• Home
  • Grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim. Przejęcie, rozdysponowanie i wpływ na struktur

Roman Rudnicki, Leszek Kozłowski, Mieczysław Kluba

Grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim. Przejęcie, rozdysponowanie i wpływ na struktur

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1461-7
Publication year:
2002
Pages number:
161
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Roman Rudnicki, Leszek Kozłowski, Mieczysław Kluba

Grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim. Przejęcie, rozdysponowanie i wpływ na struktur

Z wprowadzenia

Przekształcenia struktury agrarnej są podstawowym czynnikiem modernizacji polskiego rolnictwa. Wiążą się bowiem zarówno ze zmianami stosunków własnościowych (proces prywatyzacji ziemi), jak i poprawą struktury wielkościowej gospodarstw (proces koncentracji ziemi). Zagadnienia te mają szczególne znaczenie w okresie transformacji ustroju polityczno-gospodarczego Polski, kiedy przejście od gospodarki planowanej centralnie do gospodarki rynkowej uruchomiło transfer gruntów z prywatyzowanych państwowych gospodarstw rolnych do rolnictwa sektora prywatnego. Dlatego w okresie tym przemiany agrarne wiążą się przede wszystkim z działalnością - od l stycznia 1992 roku - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, której powierzono zadanie restrukturyzacji i prywatyzacji własności państwowej w rolnictwie. Tak ukierunkowaną analizą objęto województwo kujawsko-pomorskie, a w jego granicach administracyjnych 251 tyś. ha gruntów przejętych przez Oddział Terenowy AWRSP w Bydgoszczy (pominięto 4 tyś. ha OT AWRSP w Bydgoszczy położonych poza granicami województwa).

Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystykę warunków zewnętrznych procesu przemian agrarnych (rozdz. l), analizę gruntów przejętych przez Agencję (rozdz. 2) i kierunków ich rozdysponowania (rozdz. 3) oraz ocenę wpływu zagospodarowania gruntów skarbowych na zmiany struktury własnościowej rolnictwa (rozdz. 4), ze szczególnym uwzględnieniem spadku areału gruntów państwowych w rolnictwie (rozdz. 5) oraz wpływu zagospodarowania gruntów AWRSP na gospodarstwa indywidualne (rozdz. 6), spółdzielcze (rozdz. 7) oraz formowanie się grupy gospodarstw rolnych spółek sektora prywatnego (rozdz. 8)(...)

WPROWADZENIE /5
1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE STRUKTURY AGRARNEJ /7
Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa /8
Przeszłość polityczno-gospodarcza /12
Procesy urbanizacji i pozarolniczego rozwoju gospodarczego /12
Polityka rolna państwa /13
2. GRUNTY PRZEJĘTE PRZEZ AGENCJE WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA - ICH ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE, POCHODZENIE I UDZIAŁ W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZIEMI /17
Grunty włączone do zasobu AWRSP /17
Struktura pochodzenia gruntów agencji /23
2.2.7. Grunty Gospodarstw Rolnych Skarbu Państwa /25
Skarbowe grunty rybackie /29
Grunty innych jednostek organizacyjnych /35
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi /38
2.3. syntetyczna ocena możliwości poprawy struktury agrarnej przez zagospodarowanie gruntów AWRSP /41
3. ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW ODDZIAŁU TERENOWEGO AWRSP W BYDGOSZCZY /43
Główne kierunki zagospodarowania gruntów oddziału terenowego AWRSP w Bydgoszczy (na tle kraju) /43
Trwale kierunki rozdysponowania gruntów skarbowych /45
Sprzedaż gruntów Agencji /47
Nieodpłatne przekazanie oraz pozostałe formy trwałego rozdysponowania gruntów Agencji /63
3.3. Nietrwale kierunki rozdysponowania gruntów skarbowych /73
Dzierżawa gruntów skarbowych /75
Inne nietrwale formy zagospodarowania gruntów Agencji /88
3.4.Ggrunty pozostające w zasobie oddziału terenowego AWRSP w Bydgoszczy /90
4. GŁÓWNE KIERUNKI PRZEMIAN AGRARNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM /94
Zmiany udziału sektora prywatnego w rolnictwie /95
Zagospodarowanie gruntów AWRSP jako główna determinanta PROCESU PRYWATYZACJI ROLNICTWA /99
5. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI AWRSP OT W BYDGOSZCZY NA ZMIANY UDZIAŁU SEKTORA PAŃSTWOWEGO W ROLNICTWIE /102
Zmiany udziału gospodarstw państwowych w strukturze własnościowej rolnictwa /102
Zmiany struktury wielkościowej gospodarstw państwowych /111
6.WPŁYW DZIAŁALNOŚCI AWRSP OT W BYDGOSZCZY NA SEKTOR GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH/113
6.1. Stan i zmiany sektora gospodarstw indywidualnych w strukturze WŁASNOŚCIOWEJ ROLNICTWA W LATACH 1988-2002/113
Spływ gruntów AWRSP na zmiany udziału gospodarstw indywidualnych w strukturze własności/118
Srzemiany struktury wielkościowej indywidualnych gospodarstw ROLNYCH/123
7.WPŁYW DZIAŁALNOŚCI AWRSP OT W BYDGOSZCZY NA ROLNICTWO SPÓŁDZIELCZE/137
Stan i zmiany sektora spółdzielczego w strukturze własnościowej rolnictwa w latach 1988-2002/137
Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych sektora spółdzielczego/141
8.WPŁYW DZIAŁALNOŚCI AWRSP OT W BYDGOSZCZY NA FORMOWANIE SIĘ GOSPODARSTW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W SEKTORZE PRYWATNYM/145
Stan i udział spółek prawa handlowego w strukturze własnościowej rolnictwa w 2002 r./145
Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych spółek prawa handlowego/149
ZAKOŃCZENIE/151
LITERATURA/153
SPIS TABEL/155
SPIS RYCIN/157

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum