Tomasz Huzarek

Percepcja rzeczywistości a sakrament pokuty

ISBN:
978-83-231-3231-8
Publication year:
2014
Pages number:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Tomasz Huzarek

Percepcja rzeczywistości a sakrament pokuty

Kategoria produktu:

Pojęcie „percepcja”, użyte w tytule pracy, nie oznacza jedynie przyjęcia jakiejś treści na intelektualną własność. W zakres pojęcia percepcji wchodzi cała złożona dynamika emocjonalno-wolitywno-intelektualna osób ludzkich w ich odniesieniu do rzeczywistości oraz pewna „zwrotność” jako skutek tego, co dzieje się w podmiocie i jakim staje się podmiot (w sensie moralnym) wskutek swojego odniesienia do rzeczywistości. To rozumienie percepcji zbliżone jest do biblijnego rozumienia poznania, które „oznacza nie tyle posiadanie informacji o danej rzeczywistości, ile osobowy kontakt, który sprawia wzrost zaufania i zdolności powierzenia się sobie nawzajem” oraz biblijnego rozumienia prawdy, u którego podstaw stoi nie tyle refleksja intelektualna, ile doświadczenie religijne. Podstawą tego doświadczenia jest osobowe spotkanie z Bogiem, który jest wierny i godny zaufania. Takie szerokie rozumienie pojęcia percepcji pozwala na ukazanie, w jaki sposób sakrament pokuty i pojednania, w którym człowiek spotyka Boga żywego pochylającego się nad ludzką słabością i ukazującego jednocześnie przyczyny tej słabości i możliwości ich pokonania, formuje osobowe odniesienie do rzeczywistości, a więc do siebie samego, Boga, drugiego człowieka i świata.

Struktura pracy nawiązuje do słów Jana Pawła II, że „człowiek jest drogą Kościoła”. Chodzi tu o konkretnego człowieka, który ma swoją własną historię życia, o człowieka, „który zgodnie z wewnętrzną otwartością swego ducha […] swoje osobowe dzieje pisze zawsze poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi”. Praca zatem zaczyna się od ukazania tego, kim jest człowiek, a następnie prezentuje współczesne zagrożenia jego tożsamości, które generują fałszywą percepcję siebie, świata, relacji do Boga i człowieka. Temu właśnie człowiekowi Chrystus żyjący w Kościele przychodzi z pomocą. Dlatego na tym antropologicznym tle zostaje ukazana uzdrawiająca moc sakramentu pokuty i pojednania, który przywracając człowiekowi jego tożsamość w świetle Bożego obdarowania i powołania, kształtuje adekwatną do zamierzonej przez Boga samoświadomość człowieka i jego odniesienia do rzeczywistości.

(Ze Wstępu

Wstęp / 9

Rozdział I
Antropologia integralna / 19
1. Dynamiczna struktura bytu ludzkiego w ujęciu filozoficznym / 19
1.1. Przygodność i potencjalność bytu ludzkiego / 20
1.2. Moralne stawanie się / 28
1.3. Społeczny wymiar człowieka / 34
2. Dynamiczna struktura bytu ludzkiego w ujęciu teologicznym / 40
2.1. Człowiek jako capax Dei / 40
2.2. Twórcza natura człowieka / 46
Podsumowanie / 55

Rozdział II
Przemiany kulturowe a percepcja rzeczywistości / 59
1. Rozumienie natury ludzkiej a przemiany kulturowe / 60
1.1. Teorie odrzucające istnienie ludzkiej natury / 61
1.2. Teorie redukujące rozumienie ludzkiej natury / 68
2. Poczucie tożsamości człowieka a przemiany kulturowe / 76
3. Poczucie grzechu a przemiany kulturowe / 86
3.1. Aspekt socjologiczny / 87
3.1.1. Zjawisko sekularyzmu / 89
3.1.2. Redukcjonizm socjologiczny / 91
3.1.3. Relatywizm etyczny / 93
3.1.4. Konwencjonalizm etyczny / 95
3.2. Aspekt psychologiczny / 97
3.3. Aspekt teologiczny / 101
Podsumowanie / 104

Rozdział III
Ontyczny status sakramentu pokuty i pojednania / 107
1. Rzeczywistość sakramentalna / 107
1.1. Sakrament jako osobowe spotkanie z Chrystusem / 108
1.2. Sakrament jako źródło łaski / 115
1.3. Sakrament jako źródło nowego życia w Chrystusie / 121
2. Nawrócenie, wyzwolenie i pojednanie w sakramencie pokuty / 124
2.1. Nawrócenie i pokuta jako dzieło Ducha Świętego / 126
2.2. Wyzwolenie w prawdzie jako dzieło Ducha Świętego / 131
2.3. Pojednanie jako dzieło Ducha Świętego/ 139
3. Osoba spowiednika w sakramencie pokuty i pojednania/ 144
3.1. Funkcje spowiednika / 146
3.2. Przymioty spowiednika / 151
Podsumowanie / 155

Rozdział IV
Realne skutki praktykowania sakramentu pokuty i pojednania / 157
1. Sakrament pokuty i pojednania jako korelat aktów ludzkich / 158
2. Sakrament pokuty i pojednania a przemiany kulturowe / 165
3. Sakrament pokuty i pojednania jako środek przemiany percepcji rzeczywistości / 169
3.1. Formacja percepcji siebie / 170
3.2. Formacja percepcji Boga / 178
3.3. Formacja percepcji relacji „ja–ty”/„my” / 183
3.4. Formacja percepcji świata / 191

Podsumowanie / 197
Zakończenie / 199
Wykaz skrótów / 203
Bibliografia / 207
Perception of Reality and the Sacrament of Reconciliation. Summary / 221

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Tomasz Huzarek

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz dr teologii w zakresie teologii moralnej, wieloletni duszpasterz akademicki w domach akademickich na KUL Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej oraz jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Jego zainteresowania – oczywiście poza filozofią i teologią - to piesze i rowerowe pielgrzymki (m.in. do Częstochowy, Santiago de Compostela, Rzymu), zimowe kąpiele, teatr.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum