Dariusz Kotecki

Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3050-5
Publication year:
2013
Pages number:
474
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Dariusz Kotecki

Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana

Kategoria produktu:

Apokalipsa św. Jana rozpoczyna się słowami: „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem […]” (1,1). Jezus jest na pewno objawicielem czegoś, co jest zakryte, a co dotyczy tego, co „musi stać się niebawem”. Objawienie jednak dotyczy także Jezusa Chrystusa. Pytanie, kim jest Jezus Chrystus, leży u podstaw każdej refleksji chrystologicznej. W książce tej została dokonana analiza tekstów chrystologicznych Apokalipsy w ich narracyjnym kontekście. W tle tych analiz znajduje się pytanie o relację Jezusa Chrystusa do Boga Izraela. Odpowiedź na to pytanie wydaje się fundamentalna dla zrozumienia całego przesłania księgi. Monografia ta w pewien sposób będzie pomocna zarówno dla biblistów w zgłębianiu interpretacji ostatniej kanonicznie księgi Biblii, dla teologów, którzy zajmują się chrystologią, w uzupełnieniu ich wiedzy na temat danych chrystologicznych Nowego Testamentu, jak i dla zwyczajnych czytelników, którzy w Słowie Bożym dostrzegają istotny element ich wędrówki duchowej. 

Wstęp / 11

Rozdział I
Jezus a Bóg Izraela w Ap 1,1–8 / 27
1. Jezus a Bóg w Ap 1,1–3 / 28
1.1. „Apokalipsa Jezusa Chrystusa” a Bóg / 28
1.2. „Słowo Boga” i „świadectwo Jezusa Chrystusa” / 40
2. Jezus a Bóg w dialogu liturgicznym początkowym (Ap 1,4–8) / 46
2.1. Obraz Boga w Ap 1,4–8 / 48
2.1.1. „Ten, który jest i który był, i który przychodzi” (Ap 1,4b) / 48
2.1.2. „Ja jestem Alfa i Omega – mówi Pan Bóg, Początek i Koniec, Wszechmogący” (Ap 1,8) / 56
2.2. Obraz Jezusa w Ap 1,4–8 / 61
2.2.1. Jezus w pozdrowieniu wstępnym (Ap 1,5a) / 61
2.2.1.1. Jezus Chrystus / 61
2.2.1.2. „Świadek, Ten wierny” / 63
2.2.1.3. „Pierworodny spośród umarłych” / 72
2.2.1.4. „Władca królów ziemi” / 83
2.2.2. Jezus w odpowiedzi wspólnoty (Ap 1,5b–6) / 85
2.2.2.1. „Temu miłującemu nas” / 86
2.2.2.2. „Który nas uwolnił od grzechów naszych we krwi swojej” / 88
2.2.2.3. „Uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swojego” / 94
2.2.2.4. „Jemu chwała i moc na wieki wieków” / 105
2.2.3. Jezus w Ap 1,7 / 111
2.2.3.1. „Oto nadchodzi z obłokami” / 112
2.2.3.2. „I ujrzy Go każde oko i wszyscy, którzy Go przebili” / 121
2.2.3.3. „I płakać nad Nim będą wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen” / 123
3. Refleksja końcowa nad chrystologią Ap 1,1–8 / 126

Rozdział II
Jezus a Bóg Izraela w Ap 1,9–3,22 / 135
1. Jezus a Bóg w wizji wstępnej (Ap 1,9–20) / 136
1.1. Audycja (1,9–11) / 139
1.2. Wizja właściwa (1,12–20) / 144
1.2.1. „Siedem złotych świeczników” (1,12b) / 145
1.2.2. „Podobny do Syna Człowieczego” (1,13a–16) / 147
1.2.2.1. „Pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego” (1,13a) / 147
1.2.2.2. Wygląd „podobnego do Syna Człowieczego” (1,13b–16) / 151
a) Szata „podobnego do Syna Człowieczego” / 153
b) Głowa, włosy i oczy „podobnego do Syna Człowieczego” / 158
c) Nogi „podobnego do Syna Człowieczego” / 163
d) Głos „podobnego do Syna Człowieczego” / 165
e) „Mający w prawej ręce siedem gwiazd” / 168
f) „Z Jego ust wychodzi miecz obosieczny ostry” / 169
g) „A Jego oblicze jak słońce, które jaśnieje w mocy swej” / 171
1.2.3. Interpretacja wizji (1,17–20) / 173
1.2.3.1. Reakcja wizjonera z Patmos (1,17a) / 173
1.2.3.2. Odpowiedź Zmartwychwstałego (1,17b–20) / 177
a) Gest Zmartwychwstałego / 177
b) Słowa Zmartwychwstałego / 178
– „Nie bój się” / 179
– „Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący” / 181
– „Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków” / 189
– „Mam klucze śmierci i otchłani” / 194
– Polecenie spisania / 197
– Wyjaśnienie tajemnicy / 201
2. Jezus a Bóg w Ap 2,1–3,22 / 205
2.1. Jezus a Bóg w autoprezentacjach / 206
2.1.1. „Tak mówi” / 206
2.1.2. Autoprezentacja do Kościoła w Efezie, Smyrnie i Pergamonie / 211
2.1.3. Autoprezentacja do Kościoła w Tiatyrze / 214
2.1.4. Autoprezentacja do Kościoła w Sardes / 216
2.1.5. Autoprezentacja do Kościoła w Filadelfii / 217
2.1.6. Autoprezentacja do Kościoła w Laodycei / 221
2.2. Jezus a Bóg Izraela w osądach Jezusa nad Kościołami / 227
2.2.1. Jezusowe „znam” / 228
2.2.2. Pierwsza miłość / 230
2.2.3. Padnięcie Żydów przed chrześcijanami / 235
2.3. Jezus a Bóg Izraela w wezwaniach szczegółowych / 237
2.3.1. Wezwanie do nawrócenia / 237
2.3.2. Wezwanie do Kościoła w Laodycei / 239
2.3.2.1. „Kup u Mnie złota w ogniu oczyszczonego” / 240
2.3.2.2. „Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę” / 242
2.3.2.3. „Oto stoję u drzwi i kołaczę” / 243
2.4. Jezus a Bóg Izraela w obietnicach dla zwycięzców / 247
2.4.1. „Dam jeść z drzewa życia, które jest w raju Boga” / 247
2.4.2. Dar „manny ukrytej” / 251
2.4.3. Dar władzy nad narodami / 253
2.4.4. Dar białej szaty i imienia w księdze życia / 258
2.4.5. Dar wspólnego zasiadania na tronie / 259
3. Refleksja końcowa nad chrystologią Ap 1,9–3,22 / 260

Rozdział III
Jezus a Bóg Izraela w Ap 4,1–22,21 / 269
1. Jezus a Bóg Izraela w Ap 4–5 / 270
1.1. Obraz Boga w Ap 4 / 271
1.1.1. „Zasiadający na tronie” (4,2–3) / 271
1.1.2. Otoczenie tronu (4,4–8a) / 276
1.1.3. Liturgia niebiańska (4,8b–11) /288
1.2. Jezus a Bóg w Ap 5 / 295
1.2.1. Bóg na tronie ze zwojem (5,1–4) / 296
1.2.2. Obraz Jezusa w 5,5–7 / 298
1.2.2.1. „Lew z pokolenia Judy” / 298
1.2.2.2. „Baranek stojący, jakby zabity” / 302
a) Baranek pośrodku tronu / 303
b) Baranek „stojący, jakby zabity” / 305
c) Wygląd Baranka / 309
d) Czynność Baranka / 313
1.2.3. Liturgia niebiańska (5,8–14) / 315
1.2.3.1. Liturgia czterech istot żyjących i dwudziestu czterech Starszych (5,8b–10) / 316
1.2.3.2. Liturgia zastępów anielskich (5,11–12) / 319
1.2.3.3. Liturgia całego stworzenia (5,13–14) / 322
2. Jezus i Bóg w sekcji pieczęci (Ap 6,1–8,1) / 325
2.1. Jezus i Bóg w Ap 6,1–8 / 326
2.2. Jezus i Bóg w Ap 6,9–8,1 / 331
2.2.1. Otwarcie piątej pieczęci (Ap 6,9–11) / 331
2.2.2. Otwarcie szóstej pieczęci (Ap 6,12–7,17) / 336
2.2.3. Wizja Ap 7,1–17 / 339
2.2.3.1. Wielki tłum przed tronem i Barankiem / 340
2.2.3.2. Tożsamość wielkiego tłumu / 342
2.2.3.3. Działanie Boga i Baranka / 347
3. Jezus a Bóg w sekcji trąb (8,1–11,14) / 354
4. Jezus a Bóg w sekcji znaków (11,15–16,16) / 363
4.1. Władza Boga i Jego Pomazańca (Ap 11,15) / 363
4.2. Liturgia dwudziestu czterech Starszych (11,16–18) / 368
4.3. Arka Przymierza Boga (11,19) / 373
4.4. Mężczyzna porwany do Boga (12,5.10) / 375
4.4.1. Narodziny mężczyzny (12,5a) / 377
4.4.2. Porwanie mężczyzny do Boga / 381
4.5. Baranek na Syjonie (14,1–5) / 385
4.5.1. Wizja (14,1) / 387
4.5.2. Audycja (14,2–3) / 391
4.5.3. Charakterystyka zbawionych (14,4–5) / 393
4.6. Przykazania Boga i wiara Jezusa (14,12) / 397
4.7. Jezus jako Pan żniwa (Ap 14,14) / 402
5. Jezus i Bóg Izraela w sekcji końcowej Apokalipsy (16,17–22,5) / 408
5.1. Jezus a Bóg w Ap 19,1–8 / 409
5.2. Jezus a Bóg w Ap 19,11–21 / 413
5.2.1. Eschatologiczny wojownik (19,11–16) / 413
5.2.1.1. Przybycie jeźdźca na białym koniu / 413
5.2.1.2. Wygląd jeźdźca na białym koniu / 416
5.2.1.3. Działanie jeźdźca na białym koniu / 422
5.2.1.4. „Król królów i Pan panów” / 423
5.3. Jezus a Bóg w Nowej Jerozolimie (Ap 21–22,5) / 426
6. Jezus a Bóg w epilogu (Ap 22,6–22) / 430
7. Refleksja końcowa nad chrystologią Ap 4,1–22,21 / 433

Zakończenie / 437
Wykaz skrótów / 447
Bibliografia / 451
Jesus and the God of Israel in the Apocalypse of John. Summary / 471

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum