• Home
  • Politologia i stosunki międzynarodowe
  • Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne

Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski (red.)

Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3285-1
Publication year:
2014
Pages number:
504
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski (red.)

Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne

Pełny tytuł: "Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy ekonomičeskoj politiki stran Central'noj i Vostočnoj Evropy: makroekonomičeskie i regional'nye aspekty. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne"

Editor’s note / Предисловие / Od redaktorów / 11

I. Current Problems of Macroeconomic Policy / Актуальныепроблемымакроэкономическойполитики / Aktualne problemy polityki makroekonomicznej

Saulius Stanaitis, Regina Subotkeviciene, Darius Česnavičius – Тенденции и перспективы развития экономики Литвы в условиях последствий глобального кризиса / Trends and Prospects of the Development of the Lithuanian Economy under the Influence of the Global Crisis / Tendencje i perspektywy rozwoju gospodarki Litwy w warunkach skutkow kryzysu globalnego / 23

Dainis V. Zelmenis – Латвия и Европа ≪двух скоростей≫ / Latvia and „two-speed” Europe / Łotwa i Europa „dwoch prędkości” / 39

Lyudmila V. Kozarezenko – Человеческий потенциал в процессе государственного регулирования экономики / Human Potential in the Process of State Regulation of the Economy / Potencjał ludzki w procesie państwowej regulacji gospodarki / 53

Dmitry Pavlyuk, Natalia Gode – Spatial Aspects of International Population Migration in the European Countries / Территориальные аспекты международной миграции населения европейских стран / Przestrzenne aspekty międzynarodowej migracji ludności państw europejskich / 73

Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaya – Problems and Prospects of Development of SMEs in Latvia / Проблемы и перспективы развития МСП в Латвии / Problemy i perspektywy rozwoju MSP na Łotwie / 93

II. NewConditionsofRegionalPolicy / Изменения в обстановке региональной политики / Nowe uwarunkowania polityki regionalnej

Aranka Ignasiak-Szulc, Andrzej Potoczek – Current Directions and Conditions of Development Policy of Regions in Poland / Современные направления и обусловленность политики развития регионов в Польшe / Wspołczesne kierunki i uwarunkowania rozwoju regionow w Polsce / 109

Angelina Gudkova, Sergey Shuvalov – Государственное регулирование инновационного развития в России: региональный аспект / Governmental Regulation of Innovation Development in Russia: Regional Aspect / Państwowa regulacja rozwoju innowacyjnego w Rosji: aspekt regionalny / 127

Vladimir S. Fateyev – Современное состояние, проблемы и перспективы совершенствования региональной политики Республики Беларусь / Current State, Problems and Perspectives of the Improvement of the Regional Policy of Republic of Belarus / Stan aktualny, problemy i perspektywy udoskonalenia polityki regionalnej Republiki Białoruś / 147

Gulmira I. Dosmagambetova – Региональная политика постсоветского Казахстана / Regional Policy of Post-soviet Kazakhstan / Polityka regionalna postsowieckiego Kazachstanu / 167

Lyubov I. Fedulova – Украина на пути создания региональных инновационных систем / Ukraine on the Way to Regional Innovative Systems Construction / Ukraina na drodze tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych / 183

Katarzyna Świerczewska-Pietras, Izabella Dąbrowska – Management of Revitalisation Processes in Poland in the Context of Regional Development / Управление процессами ревитализации в Польше в контексте регионального развития / Zarządzanie procesami rewitalizacji w Polsce w kontekście rozwoju regionalnego / 203

III. New Determinants of Economic Development / Новыедетерминантыэкономического развития / Nowe determinanty rozwoju gospodarczego

Mirosława Klamut – Public-Private Partnership as an Instrument of Cooperation of Public and Private Sector / Государственно-частное партнерство как инструмент сотрудничества государственного и частного секторов / Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument współpracy sektora publicznego i prywatnego / 229

