• Home
  • Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

Roman Czaja

Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-614-8728-9
Publication year:
2008
Pages number:
142
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Roman Czaja

Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

Ramy chronologiczne prezentowanych w tej książce badań obejmują okres od końca XIII do początku XVI stulecia. Cezurę początkową wyznacza wykształ­cenie się w dużych miastach nadbałtyckich ustroju radzieckiego, zapewniają­cego tworzącej Hanzę grupie kupców dalekosiężnych decydujący wpływ na władzę i na skład osobowy rad miejskich. Wybór początku XVI wieku jako momentu zamykającego badania podyktowało zarówno pojawienie się refor­macji, która zmieniła także społeczno-polityczne uwarunkowania funkcjono­wania grup rządzących, jak i zachodzące wówczas przemiany ustrojowe wy­rażające się szerszym udziałem reprezentantów pospólstwa w rządach. Zasięg geograficzny ograniczony został do trzech grup miast nadbałtyckich: wendyjskich, pruskich i inflanckich. Każda z tych grup ma własną specyfikę regio­nalną, a jednocześnie wszystkie tworzyły fenomen kulturowy i ekonomicz­ny zwany Hanzą1. Pod względem rzeczowym opracowanie formalnie powinno obejmować wszystkie osoby, które uważano za uprawnione do pełnienia urzę­du rajcy i bezpośredniego sprawowania władzy. Realizacja tego postulatu w ba­daniach ilościowych nie jest jednak możliwa, gdyż nie dysponujemy kryteria­mi pozwalającymi na wyodrębnienie takiej grupy. W konsekwencji osobowy zakres badań ograniczono do członków rad miejskich.

Wstęp /7

Rozdział I - Terminologia i definicja grup rządzących w miastach nadbałtyckich
/ 16
Patrycjat - warstwa górna - grupy rządzące /16
Patrycjat hanzeatycki w badaniach dziewiętnasto-
i dwudziestowiecznych /18
Rozdział II - Prawne podstawy składu rad miejskich /26
Początki ustroju radzieckiego w miastach wendyjskich /27
Ustrój radziecki w miastach pruskich /31
Ustrój radziecki w miastach inflanckich /35
Rozdział III - Skład społeczny grup rządzących w miastach nadbałtyckich /39
Wprowadzenie /39
Analiza składu osobowego rad miejskich /41
Miasta wendyjskie /42
Miasta pruskie /45
Miasta inflanckie /52
Gospodarcze i społeczne uwarunkowania mobilności składu grup rządzących /54
Postrzeganie struktury społecznej /62
Rozdział IV - Brackie formy organizacji grup rządzących /69
Uwagi wstępne /69
Bractwa elitarne w Lubece /71
Bractwa elitarne w miastach pruskich /75
Bractwa elitarne w miastach inflanckich /85
Rozdział V - Rada jako korporacja i jej samoprzedstawianie /89
Przysięga /89
Uczty radzieckie /91
Działalność dewocyjna rady /100
Zakończenie /108

Bibliografia /111
Indeks osób i nazw geograficznych /127
Die Fiihrungsgruppen in den Ostseestadten im Mittelalter Zusammenfassung /134

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum