SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

Rok wydania:2007 Nr wydania:I Liczba stron:340 ISBN:978-83-231-2127-5
OPIS
Spis treści

Ryszard Bartel, Michał E. Skóra, Rafał Bernas:Further effects of salmon restoration (Salmo salar L.) in the DrwęcaRiver/Dalsze efekty restytucji łososia (Salmo salar L.) w Drwęcy; Renata Bednarek, Piotr Sewerniak, Rafał Gruba:Analiza porównawcza czarnych ziem i gleb murszastych na terenieBrodnickiego Parku Krajobrazowego/Comparative anałysis of black earthsand Mucky soils in the area of the Brodnica Landscape Park; Mirosław Biczkowski, Paweł Brodowski:Uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz stan zagospodarowaniaagroturystycznego na obszarze dorzecza Drwęcy/Conditions foragro-tourism development and the state of agro-tourism infrastructurein the Drwęca River basin; Robert Brudnicki: Zróżnicowaniepotencjału turystycznego obszarów wiejskich dorzecza Drwęcy/Diversityof tourist potential in the rural areas of the Drwęca River basin; Rolf Eilers: Die Hunte - Ein Fluss in Nordwestdeutschland/Hunte - rzeka w północno-zachodnich Niemczech; Mirosław Gębski:Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie "Programurozwoju dorzecza rzeki Drwęcy"/Local and regional development planningon the example of Drwęca River Basin Development Program; Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka:Zmiany w stanie i strukturach demograficznych ludności dorzeczaDrwęcy/Changes in demographic condition and structure of the populationof the Drwęca River basin; Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska:Bilans ludności dorzecza Drwęcy - tendencje zmian skali i składowychprzyrostu rzeczywistego w okresie 1995-2005/Balance of the populationin the Drwęca River basin - tendencies of the changes in the scale andcomponents of the real growth in the years 1995-2005; Renata Jaroszewska-Brudnicka:Warunki życia mieszkańców gmin w dorzeczu Drwęcy/Living conditions ofthe inhabitants of the gminas located in the Drwęca River basin; Tomasz Jaworski:Geneza ujściowego odcinka doliny Welu (lewobrzeżnego dopływu Drwęcy)w okolicy Kaczka i Bratianu/Genesis of the outlet fragment of the WelRiver valley (the left-bank tributary of the Drwęca River) in thevicinity of Kaczek and Bratian; Aleksandra Jezierska-Thöle:Przekształcenia rolnictwa dorzecza Drwęcy w okresie transformacjigospodarki Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe)/Transformation ofagriculture in the Drwęca River basin in the period of Polish economyalteration (diagnostic-modelling approach); Rafał Kot: Formyochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy/Forms of environmentalprotection of the lower fragment of the Drwęca River basin; Leszek Kozlowski:Uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego w koncepcjizarządzania zagrożeniem powodziowym - przykład Nowego MiastaLubawskiego/Spatial planning and development in the concept of floodrisk management - a case of Nowe Miasto Lubawskie; Arkadiusz Krawiec: Wody podziemne Pojezierza Brodnickiego/Groundwaters of the Brodnica Lakeland; Mieczysław Kunz:Referencyjne i tematyczne dane przestrzenne dla DorzeczaDrwęcy/Reference and thematic spatial data for the Drwęca River basin; Beata Letkiewicz, Bartosz Zakrzewski: Bezpośrednie zagrożenie powodzią od rzeki Drwęcy/Direct threat of flood from the Drwęca River; Włodzimierz Marszelewski:Klimatyczne i hydrologiczne uwarunkowania dorzecza rzekiDrwęcy/Climatic and hydrological conditions in the Drwęca River basin; Dawid Napiwodzki, Kamila Lis:Antropogeniczne przekształcenia rzeźby doliny Drwęcy koło Nowego MiastaLubawskiego/Anthropogenic transformation of the relief of the DrwęcaRiver valley near Nowe Miasto Lubawskie; Kristina Nebel, Hans-Peter Ratzke, Karsten Schmidt, Hilirich Smit-Philipp, Manfred Weisensee:Flood simulation in plane areas - are existing geo basis data preciseenough?/Symulacja powodzi na terenach płaskich - czy istniejące danebazowe są wystarczająco precyzyjne?; Bożena Pius: Charakterystyka wezbrań w dorzeczu Drwęcy/Characteristics of high water stages in the Drwęca River basin; Zbigniew Podgórski:Wykorzystanie energii wody w dorzeczu Drwęcy od początku XIX wieku dolat 30. XX wieku na tle Pomorza Nadwiślańskiego/Exploitation of waterenergy in the Drwęca River basin from the earły 19th century to the1930s seen on the background of the Nadwiślańskie Pomerania region; Halina Pomianowska: Plejstoceńskie poziomy wodonośne dorzecza Drwęcy/Pleistocene water-bearing strata of the Drwęca River basin; Rajmund Skowron:Hydrologiczne aspekty budowy jazu piętrzącego w Tamie Brodzkiej naSkarlance/Hydrological aspects of the damming weir construction on theSkarlanka River in the Tama Brodzka Dam; Dariusz Sokołowski: Sieć miast dorzecza Drwęcy i ich funkcje/A network of towns in the Drwęca River basin and their functions; Marcin Świtoniak:Ocena wartości ekologicznej gleb o dwudzielnym uziarnieniu w aspekciezrównoważonego gospodarowania obszarami leśnymi Brodnickiego ParkuKrajobrazowego/Assessment of an ecological value of texture-contrastsoils in the context of the balanced management of the forest areas inthe Brodnica Landscape Park

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.