Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2401-6
Publication year:
2009
Pages number:
696
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

89,00 zł

miękka

Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej

Kategoria produktu:

Przekazujemy do rąk Czytelników nowe wydanie toruńskiego podręcznika kryminalistyki. Jest naturalne, że nawiązuje ono do wydań wcześniejszych, zarówno opracowanych indywidualnie przez Mariusza Kulickiego, jak i opracowanego wspólnie przez pracowników Katedry Kryminalistyki UMK w 2005 roku. Już pierwszy rzut oka na okładkę obrazuje ciągłość myśli kryminalistycznej.
Kryminalistyka jest nauką prężnie rozwijającą się oraz sięgającą do najnowszych osiągnięć innych specjalistycznych dziedzin wiedzy i każde nowe wydanie podręcznika musi to uwzględniać. Do treści podręcznika dochodzą ponadto nowe rozwiązania legislacyjne oraz zagadnienia z kręgu taktyki i techniki kryminalistycznej, opracowywane pod wpływem doświadczeń praktyki. Przykładem tego jest np. wprowadzenie rozdziału poświęconego przeszukaniu, które jest obszernie opracowane w polskim kodeksie postępowania karnego, ale jak wykazała praktyka, może przy niewłaściwej realizacji powodować dramatyczne skutki.
Niniejszy podręcznik zawiera omówienie podstawowych zagadnień kryminalistyki, niezbędnych w uniwersyteckim kształceniu prawników. Spełnia on założenia programu dydaktycznego i daje podstawę do rozumienia i należytego wykorzystywania osiągnięć kryminalistyki w ustalaniu czynów zabronionych i w procesowym dowodzeniu przestępstw oraz rozstrzyganiu problemów cywilnoprawnych, zwłaszcza na podstawie dokumentów i ich ekspertyzy. Omówienie istotnych dla praktyki dowodowej zagadnień psychologii kryminalistycznej oraz kryminalistycznej techniki pozwoli prawnikowi poznać i zrozumieć zasady oraz metody uzyskiwania tą drogą środków dowodowych, ich oceny i wykorzystywania w dowodzeniu.
Zagadnienia psychologiczne oraz techniczne przedstawione zostały na tyle przystępnie, że może je opanować każdy student prawa czy słuchacz szkoły policyjnej, aby później - w miarę potrzeb - wiedzę tę stosować samemu, przekazywać innym oraz racjonalnie oceniać efekty działań procesowych i pracę biegłych. Podręcznik dostarcza wiedzy i umiejętności metodycznych, które okażą się pomocne przy praktycznym zetknięciu się także z innymi, nieomówionymi tu, zagadnieniami taktycznymi i techniczno-kryminalistycznymi.
Najważniejsze jest bowiem opanowanie umiejętności kryminalistycznego widzenia środków dowodowych, osiągania ich oraz wykorzystywania na użytek prawa. Nowoczesny wymiar sprawiedliwości oczekuje od pracowników dochodzeniowo-śledczych i sądowych solidnej umiejętności korzystania ze stale rosnących możliwości kryminalistyki. Aktualne pozostają bowiem słowa, że w postępowaniu sądowym prawda na ogół zwycięża, ale prawnik musi umieć jej w tym dopomóc. Z tej racji podręcznik zainteresuje już pracujących w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, chcących swą pracę usprawnić i uefektywnić. Można go zalecić aplikantom. Warto przywołać w tym miejscu myśl, że znacznie łatwiej poprzestać na wiedzy, co trzeba zrobić w toku procesu, aby uczynić zadość dyspozycjom procedury karnej czy cywilnej, ale trudniej nauczyć się, jak to wykonać efektywnie.

Wstęp / 7
Rozdział I. Pojęcie kryminalistyki / 9
1. Początki kryminalistyki / 9
2. Identyfikacja kryminalistyczna / 19
3. Modus operandi / 26
4. System i definicja kryminalistyki / 38
5. Ogólne zasady działań kryminalistycznych /. 51
6. System rejestracji kryminalistycznej / 55
Rozdział II. Źródła i środki dowodowe w kryminalistyce / 57
1. Wieloznaczność terminu „dowód" w kodeksie postępowania karnego i w języku prawniczym / 57
2. Dwa rodzaje źródeł dowodowych, lecz jeden rodzaj środka dowodowego / 59
3. Źródła i środki dowodowe na tle zasady bezpośredniości / 64
4. Dokument w strukturze źródeł i środków dowodowych / 66
5. Ekspertyza w strukturze źródeł i środków dowodowych / 69
6. Struktura i definicje podstawowych pojęć ze sfery dowodowej / 74
7. Czynności procesowe a czynności operacyjno-rozpoznawcze / 77
8. Wersje kryminalistyczne / 87
Rozdział III. Psychologia kryminalistyczna / 94
1. Przedmiot i zakres psychologii kryminalistycznej / 94
2. Rola i zakres psychologii zeznań / 98
3. Podstawowe procesy poznawcze i właściwości psychiczne wpływające na formowanie się zeznań (wyjaśnień) / 102
Rozdział IV. Przesłuchanie / 173
1. Zagadnienia wstępne / 173
2. Przesłuchujący / 184
3. Taktyka przesłuchania / 188
4. Stadia przesłuchania / 201
5. Dokumentacja przesłuchania / 217
Rozdział V. Szczególne formy przesłuchania / 226
1. Przesłuchanie (wysłuchanie) dzieci / 229
2. Przesłuchanie osób starych / 244
3. Przesłuchanie osób zaburzonych psychicznie / 247
4. Przesłuchanie osób w ciężkim stanie zdrowia / 248
5. Przesłuchanie konfrontacyjne dwóch osób (konfrontacja) / 254
6. Przesłuchanie w celu odtworzenia wyglądu osoby lub rzeczy / 259
7. Przesłuchanie związane z okazaniem osoby lub rzeczy (okazanie) / 262
8. Przesłuchanie w celu odtworzenia sytuacji lub postępowania na miejscu zdarzenia /274
9. Przesłuchanie biegłego /277
10. Przesłuchanie za pośrednictwem tłumacza / 281
11. Przesłuchanie świadka incognito / 283
12. Przesłuchanie na odległość / 292
Rozdział VI. Promieniowanie elektromagnetyczne w kryminalistyce. oraz nieelektromagnetyczne sposoby uzyskiwania obrazu śladów kryminalistycznych / 296
1. Ogólne wiadomości o promieniowaniu elektromagnetycznym i jego wykorzystaniu w kryminalistyce /296
2. Nieelektromagnetyczne sposoby uzyskiwania obrazu śladów kryminalistycznych / 315
Rozdział VII. Fotograficzne oraz magnetyczne rejestrowanie obrazu w kryminalistyce / 319
1. Ogólne zasady widzenia i fotografowania przedmiotu / 319
2. Zarys techniki i technologii fotograficznej stosowanych w kryminalistyce / 321
3. Fotografia kryminalistyczna i jej systematyka / 334
4. Magnetyczna rejestracja obrazu w kryminalistyce /351
5. Ekspertyza fototechniczna i jej przedmiot / 352
6. Monitoring wizyjny / 355
Rozdział VIII. Rzeczowe źródła dowodowe - ślady obiektywne / 360
1. Pojęcie śladów kryminalistycznych / 360
2. Systematyka śladów kryminalistycznych / 365
3. Ślady daktyloskopijne / 376
4. Ślady mechanoskopijne / 395
5. Ślady traseologiczne / 399
6. Ślady osmologiczne / 404
7. Ślady biologiczne / 412
8. Ślady fonoskopijne / 415
Rozdział IX. Oględziny / 419
1. Istota, cel i przedmiot oględzin / 419
2. Oględziny miejsca / 425
3. Dokumentacja oględzin miejsca / 435
Rozdział X. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny / 453
1. Istota eksperymentu procesowo-kryminalistycznego / 453
2. Eksperyment a inne czynności procesowo-kryminalistyczne / 460
3. Przesłanki, klasyfikacja i cel eksperymentów procesowo-kryminalistycznych / 470
4. Taktyka realizacji eksperymentu procesowo-kryminalistycznego / 474
5. Eksperyment w strukturze źródeł i środków dowodowych oraz jego definicja / 478
Rozdział XI. Przeszukanie / 481
1. Definicja i podłoże historyczne / 481
2. Realizacja czynności przeszukania - organ, podstawa prawna przeszukania / 485
3. Tryb przeprowadzenia przeszukania / 486
4. Pozaprocesowa kontrola osobista lub przeszukanie bagażu / 488
5. Taktyka przeszukania /489
6. Przeszukanie elektronicznych nośników informacji, komputerów oraz sieci komputerowych / 492
Rozdział XII. Kryminalistyczna problematyka broni strzeleckiej / 493
1. Broń, jej rodzaje oraz zarys ich historycznego rozwoju / 493
2. Zakres kryminalistycznej problematyki broni palnej / 515
3. Prawno-kryminalistyczne pojęcie broni palnej, amunicji oraz materiałów i przyrządów wybuchowych / 517
4. Kryminalistyczna systematyka broni palnej / 544
5. Ślady powodowane przez broń palną i ich kryminalistyczne znaczenie / 557
6. Specyfika czynności procesowo-kryminalistycznych dotyczących zdarzeń związanych z bronią palną / 581
7. Ekspertyza kryminalistyczno-bronioznawcza i przykładowe pytania dla biegłego / 588
6 Spis treści
Rozdział XIII. Kryminalistyczna problematyka dokumentów / 599
1. Pojęcie i kryminalistyczna systematyka dokumentów / 599
2. Problematyka, z jaką związane jest kryminalistyczne badanie kwestionowanych dokumentów / 603
3. Kryminalistyczna ekspertyza dokumentów sporządzonych pismem ręcznym / 615
4. Etapy i elementy ekspertyzy graficzno-porównawczej (grafoskopijnej) kwestionowanego rękopisu / 621
5. Badanie podpisów / 629
Rozdział XIV. Kryminalistyczna problematyka badań wariograficznych / 641
1. Wprowadzenie / 641
2. Psychofizjologiczne podstawy badań wariograficznych oraz budowa i funkcjonowanie wariografu. Nazwa aparatu / 648
3. Metodyka badań wariograficznych / 660
4. Zakłócenia w badaniach wariograficznych / 685
5. Pozakryminalistyczne wykorzystanie wariografów / 690
6. Perspektywy wdrażania ekspertyz wariograficznych do polskiej praktyki śledczej / 692

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum