Katarzyna Dembska

Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2863-2
Publication year:
2012
Pages number:
317
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Katarzyna Dembska

Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego

Kategoria produktu:

Niniejsza monografia jest próbą opisu tendencji rozwojowych nazw zawodowych kobiet w języku polskim i rosyjskim ze szczególnym wskazaniem na ich żeńskie formy. Tło dla rozważań stanowi język czeski, którego wybór uzasadnia właściwa mu symetryczność rodzajowo-płciowa. Analiza prezentowanego materiału przeprowadzana jest zarówno na bazie opozycji: języki asymetryczne pod względem rodzaju i płci (polski i rosyjski) – symetryczna czeszczyzna, jak też na podstawie obserwacji indywidualnych relacji między poszczególnymi językami: polskim i rosyjskim, rosyjskim i czeskim czy polskim i czeskim. Omawiane języki nie są tu zatem traktowane równorzędnie, a czeszczyzna jest przywoływana głównie w charakterze swoistego tertium comparationis

Zakres badawczy prezentowanej publikacji obejmuje aspekty słowotwórcze, semantyczne oraz stylistyczne nazw zawodowych kobiet, choć w tle tych zagadnień częściowo poruszane są również problemy natury morfologicznej oraz składniowej.  Zebrany na potrzeby niniejszego opracowania korpus materiałowy ma charakter otwarty i może być uzupełniany w omawianych językach dzięki pojawianiu się kolejnych żeńskich form nazw zawodowych kobiet. Praktyczna wartość monografii przejawia się w możliwości zastosowania jej tez i wniosków w typologii porównawczej, gramatyce porównawczej, gramatyce praktycznej opisywanych języków oraz w praktyce tłumaczeniowej.

Ze Wstępu

Wstęp / 7

1. Język w prasie jako źródło normotwórcze współczesnego języka / 29
1.1. Norma językowa / 29
1.2. Rola mass mediów w kształtowaniu współczesnego języka / 33
1.3. O języku w prasie / 40

2. Sfery występowania żeńskich form nazw zawodowych kobiet / 44
2.1. O wypełnianiu „luk leksykalnych” / 44
2.1.1. Sport / 45
2.1.2. Sztuka / 52
2.1.3. Prestiżowe stanowiska w administracji publicznej, gospodarce i polityce / 65
2.1.4. Armia i służby mundurowe / 81
2.1.5. Nominacje kobiet w stereotypowo „męskich” rodzajach działalności zawodowej / 88
2.1.6. Prostytut, niań i przedszkolanek, czyli nominacje mężczyzn w stereotypowo „kobiecych” rodzajach działalności zawodowej / 106
2.1.7. Nauka i szkolnictwo wyższe / 116
2.1.8. Kościół / 119
2.2. Problem kodyfikacji / 129

3. O (nie tylko słowotwórczych) możliwościach języka / 151
3.1. Derywacja sufiksalna / 151
3.1.1. Różnorodna interpretacja nacechowania ekspresywnego sufiksów / 159
3.2. Niesufiksalne sposoby tworzenia nazw zawodowych kobiet / 176
3.2.1. Pani, kobieta, женщина / 176
3.2.2. Formy o odmianie przymiotnikowej / 178
3.2.3. Rosyjskie skrótowce / 180
3.2.4. Adresatywy / 181
3.3. Problem poprawności językowej / 183
3.3.1. O potoczności / 189
3.4. Czyja jest ta teka? ministra czy minister? / 198
3.4.1. Rodzaj a płeć / 198
3.4.2. Rodzaj gramatyczny rzeczownika „minister” / 202
3.5. Новый врач пришла / 206
3.6. O formach potencjalnych / 211

4. Chaos paradoksów / 215
4.1. Feminativa i masculina / 215
4.2. Referencjalna i generyczna interpretacja nazw zawodowych / 218
4.3. O konieczności podkreślenia płci desygnatu / 226
4.3.1. Nieporozumienia komunikacyjne / 226
4.3.2. Ogłoszenia prasowe / 240
4.4. Czy maskulinizacja emancypuje język, a rosyjski jest uboższy od polskiego? / 246
4.5. Czy czeszczyźnie potrzebna jest lingwistyka feministyczna? . 251
4.6. O rosyjskiej nazwie секретарша / 260
4.7. Nazwy zawodowe kobiet w nekrologach / 262
4.8. Nazwy zawodowe kobiet w dyskursie naukowym / 269
Zakończenie / 279
Bibliografia / 291
Названия женщин по профеcсии в польском и русском языках по сравнению с чешским (Резюмé) / 311

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum