Dariusz Poliński

Pień. Siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3044-4
Publication year:
2013
Pages number:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

74,00 zł

miękka

Dariusz Poliński

Pień. Siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej

Kategoria produktu:

„[…] budownictwo obronne Zakonu oglądane jest najczęściej przez pryzmat wielkich budowli murowanych. Na tym tle budowle drewniano-ziemne, jak ta prezentowana na stronach opracowania, nie znajdują w literaturze przedmiotu należnego im miejsca. Prezentowana przez D. Polińskiego budowla to jedna spośród nadal nielicznych przebadanych siedzib krzyżackich niższego rzędu. Autor formułuje wiele interesujących pytań związanych z analizą tej grupy obiektów […]. Podjął też trud poszukiwania podobnych założeń na terytoriach daleko wykraczających poza problematykę badań regionalnych. […] Zaletą opracowania jest pełna, co nieczęsto się zdarza, publikacja źródeł kultury materialnej. W ten sposób zyskujemy kapitalną podstawę do badań nad poziomem życia codziennego krzyżackiego urzędnika na prowincji, wyposażenia dworu […]. Interesująca jest też podjęta próba rekonstrukcji formy dworu oraz jego cech szczególnych, takich jak próby palowania fundamentów celem zachowania właściwej statyki konstrukcji. Te i wiele innych danych dostarcza trwałych podstaw do dalszych badań, a zarazem tworzy dogodną płaszczyznę do szerszych studiów porównawczych. […] Bogata literatura przedmiotu – jaką zamieszczono w bibliografii, analityczne aneksy – to dodatkowe atuty tego opracowania”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Buko

Od autora / 7
1. Zagadnienia wstępne / 9
1.1. Problematyka, cel i zakres pracy / 9
1.2. Układ pracy / 12
2. Środowiska fizjograficzne / 15
3. Pień w czasach panowania krzyżackiego w świetle przekazów pisanych /19
3.1. Okres przed powstaniem prokuratorstwa krzyżackiego / 19
3.2. Prokuratorstwo krzyżackie / 20
3.3. Własność rycerska / 24
3.4. Sieć parafialna / 24
3.5. Szlaki handlowe i komunikacja / 28
4. Średniowieczny Pień w literaturze przedmiotu / 31
5. Dzieje badań archeologicznych w miejscowości Pień / 35
6. Archeologiczne badania terenowe siedziby krzyżackich prokuratorów w Pniu – struktury i obiekty nieruchome / 41
6.1. Założenie obronne (grodzisko, stanowisko 1) / 41
6.1.1. Kopiec (człon A) / 42
6.1.2. Podgrodzie (człon B) / 64
6.1.3. Droga na podgrodzie / 66
6.1.4. Fosa / 68
6.2. Osada przygrodowa/folwark (stanowisko 2, człon C) / 68
6.3. Bezpośrednie zaplecze (stanowiska 9 i 11) / 72
7. Źródła ruchome z badań założenia obronnego w Pniu (stanowisko 1) /75
7.1. Naczynia ceramiczne / 75
7.1.1. E gzemplarze stalowoszare (GT V) / 76
7.1.2. E gzemplarze ceglaste (GT IV) i ceglaste szkliwione (GT IVa) / 85
7.1.3. Ceramika tradycyjna (GT III)/ 92
7.1.4. Inne grupy techniczne / 94
7.1.5. Specyfika zbioru ceramiki naczyniowej z dworu krzyżackiego w Pniu / 95
7.2. Kafle / 98
7.3. Dachówki / 103
7.4. Żelazny osprzęt budowli na kopcu / 107
7.5. Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie / 128
7.6. Narzędzia / 148
7.7. Elementy ubioru / 149
7.8. Numizmaty / 153
7.9. Wyroby szklane / 154
7.10. Inne przedmioty / 157
8. Siedziba krzyżackich prokuratorów w Pniu w świetle badań archeologicznych / 159
8.1. Gospodarka zwierzętami w krzyżackim prokuratorstwie w Pniu oraz elementy lokalnego środowiska
w świetle badań archeozoologicznych / 159
8.2. Budynek mieszkalno-obronny (dwór) krzyżackich prokuratorów w Pniu i jego chronologia / 168
9. Siedziba prokuratora krzyżackiego w miejscowości Pień na tle podobnych założeń / 179
10. Podsumowanie / 183
 
Bibliografia / 185
Spis rycin / 203
Spis tabel / 209
Pień. The Teutonic Order Procurator‘s Headquarters in Chełmno Land. Summary / 211
Aneks I: Katalog późnośredniowiecznych nawarstwień kulturowych (na płycie CD)
Aneks II: Katalog późnośredniowiecznych zabytków wydzielonych (na płycie CD)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Dariusz Poliński

    Profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii UMK. Specjalizuje się w archeologii historycznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki związanej z późnym średniowieczem, głównie zasiedlenia strefy pozamiejskiej, działalności osadniczej zakonu krzyżackiego, założeń obronnych oraz wytwórczości garncarskiej. Obszarem szczególnego zainteresowania jest teren dawnego państwa krzyżackiego, w tym historyczna ziemia chełmińska. W latach 2004–2009 kierował badaniami archeologicznymi średniowieczno-nowożytnego kompleksu osadniczego w miejscowości Pień koło Bydgoszczy, podczas których dokonano wielu ważnych odkryć. Jest autorem szeregu publikacji, w tym kilku książek.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum