• Home
  • Politologia i stosunki międzynarodowe
  • Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne

Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski (red.)

Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3285-1
Publication year:
2014
Pages number:
504
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski (red.)

Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne

Pełny tytuł: "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy ekonomičeskoj politiki stran Central'noj i Vostočnoj Evropy: makroekonomičeskie i regional'nye aspekty. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Editor’s note / Предисловие / Od redaktorów / 11

I. Current Problems of Macroeconomic Policy / Актуальныепроблемымакроэкономическойполитики / Aktualne problemy polityki makroekonomicznej

Saulius Stanaitis, Regina Subotkeviciene, Darius Česnavičius – Тенденции и перспективы развития экономики Литвы в условиях последствий глобального кризиса / Trends and Prospects of the Development of the Lithuanian Economy under the Influence of the Global Crisis / Tendencje i perspektywy rozwoju gospodarki Litwy w warunkach skutkow kryzysu globalnego / 23

Dainis V. Zelmenis – Латвия и Европа ≪двух скоростей≫ / Latvia and „two-speed” Europe / Łotwa i Europa „dwoch prędkości” / 39

Lyudmila V. Kozarezenko – Человеческий потенциал в процессе государственного регулирования экономики / Human Potential in the Process of State Regulation of the Economy / Potencjał ludzki w procesie państwowej regulacji gospodarki / 53

Dmitry Pavlyuk, Natalia Gode – Spatial Aspects of International Population Migration in the European Countries / Территориальные аспекты международной миграции населения европейских стран / Przestrzenne aspekty międzynarodowej migracji ludności państw europejskich / 73

Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaya – Problems and Prospects of Development of SMEs in Latvia / Проблемы и перспективы развития МСП в Латвии / Problemy i perspektywy rozwoju MSP na Łotwie / 93

II. NewConditionsofRegionalPolicy / Изменения в обстановке региональной политики / Nowe uwarunkowania polityki regionalnej

Aranka Ignasiak-Szulc, Andrzej Potoczek – Current Directions and Conditions of Development Policy of Regions in Poland / Современные направления и обусловленность политики развития регионов в Польшe / Wspołczesne kierunki i uwarunkowania rozwoju regionow w Polsce / 109

Angelina Gudkova, Sergey Shuvalov – Государственное регулирование инновационного развития в России: региональный аспект / Governmental Regulation of Innovation Development in Russia: Regional Aspect / Państwowa regulacja rozwoju innowacyjnego w Rosji: aspekt regionalny / 127

Vladimir S. Fateyev – Современное состояние, проблемы и перспективы совершенствования региональной политики Республики Беларусь / Current State, Problems and Perspectives of the Improvement of the Regional Policy of Republic of Belarus / Stan aktualny, problemy i perspektywy udoskonalenia polityki regionalnej Republiki Białoruś / 147

Gulmira I. Dosmagambetova – Региональная политика постсоветского Казахстана / Regional Policy of Post-soviet Kazakhstan / Polityka regionalna postsowieckiego Kazachstanu / 167

Lyubov I. Fedulova – Украина на пути создания региональных инновационных систем / Ukraine on the Way to Regional Innovative Systems Construction / Ukraina na drodze tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych / 183

Katarzyna Świerczewska-Pietras, Izabella Dąbrowska – Management of Revitalisation Processes in Poland in the Context of Regional Development / Управление процессами ревитализации в Польше в контексте регионального развития / Zarządzanie procesami rewitalizacji w Polsce w kontekście rozwoju regionalnego / 203

III. New Determinants of Economic Development / Новыедетерминантыэкономического развития / Nowe determinanty rozwoju gospodarczego

Mirosława Klamut – Public-Private Partnership as an Instrument of Cooperation of Public and Private Sector / Государственно-частное партнерство как инструмент сотрудничества государственного и частного секторов / Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument współpracy sektora publicznego i prywatnego / 229

Aleksandrs Stetjuha – Transport System and its Development in the Regional Perspective / Транспортная система и ее развитие в региональной перспективе / System transportowy i jego rozwój w perspektywie regionalnej / 245

Luca Manfredi, Urszula Markowska-Przybyła – Crowdfunding as a Symptom of Social Capital – an Example of Italy and Poland / / Краудфандинг как проявление общественного капитала – пример Италии и Польши / Crowdfunding jako przejaw kapitału społecznego – przykład Włoch i Polski / 257

Tatiana M. Bogolib – Role of Educational and Innovative Potential in Development of the Region – the Case of Ukraine / Роль образовательного и инновационного потенциала в развитии региона – пример Украины / Rola potencjału edukacyjnego i innowacyjnego w rozwoju regionu – przykład Ukrainy / 273

Barbara Jurkowska – Cross-border Cooperation in the North-Eastern Borderland of the EU in the Light of Survey Research / Трансграничное сотрудничество на северо-восточных при граничных территориях ЕC в свете анкетного опроса / Współpraca transgraniczna na połnocno-wschodnim pograniczu UE w świetle badań ankietowych / 289

Marzena Piotrowska-Trybull – Post-military Areas – an Opportunity or a Threat to Sustainable Development of Municipalities? / / Земли бывших военных городков – шанс или угроза для устойчивого развития гмин? / Tereny powojskowe – szansa czy zagrożenie dla zrownoważonego rozwoju gmin? / 317

IV. Evolution of Public Finance in the Development Process / Эволюциягосударственных финансов в процессе развития / Ewolucja finansow publicznych w procesie rozwoju

Anastasia A. Lisnyak, Natalia A.Tyulenieva – Финансовые модели региональной системы инноваций / Financial Models of Regional Innovation System / Finansowe modele regionalnego systemu innowacji / 333

Lyubov V. Lysyak – Модернизация публичных финансов как инструмент политики регионального развития Украины / Pubblic Finance Modernization as a Tool for Regional Development Policy of Ukraine / Modernizacja finansów publicznych jako instrument polityki rozwoju regionalnego Ukrainy / 349

Тatiana Andreieva – Вопросы налоговой политики Латвии / Questions on Tax Policy of Latvia / Problemy polityki podatkowej Łotwy / 369

Inese Pabērza – The Impact of Personal Income Tax on the Development of Economy / Влияние подоходного налога с населения на развитие латвийской экономики / Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych na rozwój gospodarсzy / 385

Aleksandrs Rubanovskis – Неотложные вопросы совершенствования латвийской пенсионной системы / Urgent Problems of the Pension System Improvement in Latvia / Naglące problemy doskonalenia łotewskiego system emerytalnego / 395

Wojciech Dereszewski, Bożena Zaborowska – Solecki Fund as an Instrument of a Local Development on the Example of Kurzętnik Commune / Солецкий фонд в качестве инструмента местного развития на примере гмины Кужентник / Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Kurzętnik / 411

V. Regional Research Methods / Методырегиональныхисследований /Metody badań regionalnych

Gennadij A. Khatskevich, Elena V. Opiekun, Valentina I. Lialikova – Прогнозирование развития региона: эконометрические методы и важнейшие факторы / Forecasting Development of the Region: Econometric Methods and Most Important Factors / Prognozowanie rozwoju regionu: metody ekonometryczne i ważniejsze czynniki / 429

Wojciech Kosiedowski, Olga Lavrinenko – Статистические методы анализа регионального развития как многомерного социально-экономического явления / Statistical Methods for Analysis of Regional Development as a Multidimensional Socio-economic Phenomenon / Statystyczne metody analizy rozwojuregionalnego jako wielowymiarowego zjawiska społeczno-ekonomicznego / 457

Olga Shevchenko – Стратегии преодоления неравномерности регионального развития / Strategies to Overcome the Disparities in Regional Development / Strategie przezwyciężania nierównomierności w rozwoju regionalnym / 485

Information about Authors / 501

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum