SKIP_TO

Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski północnej w latach 1988-1998

autorzy: Roman Rudnicki
Rok wydania:2001 Liczba stron:231 ISBN:832-31-135-3-
OPIS

Spis treści

Uwagi wprowadzające (Cel, hipotezy badawcze i zakres pracy *Tok postępowania badawczego i metody jego realizacji *Przegląd literatury i materiałów źródłowych)

Uwarunkowania zewnętrzne procesu przemian agrarnych (Uwarunkowania przyrodnicze *Przeszłość polityczno-gospodarcza *Procesy urbanizacji i pozarolniczego rozwoju społeczno gospodarczego *Polityka rolna państwa)

Główne kierunki przemian agrarnych (Zmiany udziału sektora prywatnego w rolnictwie *Grunty własne i dzierżawione użytkowane przez gospodarstwa sektora prywatnego *Zagospodarowanie gruntów państwowych w rolnictwie *Grunty państwowe w rolnictwie w warunkach gospodarki centralnie sterowanej - 1988 r. *Przejęcie i rozdysponowanie gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa *Organizacja gruntów państwowych w rolnictwie w warunkach gospodarki rynkowej (1988 r.) oraz jej zmiany w okresie transformacji ustrojowej)

Proces adaptacji gospodarstw spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej (Gospodarstwa spółdzielcze jako przedmiot badań przestrzennych - uwagi wprowadzające *Zmiany układu przestrzennego gruntów gospodarstw spółdzielczych w latach 1988-1998 *Przemiany struktury wielkościowej gospodarstw spółdzielczych)

Spółki sektora prywatnego jako nowy element struktury agrarnej (Spółki jako przedmiot badań przestrzennych - uwagi wprowadzające *Zróżnicowanie przestrzenne gruntów spółek sektora prywatnego *Wkłady przestrzenne gruntów spółek krajowych i zagranicznych *Spółki zagraniczne - struktura według państw *Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych spółek sektora prywatnego *Holdingi jako forma najwyższej koncentracji ziemi w rolnictwie)

Przemiany agrarne gospodarstw indywidualnych (Problemy analizy porównawczej gospodarstw indywidualnych w latach 1988-1998 *Gospodarstwa indywidualne jako element struktury własnościowej rolnictwa *Geograficzno-rolnicza analiza lokalizacji gruntów gospodarstw indywidualnych *Przemiany struktury wielkościowej indywidualnych gospodarstw rolnych)

Zmiany struktury agrarnej w Polsce północnej - ujęcie kompleksowe (Przemiany struktury własnościowej i wielkościowej indywidualnych gospodarstw rolnych *Główne determinanty zmian w układzie przestrzennym struktury agralnej *Prywatyzacja rolnictwa państwowego i koncentracja ziemi w gospodarstwach sektora prywatnego jako główne kierunki przemian agrarnych *Delimitacja układu przestrzennego struktury agrarnej w 1998 roku *Ocena przemian agrarnych w Polsce północnej z punktu widzenia możliwości konkurowania z rolnictwem Unii Europejskiej)

Przydatne linki