyjności prawa *Sposoby i procedura rozstrzygania o niekonstytucyjności prawa * Rodzajei skutki orzeczeń Sądu Konstytucyjnego * Sąd Konstytucyjny jako organrozstrzygający konflikty kompetencyjne * Sąd Konstytucyjny jako organrozstrzygający w sprawie oskarżenia prezydenta Republiki o zdradę stanulub naruszenie konstytucji (art. 90 i 134 ust. 3 konstytucji) * SądKonstytucyjny jako organ rozstrzygający o dopuszczalności referendumabrogacyjnego wobec ustawy * Główne kierunki dotychczasowegoorzecznictwa Sądu Konstytucyjnego i rola, jaką odgrywa w obecnejrzeczywistości ustrojowej. STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA I PRZEMIANY WSYSTEMIE WŁADZY LOKALNEJ PO REFORMIE TYTUŁU V KONSTYTUCJI Z 18PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU: Wprowadzenie * Podmioty i zasady działaniastruktury terytorialnej Republiki Włoskiej * Struktura i organizacjawładz lokalnych * Region * Gmina, prowincja i miasto metropolitalne.UWAGI NA TEMAT OBECNOŚCI WŁOCH W UNII EUROPEJSKIEJ; Zakończenie; Aneks;Bibliografia; Objaśnienia głównych nazw i częściej występującychskrótów nazw partii włoskich; Il sistema costituzionale dell'Italiacontemporanea nell'attuale fase dei cambiamenti (1989-2004). Sintesi;Constitutional System of Contemporary Italy in the Present Stage ofTransformations (1989-2004). Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum