• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Regiony Europy środkowo-wschodniej w procesie integracji. Ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej

Wojciech Kosiedowski

Regiony Europy środkowo-wschodniej w procesie integracji. Ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2328-6
Publication year:
2008
Pages number:
344
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski

Regiony Europy środkowo-wschodniej w procesie integracji. Ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej

Kategoria produktu:

Przełom XX i XXI wieku przyniósł istotne przeobrażenia w strukturze regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Przesłanki, cele, zasady i czynniki rozwoju regionalnego w tej części kontynentu uległy zasadniczej reorientacji. Dotychczasowe silne strony niektórych regionów w wyniku transformacji systemowej stały się źródłem trudnych do pokonania barier, zacofania i braku perspektyw. Z drugiej strony decentralizacja zarządzania w układach tery­torialnych oraz wyzwolenie inicjatyw oddolnych stały się ważnym impulsem wzmacniającym dynamikę rozwojową. Wielkie nadzieje, lecz także obawy, towarzyszyły procesowi akcesji do Wspólnoty Europejskiej, która - przyjmu­jąc do swego grona opóźnione gospodarczo państwa postkomunistyczne -podjęła się wspierania ich rozwoju zgodnie z zasadą spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Realizacja tego zadania okazała się trudna i kontro­wersyjna zarówno z punktu widzenia „starej", jak i „nowej" Unii Europejskiej. Ponadto Wspólnota, wychodząc na wschodnie rubieże, natrafiła na trudne sąsiedztwo z Federacją Rosyjską i innymi państwami b. ZSRR. Wszystko to stawia nowe wyzwania przed Europą Środkowo-Wschodnią, Unią i całą Eu­ropą. Sprostanie im wymaga intensywnych działań nie tylko na szczeblu cen­tralnym, lecz także, a może nawet przede wszystkim, w regionach i środo­wiskach lokalnych, w tym zwłaszcza na obszarach pogranicza, regionalna współpraca obszarów przygranicznych powinna bowiem stanowić jeden z fi­larów polityki UE wobec Europy Wschodniej.
Regionalny wymiar przemian zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej znajduje, jak do tej pory, nikłe odzwierciedlenie w literatu­rze naukowej.

Wstęp/11

Rozdział I. Elementy teorii rozwoju regionu/17
I.1.Pojęcie regionu w teorii i praktyce/17
I.2.Region jako system przestrzenno-ekonomiczny/29
I.3.Istota rozwoju regionu i rozwoju regionalnego/38
I.4.Czynniki i bariery rozwoju regionu/44
I.5.Metody oceny rozwoju regionu/53
I.6.Konkurencyjność gospodarcza regionu/61

Rozdział II. Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w systemie gospodarczym Europy i świata/71
II.1.Pojęcie i delimitacja Europy Środkowo-Wschodniej/71
II.2.Położenie geopolityczne/78
II.3.Położenie geoekonomiczne/83
II.4.Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalizacji i integracji międzynarodowej/92

Rozdział III. Wspólnotowa polityka spójności a rozwój Europy Środkowo-Wschodniej w przekroju regionalnym /99
III.1. Zróżnicowania rozwoju /99
III.2. Podstawy polityki spójności/104
III.3. Proces tworzenia spójności w ujęciu makroekonomicznym/119
III.4. Proces tworzenia spójności regionalnej/130
III.5. Statystyczna interpretacja zróżnicowań rozwojowych /148

Rozdział IV. Poziom i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w świetle badań taksonomicznych / 153
IV.1.Koncepcja badań: cele, metodyka i zakres/153
IV.2.Analiza regionów NUTS 2 w ujęciu statycznym (badanie I)/157
IV.3.Analiza regionów NUTS 2 w ujęciu dynamicznym (badanie II)/168
IV.4.Analiza regionów NUTS 3 w ujęciu dynamicznym (badanie III)/173

Rozdział V. Wspólnotowa polityka dobrosąsiedztwa a rozwój wschodniego pogranicza Unii Europejskiej w przekroju regionalnym/178
V.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej wschodniegopogranicza UE/178
V.2. Podstawy polityki dobrosąsiedztwa /188
V.3. Zmiany rozwojowe na poziomie NUTS 3 /202
V.4. Analiza rozwoju regionów pogranicza za pomocą metod taksonomicznych (badanie IV)/211

Rozdział VI. Integracja i współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej w świetle badań ankietowych/215
VI.1.Koncepcja badań: cele, metodyka i zakres /215
VI.2.Mieszkańcy pogranicza wobec integracji z UE/219
VI.2.1. Wyniki badań w Polsce Wschodniej/219
VI.2.2. Wyniki badań na Litwie/235
VI.2.3. Wyniki badań na Łotwie/244
VI.2.4. Wyniki badań na Białorusi/247
Wnioski/251
VI.3. Mieszkańcy pogranicza wobec współpracy transgranicznej /254
VI.3.1. Wyniki badań w Polsce Wschodniej /254
VI.3.2.Syntetyczne wyniki badań w Polsce, na Litwie, Łotwie i Białorusi/260
Wnioski/265
VI.4. Samorządy terytorialne Polski Wschodniej wobec współpracy transgranicznej/267
VI.4.1. Potrzeba, podmioty, cele i formy współpracy transgranicznej/267
VI.4.2. Współpraca euroregionalna /277
VI.4.3. Możliwości rozwoju współpracy transgranicznej w perspektywie lokalnej/279
Wnioski/285

Zakończenie/287
Literatura/291
Aneks /309
Summary /335
Peзюме /340

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum