• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw

Małgorzata Jaworek

Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3122-9
Publication year:
2013
Pages number:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Małgorzata Jaworek

Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

Książka autorstwa Małgorzaty Jaworek dotyczy niezwykle żywotnych i bardzo ważnych, fundamentalnych z makro i mikroekonomicznego punktu widzenia problemów związanych z efektywnością zachowań menedżerskich dotyczących podejmowanych decyzji inwestycyjnych. […] Podjęta próba kompleksowego usystematyzowania metodyki ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych uwzględniającej ich podział na inwestycje typu greenfield oraz brownfield jest bez wątpienia ujęciem oryginalnym o bardzo dużych walorach poznawczych.

Z recenzji dr hab. Ewy Siemińskiej, prof. UMK

Zasadność podjęcia ważnej i złożonej pod względem teoretycznym i praktycznym problematyki, jaką jest ocena ekonomicznej efektywności inwestycji zagranicznych, nie wymaga głębszego uzasadnienia. Intensyfikacja procesów umiędzynarodowienia wymusiła na przedsiębiorstwach myślenie i działanie w bardziej globalnym wymiarze oraz odpowiednie dostosowanie i rozwijanie strategii oraz modeli biznesowych. […] Praca stanowi ważny wkład w rozwój wiedzy w zakresie metodyki oceny bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a więc wiedzy w obszarze teorii ekonomiki inwestowania oraz finansów międzynarodowych. Jest interesująca dla teoretyków, jak również praktyków ze względu na walory aplikacyjne.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Marcinka

Słowo wstępne / 9
Wprowadzenie – metodyka i zakres badań / 13

W.1. Metodyka badań / 18
W.2. Charakterystyka przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach – inwestorów bezpośrednich i przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania / 25

Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji / 37
1.1. Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 38
1.2. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne – greenfield a brownfield / 42
1.3. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 52
1.4. Proces decyzyjny dotyczący podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 59
1.4.1. Racjonalność w decyzjach / 60
1.4.2. Model decyzyjny bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 63
1.4.3. Decyzje finansowe w ramach BIZ – centralizacja czy decentralizacja – teoria a praktyka polskich przedsiębiorstw / 70
1.5. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 74
1.6. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wartość przedsiębiorstwa / 83

Rozdział 2. Skala i struktura polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 88
2.1. Ewidencja polskich inwestycji bezpośrednich za granicą / 88
2.2. Skala polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1996–2011 / 92
2.3. Struktura polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 97
2.3.1. Struktura według sekcji PKD / 97
2.3.2. Struktura polskich inwestycji bezpośrednich według kraju lokaty / 100
2.4. Dochody polskich inwestorów z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 104
2.5. Polskie przedsiębiorstwa posiadające udziały w podmiotach za granicą / 110
2.6. Struktura polskich przedsiębiorstw posiadających udziały w podmiotach za granicą / 112
2.6.1. Struktura według sekcji PKD / 112
2.6.2. Struktura według kraju lokalizacji / 114

Rozdział 3. Ocena efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych greenfield / 118
3.1. Trudności występujące w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych – teoria a doświadczenia polskich przedsiębiorstw / 118
3.2. Ocena efektywności z punktu widzenia fi lii a ocena z punktu widzenia przedsiębiorstwa macierzystego / 122
3.3. Budżet inwestycyjny bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 125
3.3.1. Nakłady inwestycyjne / 125
3.3.2. Efekty inwestycji / 131
3.3.3. Formy dochodu stosowane w ocenie efektywności inwestycji zagranicznych – wyniki badań: Polska na tle świata / 141
3.3.4. Wartość rezydualna / 147
3.4. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstwa macierzystego / 149
3.4.1. Opodatkowanie dochodów z dywidend / 153
3.4.2. Opodatkowanie odsetek / 156
3.4.3. Opodatkowanie należności licencyjnych / 157
3.5. Etapy oceny efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 159
3.6. Wartość bieżąca netto a zmodyfikowana wartość bieżąca / 161
3.7. Mierniki oceny efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych – przegląd badań: Polska na tle świata / 179
3.8. Wykorzystanie opcji rzeczowych w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ile warta jest wolność wyboru? / 188
3.9. Ryzyko w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 194
3.10. Prognozowanie kursów wymiany walut / 195

Rozdział 4. Ocena efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych brownfield / 206
4.1. Badanie efektywności zagranicznego przejęcia / 208
4.2. Metody wyceny zagranicznych podmiotów stosowane w procesach przejęć / 214
4.2.1. Metody dochodowe / 217
4.2.2. Metody majątkowe / 220
4.2.3. Metoda oparta na kapitalizacji rynkowej / 224
4.2.4. Metody porównawcze / 225
4.2.5. Metoda wyceny oparta na teorii opcji / 228
4.2.6. Metody wyceny zagranicznych podmiotów stosowane przez polskich bezpośrednich inwestorów zagranicznych / 229
4.3. Wycena synergii / 231

Rozdział 5. Finansowanie nakładów związanych z podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wymagana stopa zwrotu, stopa dyskontowa w praktyce oceny efektywności / 235
5.1. Finansowanie nakładów związanych z podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 235
5.1.1. Źródła finansowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 237
5.1.2. Metody opłacenia zagranicznego przejęcia / 242
5.1.3. Źródła finansowania nakładów związanych z podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw / 2475.2. Wymagana stopa zwrotu z bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 250
5.2.1. Sposoby szacowania kosztu kapitału / 253
5.2.2. Wymagana stopa zwrotu związana z przejęciem zagranicznego podmiotu / 262
5.2.3. Pomiar stopy dyskontowej w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na tle świata – wyniki badań / 264
5.3. Struktura kapitałowa spółek córek / 271

Zakończenie / 275
Bibliografia / 281
Spis schematów / 303
Spis tabel / 305
Spis wykresów / 308
Evaluating Economic Effectiveness of Foreign Direct Investments in Practice of Polish Enterprises. Summary / 311

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum