• Home
  • Historia nowożytna
  • Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Paweł Jeziorski

Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2463-4
Publication year:
2009
Pages number:
570
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Paweł Jeziorski

Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Kategoria produktu:

Margines społeczny nigdy nie miał postaci homogenicznej. Wchodzili w jego skład ludzie oraz grupy społeczne o zróżnicowanym charakterze powiązań z resztą społeczeństwa, zróżnicowanym poziomie wykluczenia. Dwa przeciwstawne bieguny tego zbioru „elementów" dotkniętych społeczną marginalizacją tworzyli ludzie całkowicie usunięci poza nawias społeczeństwa (np. skazani na dożywotnią banicję), oraz ci, którzy jakkolwiek w mniejszym lub większym stopniu stygmatyzowani, egzystowali niejako „pomiędzy" społeczną większością i marginalizowaną mniejszością (np. różnego typu słudzy miejscy z katem na czele, do przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych także żebracy i prostytutki). Ambiwalentny stosunek społecznej większości do tych ludzi był zazwyczaj efektem ich swego rodzaju pożyteczności - jakkolwiek przypisywano im szereg cech negatywny, takich, które wykluczały lub przynajmniej sprowadzały do szczątkowej postaci ich udział w życiu publicznym wspólnoty (miejskiej), to jednak ich obecność była dla wspólnoty bardzo ważna, często wręcz niezbędna dla jej poprawnego funkcjonowania. To powodowało, że chociaż odmawiano im prawa do aktywności publicznej, funkcjonowania w ramach głównego nurtu życia, to jednak akceptowano ich fizyczną obecność. Przedstawicielami omawianej części społecznego marginesu byli woźni sądowi, kaci oraz prostytutki - i to przede wszystkim tym grupom marginalnym poświęcona jest prezentowana praca. Głównym celem niniejszego studium jest sprecyzowanie postaci złej sławy woźnych miejskich (sądowych), katów i prostytutek spotykanych w największych ośrodkach miejskich Prus i Inflant. Przyjęcie szerszej, europejskiej perspektywy porównawczej, ma na celu określenie ewentualnej specyfiki stosunku mieszkańców objętych badaniem miast do lokalnych środowisk marginalnych.

 

Nagroda KLIO III stopnia w kategorii „monografia naukowa" (2010)

Wykaz skrótów wykorzystanych w przypisach /9
Wstęp /25

Rozdział I
Margines społeczny /41
1. Definicja /41
2. Badania nad marginesem społecznym w historiografii polskiej i zagranicznej. Próba porównania w oparciu o wybrane przykłady ..... 44

Rozdział II
Wybrane grupy marginesu społecznego /67
1. Woźni sądowi (miejscy) /67
1.1. Duże miasta pruskie /67
1.2. Duże miasta inflanckie /116
Aneks: Słudzy wymiaru sprawiedliwości w miastach Rusi północno-zachodniej (do przełomu XV i XVI wieku) /139
1.3. Wnioski /152
2. Kaci /155
2.1. Uwagi wstępne /155
2.2. Duże miasta pruskie /178
2.3. Duże miasta inflanckie /260
2.4. Wnioski /305
3. Prostytutki /307
3.1. Duże miasta pruskie /307
3.2. Duże miasta inflanckie /373
3.3. Wnioski /414

Rozdział III
Margines społeczny a przestrzeń miejska. Miejsca wykonywania kary śmierci /417
1. Uwagi wstępne /417
2. Duże miasta pruskie /426
2.1. Szubienice miejskie /426
2.2. Pozostałe miejsca wykonywania kary śmierci /451
3. Duże miasta inflanckie /454
3.1. Szubienice miejskie /454
3.2. Pozostałe miejsca wykonywania kary śmierci /476
4. Wierzenia magiczne związane ze wzgórzami szubienicznymi /480
5. Wnioski /488
Zakończenie /491
Bibliografia /495
Soziale Randgruppen in den großstädten von Preußen und Livland im spätmittelalter und der frühen Neuzeit (Zusammenfassung) /567

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum