SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

seria:Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy autorzy: Leszek Kozłowski, Włodzimierz Marszelewski redaktorzy: Włodzimierz Marszelewski
Rok wydania:2007 Nr wydania:I Liczba stron:340 ISBN:978-83-231-2127-5
OPIS
Spis treści

Ryszard Bartel, Michał E. Skóra, Rafał Bernas:Further effects of salmon restoration (Salmo salar L.) in the DrwęcaRiver/Dalsze efekty restytucji łososia (Salmo salar L.) w Drwęcy; Renata Bednarek, Piotr Sewerniak, Rafał Gruba:Analiza porównawcza czarnych ziem i gleb murszastych na terenieBrodnickiego Parku Krajobrazowego/Comparative anałysis of black earthsand Mucky soils in the area of the Brodnica Landscape Park; Mirosław Biczkowski, Paweł Brodowski:Uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz stan zagospodarowaniaagroturystycznego na obszarze dorzecza Drwęcy/Conditions foragro-tourism development and the state of agro-tourism infrastructurein the Drwęca River basin; Robert Brudnicki: Zróżnicowaniepotencjału turystycznego obszarów wiejskich dorzecza Drwęcy/Diversityof tourist potential in the rural areas of the Drwęca River basin; Rolf Eilers: Die Hunte - Ein Fluss in Nordwestdeutschland/Hunte - rzeka w północno-zachodnich Niemczech; Mirosław Gębski:Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie "Programurozwoju dorzecza rzeki Drwęcy"/Local and regional development planningon the example of Drwęca River Basin Development Program; Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka:Zmiany w stanie i strukturach demograficznych ludności dorzeczaDrwęcy/Changes in demographic condition and structure of the populationof the Drwęca River basin; Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska:Bilans ludności dorzecza Drwęcy - tendencje zmian skali i składowychprzyrostu rzeczywistego w okresie 1995-2005/Balance of the populationin the Drwęca River basin - tendencies of the changes in the scale andcomponents of the real growth in the years 1995-2005; Renata Jaroszewska-Brudnicka:Warunki życia mieszkańców gmin w dorzeczu Drwęcy/Living conditions ofthe inhabitants of the gminas located in the Drwęca River basin; Tomasz Jaworski:Geneza ujściowego odcinka doliny Welu (lewobrzeżnego dopływu Drwęcy)w okolicy Kaczka i Bratianu/Genesis of the outlet fragment of the WelRiver valley (the left-bank tributary of the Drwęca River) in thevicinity of Kaczek and Bratian; Aleksandra Jezierska-Thöle:Przekształcenia rolnictwa dorzecza Drwęcy w okresie transformacjigospodarki Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe)/Transformation ofagriculture in the Drwęca River basin in the period of Polish economyalteration (diagnostic-modelling approach); Rafał Kot: Formyochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy/Forms of environmentalprotection of the lower fragment of the Drwęca River basin; Leszek Kozlowski:Uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego w koncepcjizarządzania zagrożeniem powodziowym - przykład Nowego MiastaLubawskiego/Spatial planning and development in the concept of floodrisk management - a case of Nowe Miasto Lubawskie; Arkadiusz Krawiec: Wody podziemne Pojezierza Brodnickiego/Groundwaters of the Brodnica Lakeland; Mieczysław Kunz:Referencyjne i tematyczne dane przestrzenne dla DorzeczaDrwęcy/Reference and thematic spatial data for the Drwęca River basin; Beata Letkiewicz, Bartosz Zakrzewski: Bezpośrednie zagrożenie powodzią od rzeki Drwęcy/Direct threat of flood from the Drwęca River; Włodzimierz Marszelewski:Klimatyczne i hydrologiczne uwarunkowania dorzecza rzekiDrwęcy/Climatic and hydrological conditions in the Drwęca River basin; Dawid Napiwodzki, Kamila Lis:Antropogeniczne przekształcenia rzeźby doliny Drwęcy koło Nowego MiastaLubawskiego/Anthropogenic transformation of the relief of the DrwęcaRiver valley near Nowe Miasto Lubawskie; Kristina Nebel, Hans-Peter Ratzke, Karsten Schmidt, Hilirich Smit-Philipp, Manfred Weisensee:Flood simulation in plane areas - are existing geo basis data preciseenough?/Symulacja powodzi na terenach płaskich - czy istniejące danebazowe są wystarczająco precyzyjne?; Bożena Pius: Charakterystyka wezbrań w dorzeczu Drwęcy/Characteristics of high water stages in the Drwęca River basin; Zbigniew Podgórski:Wykorzystanie energii wody w dorzeczu Drwęcy od początku XIX wieku dolat 30. XX wieku na tle Pomorza Nadwiślańskiego/Exploitation of waterenergy in the Drwęca River basin from the earły 19th century to the1930s seen on the background of the Nadwiślańskie Pomerania region; Halina Pomianowska: Plejstoceńskie poziomy wodonośne dorzecza Drwęcy/Pleistocene water-bearing strata of the Drwęca River basin; Rajmund Skowron:Hydrologiczne aspekty budowy jazu piętrzącego w Tamie Brodzkiej naSkarlance/Hydrological aspects of the damming weir construction on theSkarlanka River in the Tama Brodzka Dam; Dariusz Sokołowski: Sieć miast dorzecza Drwęcy i ich funkcje/A network of towns in the Drwęca River basin and their functions; Marcin Świtoniak:Ocena wartości ekologicznej gleb o dwudzielnym uziarnieniu w aspekciezrównoważonego gospodarowania obszarami leśnymi Brodnickiego ParkuKrajobrazowego/Assessment of an ecological value of texture-contrastsoils in the context of the balanced management of the forest areas inthe Brodnica Landscape Park

Inne z tej kategorii

Książka
Geografia

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 5: Zagraniczne piśmiennictwo kartograficzne 1968–2018

Zenon Kozieł
od 78,00 zł
Książka Oprawa miękka
Geografia

Leksykon polityki rowerowej

Michał Kwiatkowski, Łukasz Karbowiński
52,00 zł
Książka
Geografia

Letnia stratyfikacja termiczna wody w jeziorach na Niżu Polskim

Rajmund Skowron
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Geografia

Soil Sequences Atlas V

Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński
180,00 zł
Książka
Geografia

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Zenon Kozieł
od 72,00 zł
Książka
Geografia

Atlas of changes in the glaciers of Kaffioyra (Svalbard, the Arctic)

Ireneusz Sobota
od 110,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Glacial Megaflood Landforms and Sediments in North-Eastern Poland

Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska, Wojciech Wysota
30,00 zł
Książka
Geografia

Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Stefania Środa-Murawska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Cyfryzacja w miastach – idea, koncepcje i wdrożenia

Daniela Szymańska, Aleksandra Lewandowska, Michał Korolko
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Jadwiga Biegańska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966–2010

Joanna Uscka-Kowalkowska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym

Krzysztof Rogatka
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia

Justyna Chodkowska-Miszczuk
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Tomasz Jaworski
od 4,92 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 40/2018

Mirek Dymitrow, Keith Halfacree
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39/2018

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Home away from home. The Nicolaus University Polar Station on Svalbard – history, research, people, nature and life

Ireneusz Sobota
136,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 14/2018

Rajmund Przybylak
od 30,00 zł
Książka
Geografia

Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich

Aleksandra Jezierska-Thöle
od 4,92 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 13/2017

Rajmund Przybylak
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 12/2017

Rajmund Przybylak
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 11/2016

Rajmund Przybylak
od 38,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 38/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 37/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 36/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 34/2016

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 33/2016

Stefania Środa-Murawska, Mirek Dymitrow
od 24,00 zł
Książka
Geografia

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Włodzimierz Marszelewski
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014

Bogusław Pawłowski
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Ekoinnowacje w miastach

Daniela Szymańska, Michał Korolko, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Aleksandra Lewandowska
26,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 10/2016

Rajmund Przybylak
od 38,00 zł
Książka
Geografia

Spatial structure of Polish agriculture conditioned by Common Agriculture Policy instruments

Roman Rudnicki
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce

Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

Roman Rudnicki
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki

Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska
od 4,92 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 32/2016

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 31/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 9/2015

Rajmund Przybylak
od 20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Dom daleko od domu. Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie

Ireneusz Sobota
180,00 zł 126,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 8/2015

Paweł Molewski, Piotr Weckwerth
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 29/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 28/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 7/2014

Rajmund Przybylak
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 27/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Soil Sequences Atlas

Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński
180,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 26/2014

Daniela Szymańska, Christian M. Rogerson
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 25/2014

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Modele matematyczne w hydrogeologii

Arkadiusz Krawiec, Izabela Jamorska
36,00 zł
Książka
Geografia

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Marcin Świtoniak, Michał Jankowski, Renata Bednarek
od 80,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 23/2014

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 24/2014

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka
Geografia

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

Renata Jaroszewska-Brudnicka, Dariusz Sokołowski
od 40,00 zł
Książka
Geografia

Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka
od 40,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 6/2013

Rajmund Przybylak
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 6/2006

Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka
od 23,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8/2007

Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 7/2007

Daniela Szymańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska
od 15,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 22/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 4/2011

Mirosław Karasiewicz, Hanna Winter
od 12,00 zł
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 2/2009

Marek Kejna, Rajmund Przybylak
za darmo
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 3/2010

Andrzej Araźny, Rajmund Przybylak
za darmo
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 1/2009

Marek Kejna, Rajmund Przybylak
za darmo
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 5/2012

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny
za darmo
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic series, 11/2009

Elżbieta Grzelak-Kostulska, Daniela Szymańska
od 25,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 10/2008

Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka
od 15,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 12/2009

Daniela Szymańska, Dominik Jan Domin
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 13/2010

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 15/2011

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 14/2010

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 21/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Ewolucja fluwialnych systemów dyspozycyjnych i jej uwarunkowania paleośrodowiskowe w Kotlinie Toruńskiej podczas zlodowacenia Wisły

Piotr Weckwerth
100,00 zł
Książka
Geografia

Gleby ochrowe. Pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce

Michał Jankowski
od 68,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 17/2012

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 20/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 26,00 zł
Książka
Geografia

Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie regionu Kaffioyry

Ireneusz Sobota
od 78,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16/2011

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 18/2012

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Geochemia krajobrazu

Urszula Pokojska, Renata Bednarek
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego wody w jeziorach na niżu polskim

Rajmund Skowron
72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Podręczny słownik gleboznawczy: angielsko-polski i polsko-angielski. Handy dictionary of soil science: english-polish and polish-english

Przemysław Charzyński, Marcin Świtoniak
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalnoprzestrzennych

Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007

Przemysław Charzyński, Cezary Kabała
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze na przykładzie Puław i Papowa Toruńskiego

Joanna Uscka-Kowalkowska
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w okresie 1971-2000

Andrzej Araźny
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej połowie XX wieku

Marek Kejna
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Paweł Molewski
27,00 zł 18,90 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia

Robert Brudnicki
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Gliny morenowe. Typy genetyczne i środowiska depozycji

Wojciech Wysota
12,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia

Renata Jaroszewska-Brudnicka
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Oddziaływanie społeczno gospodarcze miasta

Beata Hołowiecka
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Toruń i jego okolice

Leon Andrzejewski, Piotr Weckwerth, Szczepan Burak
66,00 zł 46,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007

Kejna Marek, Marciniak Kazimierz
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Ziemia lubawska: przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka

Jan Falkowski
172,00 zł 120,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Klasyfikacja zasobów glebowych świata / World reference base for soil resources

15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Air Temperature in the Admiralty Bay Region

Marek Kejna
3,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.