Aleksandrs Stetjuha – Transport System and its Development in the Regional Perspective / Транспортная система и ее развитие в региональной перспективе / System transportowy i jego rozwój w perspektywie regionalnej / 245

Luca Manfredi, Urszula Markowska-Przybyła – Crowdfunding as a Symptom of Social Capital – an Example of Italy and Poland / / Краудфандинг как проявление общественного капитала – пример Италии и Польши / Crowdfunding jako przejaw kapitału społecznego – przykład Włoch i Polski / 257

Tatiana M. Bogolib – Role of Educational and Innovative Potential in Development of the Region – the Case of Ukraine / Роль образовательного и инновационного потенциала в развитии региона – пример Украины / Rola potencjału edukacyjnego i innowacyjnego w rozwoju regionu – przykład Ukrainy / 273

Barbara Jurkowska – Cross-border Cooperation in the North-Eastern Borderland of the EU in the Light of Survey Research / Трансграничное сотрудничество на северо-восточных при граничных территориях ЕC в свете анкетного опроса / Współpraca transgraniczna na połnocno-wschodnim pograniczu UE w świetle badań ankietowych / 289

Marzena Piotrowska-Trybull – Post-military Areas – an Opportunity or a Threat to Sustainable Development of Municipalities? / / Земли бывших военных городков – шанс или угроза для устойчивого развития гмин? / Tereny powojskowe – szansa czy zagrożenie dla zrownoważonego rozwoju gmin? / 317

IV. Evolution of Public Finance in the Development Process / Эволюциягосударственных финансов в процессе развития / Ewolucja finansow publicznych w procesie rozwoju

Anastasia A. Lisnyak, Natalia A.Tyulenieva – Финансовые модели региональной системы инноваций / Financial Models of Regional Innovation System / Finansowe modele regionalnego systemu innowacji / 333

Lyubov V. Lysyak – Модернизация публичных финансов как инструмент политики регионального развития Украины / Pubblic Finance Modernization as a Tool for Regional Development Policy of Ukraine / Modernizacja finansów publicznych jako instrument polityki rozwoju regionalnego Ukrainy / 349

Тatiana Andreieva – Вопросы налоговой политики Латвии / Questions on Tax Policy of Latvia / Problemy polityki podatkowej Łotwy / 369

Inese Pabērza – The Impact of Personal Income Tax on the Development of Economy / Влияние подоходного налога с населения на развитие латвийской экономики / Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych na rozwój gospodarсzy / 385

Aleksandrs Rubanovskis – Неотложные вопросы совершенствования латвийской пенсионной системы / Urgent Problems of the Pension System Improvement in Latvia / Naglące problemy doskonalenia łotewskiego system emerytalnego / 395

Wojciech Dereszewski, Bożena Zaborowska – Solecki Fund as an Instrument of a Local Development on the Example of Kurzętnik Commune / Солецкий фонд в качестве инструмента местного развития на примере гмины Кужентник / Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Kurzętnik / 411

V. Regional Research Methods / Методырегиональныхисследований /Metody badań regionalnych

Gennadij A. Khatskevich, Elena V. Opiekun, Valentina I. Lialikova – Прогнозирование развития региона: эконометрические методы и важнейшие факторы / Forecasting Development of the Region: Econometric Methods and Most Important Factors / Prognozowanie rozwoju regionu: metody ekonometryczne i ważniejsze czynniki / 429

Wojciech Kosiedowski, Olga Lavrinenko – Статистические методы анализа регионального развития как многомерного социально-экономического явления / Statistical Methods for Analysis of Regional Development as a Multidimensional Socio-economic Phenomenon / Statystyczne metody analizy rozwojuregionalnego jako wielowymiarowego zjawiska społeczno-ekonomicznego / 457

Olga Shevchenko – Стратегии преодоления неравномерности регионального развития / Strategies to Overcome the Disparities in Regional Development / Strategie przezwyciężania nierównomierności w rozwoju regionalnym / 485

Information about Authors / 501

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum