Ryszard Nycz

Język modernizmu. Prolegomena historyczno-literackie

Nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3817-4
Publication year:
2013
Pages number:
334
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN - oprawa twarda: 978-83-231-3072-7:

46,00 zł

miękka

Ryszard Nycz

Język modernizmu. Prolegomena historyczno-literackie

Kategoria produktu:

Język modernizmu to pierwsza w Polsce próba całościowego opisu nowoczesnej polskiej literatury jako odrębnej a rozległej (czasowo i przestrzennie) formacji artysty no-kulturowej. Tego rodzaju ujęcie zbliża polski modernizm do rozumienia modernizmu w literaturze światowej (i, zresztą, inspiruje się jego współczesnymi opracowaniami), co pozwala na rozważenie zarówno jego cech typowych, jak swoistych, w szerokim porównawczym kontekście. nie oznacza ani mechanicznego dostosowania polskiej literatury do modernistycznego wzorca, ani w ogóle uznania, że taki model istnieje i obowiązuje. Nie ma dwóch takich samych modern izmów w różnych literaturach narodowych: natomiast w każdej z nich – jak właśnie w Polskiej – modernizm zyskuje postać wynikającą w co najmniej równym stopniu z lokalnych tradycji, potrzeb i uwarunkowań, ja z ogólno-formacyjnej specyfiki.

Książka  nosi tytuł Język modernizmu  z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że głównym przedmiotem uwagi są tu modernistyczne poglądy na język – te obiegowe w nowoczesnej kulturze, te ogłoszone specjalnie przez modernistów, ja tez te, które zrekonstruować można z najbardziej nowatorskiej części ich twórczości. Po drugie, z uwagi na to, że ramy analizy wyznacza jego pochodne rozumienie: jako rodzaju światopoglądu, czy historycznie artykułowanej świadomości językowo-literackiej – wypowiadanej wprost, dyskursywnie, lub dochodzącej do głosu pośrednio, poprzez konstrukcję wypowiedzi. Wreszcie – po trzecie – z tej przyczyny, że ważną rolę w opisie odgrywa metaforyczne znaczenie języka: jako swoistego systemu opozycji, które modernistyczna literatura konstruuje i poprzez przezwyciężanie których rozwija się i ewoluuje. 

Przedmowa / 7

Rozdział 1. Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej / 13
Uwaga wstępna / 13
Antoniego Potockiego genealogia formacji modernistycznej / 22
Punkty wyjścia: znoszenie sprzeczności, szukanie odrębności / 34
Punkty dojścia: modernizm jako inkluz postmodernizmu / 44

Rozdział 2. Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje / 49
Legenda „młodopolszczyzny” / 49
Odkrycie języka / 51
Kręgi wyobcowania / 65
Konsekwencje: modernistyczne idee dezalienacji artystycznej / 76
Zarys wniosków / 85

Rozdział 3. Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia / 91
Wyjaśnienia wstępne / 91
Symbol / 95
Alegoria / 103
Ironia / 109
Syllepsis / 113
Rekapitulacja / 121

Rozdział 4. Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego / 123
Brzozowskiego „widzenie zasadnicze” / 123
Retoryka i poietyka kultury / 132
Wywoływanie realności / 141
Esej, czyli filozofia jako „rodzaj twórczości literackiej” / 148
Dopowiedzenie: krytyka jako „forma życia” / 154

Rozdział 5. Wynajdywanie porządku. Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury / 161
Koncepcja krytyki literackiej / 161
Dwa konteksty: Wilde i Bergson / 165
Teoria niezrozumiałości albo Irzykowski contra Szkłowski / 171
Teoria zrozumiałości, czyli komunikacyjnego przeznaczenia literatury / 178
Zamknięcie: „Jestem człowiekiem przedwojennym” / 189

Rozdział 6. Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce / 199
Glosa metodologiczna / 199
Rzut oka na początki, rozwój i zmierzch nowoczesnej teorii literackiej w polsce / 203
Aktualna tradycja / 216
Współczesne kierunki i tendencje badań teoretycznoliterackich / 219
Rozpad wielkiej fabuły teoretycznej i teorie epizodyczne / 223

Aneks. Nota informacyjna / 229
Aneks 1. Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku wieku xx (do pierwszej wojny światowej) / 231
Aneks 2. Homo irrequietos. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta / 267
Summary / 319
Indeks osobowy / 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum