Tomasz Huzarek

Percepcja rzeczywistości a sakrament pokuty

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3231-8
Publication year:
2014
Pages number:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Tomasz Huzarek

Percepcja rzeczywistości a sakrament pokuty

Kategoria produktu:

Pojęcie „percepcja”, użyte w tytule pracy, nie oznacza jedynie przyjęcia jakiejś treści na intelektualną własność. W zakres pojęcia percepcji wchodzi cała złożona dynamika emocjonalno-wolitywno-intelektualna osób ludzkich w ich odniesieniu do rzeczywistości oraz pewna „zwrotność” jako skutek tego, co dzieje się w podmiocie i jakim staje się podmiot (w sensie moralnym) wskutek swojego odniesienia do rzeczywistości. To rozumienie percepcji zbliżone jest do biblijnego rozumienia poznania, które „oznacza nie tyle posiadanie informacji o danej rzeczywistości, ile osobowy kontakt, który sprawia wzrost zaufania i zdolności powierzenia się sobie nawzajem” oraz biblijnego rozumienia prawdy, u którego podstaw stoi nie tyle refleksja intelektualna, ile doświadczenie religijne. Podstawą tego doświadczenia jest osobowe spotkanie z Bogiem, który jest wierny i godny zaufania. Takie szerokie rozumienie pojęcia percepcji pozwala na ukazanie, w jaki sposób sakrament pokuty i pojednania, w którym człowiek spotyka Boga żywego pochylającego się nad ludzką słabością i ukazującego jednocześnie przyczyny tej słabości i możliwości ich pokonania, formuje osobowe odniesienie do rzeczywistości, a więc do siebie samego, Boga, drugiego człowieka i świata.

Struktura pracy nawiązuje do słów Jana Pawła II, że „człowiek jest drogą Kościoła”. Chodzi tu o konkretnego człowieka, który ma swoją własną historię życia, o człowieka, „który zgodnie z wewnętrzną otwartością swego ducha […] swoje osobowe dzieje pisze zawsze poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi”. Praca zatem zaczyna się od ukazania tego, kim jest człowiek, a następnie prezentuje współczesne zagrożenia jego tożsamości, które generują fałszywą percepcję siebie, świata, relacji do Boga i człowieka. Temu właśnie człowiekowi Chrystus żyjący w Kościele przychodzi z pomocą. Dlatego na tym antropologicznym tle zostaje ukazana uzdrawiająca moc sakramentu pokuty i pojednania, który przywracając człowiekowi jego tożsamość w świetle Bożego obdarowania i powołania, kształtuje adekwatną do zamierzonej przez Boga samoświadomość człowieka i jego odniesienia do rzeczywistości.

(Ze Wstępu

Wstęp / 9

Rozdział I
Antropologia integralna / 19
1. Dynamiczna struktura bytu ludzkiego w ujęciu filozoficznym / 19
1.1. Przygodność i potencjalność bytu ludzkiego / 20
1.2. Moralne stawanie się / 28
1.3. Społeczny wymiar człowieka / 34
2. Dynamiczna struktura bytu ludzkiego w ujęciu teologicznym / 40
2.1. Człowiek jako capax Dei / 40
2.2. Twórcza natura człowieka / 46
Podsumowanie / 55

Rozdział II
Przemiany kulturowe a percepcja rzeczywistości / 59
1. Rozumienie natury ludzkiej a przemiany kulturowe / 60
1.1. Teorie odrzucające istnienie ludzkiej natury / 61
1.2. Teorie redukujące rozumienie ludzkiej natury / 68
2. Poczucie tożsamości człowieka a przemiany kulturowe / 76
3. Poczucie grzechu a przemiany kulturowe / 86
3.1. Aspekt socjologiczny / 87
3.1.1. Zjawisko sekularyzmu / 89
3.1.2. Redukcjonizm socjologiczny / 91
3.1.3. Relatywizm etyczny / 93
3.1.4. Konwencjonalizm etyczny / 95
3.2. Aspekt psychologiczny / 97
3.3. Aspekt teologiczny / 101
Podsumowanie / 104

Rozdział III
Ontyczny status sakramentu pokuty i pojednania / 107
1. Rzeczywistość sakramentalna / 107
1.1. Sakrament jako osobowe spotkanie z Chrystusem / 108
1.2. Sakrament jako źródło łaski / 115
1.3. Sakrament jako źródło nowego życia w Chrystusie / 121
2. Nawrócenie, wyzwolenie i pojednanie w sakramencie pokuty / 124
2.1. Nawrócenie i pokuta jako dzieło Ducha Świętego / 126
2.2. Wyzwolenie w prawdzie jako dzieło Ducha Świętego / 131
2.3. Pojednanie jako dzieło Ducha Świętego/ 139
3. Osoba spowiednika w sakramencie pokuty i pojednania/ 144
3.1. Funkcje spowiednika / 146
3.2. Przymioty spowiednika / 151
Podsumowanie / 155

Rozdział IV
Realne skutki praktykowania sakramentu pokuty i pojednania / 157
1. Sakrament pokuty i pojednania jako korelat aktów ludzkich / 158
2. Sakrament pokuty i pojednania a przemiany kulturowe / 165
3. Sakrament pokuty i pojednania jako środek przemiany percepcji rzeczywistości / 169
3.1. Formacja percepcji siebie / 170
3.2. Formacja percepcji Boga / 178
3.3. Formacja percepcji relacji „ja–ty”/„my” / 183
3.4. Formacja percepcji świata / 191

Podsumowanie / 197
Zakończenie / 199
Wykaz skrótów / 203
Bibliografia / 207
Perception of Reality and the Sacrament of Reconciliation. Summary / 221

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Tomasz Huzarek

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz dr teologii w zakresie teologii moralnej, wieloletni duszpasterz akademicki w domach akademickich na KUL Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej oraz jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Jego zainteresowania – oczywiście poza filozofią i teologią - to piesze i rowerowe pielgrzymki (m.in. do Częstochowy, Santiago de Compostela, Rzymu), zimowe kąpiele, teatr.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum