SKIP_TO

Grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim. Przejęcie, rozdysponowanie i wpływ na struktur

Rok wydania:2002 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:161 ISBN:83-231-1461-7
OPIS

Z wprowadzenia

Przekształcenia struktury agrarnej są podstawowym czynnikiem modernizacji polskiego rolnictwa. Wiążą się bowiem zarówno ze zmianami stosunków własnościowych (proces prywatyzacji ziemi), jak i poprawą struktury wielkościowej gospodarstw (proces koncentracji ziemi). Zagadnienia te mają szczególne znaczenie w okresie transformacji ustroju polityczno-gospodarczego Polski, kiedy przejście od gospodarki planowanej centralnie do gospodarki rynkowej uruchomiło transfer gruntów z prywatyzowanych państwowych gospodarstw rolnych do rolnictwa sektora prywatnego. Dlatego w okresie tym przemiany agrarne wiążą się przede wszystkim z działalnością - od l stycznia 1992 roku - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, której powierzono zadanie restrukturyzacji i prywatyzacji własności państwowej w rolnictwie. Tak ukierunkowaną analizą objęto województwo kujawsko-pomorskie, a w jego granicach administracyjnych 251 tyś. ha gruntów przejętych przez Oddział Terenowy AWRSP w Bydgoszczy (pominięto 4 tyś. ha OT AWRSP w Bydgoszczy położonych poza granicami województwa).

Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystykę warunków zewnętrznych procesu przemian agrarnych (rozdz. l), analizę gruntów przejętych przez Agencję (rozdz. 2) i kierunków ich rozdysponowania (rozdz. 3) oraz ocenę wpływu zagospodarowania gruntów skarbowych na zmiany struktury własnościowej rolnictwa (rozdz. 4), ze szczególnym uwzględnieniem spadku areału gruntów państwowych w rolnictwie (rozdz. 5) oraz wpływu zagospodarowania gruntów AWRSP na gospodarstwa indywidualne (rozdz. 6), spółdzielcze (rozdz. 7) oraz formowanie się grupy gospodarstw rolnych spółek sektora prywatnego (rozdz. 8)(...)

Przydatne linki