• Home
  • Filozofia
  • Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką

Rafał Palczewski

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3236-3
Publication year:
2014
Pages number:
502
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Rafał Palczewski

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką

Kategoria produktu:

Książka Rafała Palczewskiego „Wiedza w kontekstach” jest bardzo cenną pracą, niewątpliwie wzbogacającą literaturę polską, a także literaturę światową. Autor zreferował obszerną literaturę dotyczącą kontekstualizmu, najważniejsze stanowiska dokładnie przeanalizował i przedyskutował oraz jasno wyraził własne zdanie. Jest to bardzo obszerna, gruntowna i rzetelna obrona kontektualizmu epistemicznego, obrona, która nie przemilcza trudności tego stanowiska. Wokół rozważań nad kontekstualizmem osnuta jest cala najnowsza światowa wiedza z zakresu logiki epistemicznej, epistemologii i filozofii języka. Książka prezentuje najnowszy stan badań w tych dyscyplinach i stanowi kompendium wiedzy na temat predykatów epistemicznych. Na bazie tej książki może odbyć się w Polsce poważna debata nad kontekstualizmem. 

Wprowadzenie/ 9
Cele / 10
Metody / 13
Struktura / 16
Konwencje / 19

1.Kontekstualizm epistemiczny: wstępna ekspozycja / 25
1.1. Teza: zdania epistemiczne są zależne kontekstowo / 25
1.1.1. Podstawowe rodzaje zdań epistemicznych / 30
1.1.2. Paradygmat propozycjonalny / 40
1.1.3. Kontekst i jego rola w semantyce zdań epistemicznych / 48
1.1.4. Okazjonalizm, pozycjonalizm i ekstensjonalizm / 61
1.2. Analiza wiedzy i taksonomia stanowisk prekontekstualnych / 68
1.2.1. Substancjalna a formalna analiza wiedzy / 68
1.2.2. Pozycja epistemiczna i standardy epistemiczne / 72
1.2.3. Puryzm vs impuryzm epistemiczny / 82
1.2.4. Stanowiska prekontekstualne i odmiany inwariantyzmu / 84
1.3. Problemy demarkacji / 91
1.3.1. Pragmatyka, czy semantyka? / 91
1.3.2. Semantyka, czy epistemologia? / 95
1.4. Źródła i rozwój kontekstualizmu / 100
1.4.1. Prehistoria kontekstualizmu / 100
1.4.2. Historia kontekstualizmu / 105

Część I Pragmatyczna adekwatność kontekstualizmu / 111

2. Argument ze zmiany kontekstu: prezentacja / 113
2.1. Przykłady zależności kontekstowej zdań epistemicznych / 114
2.1.1. Pierwszoosobowe atrybucje epistemiczne: Bank / 115
2.1.2. Mieszane atrybucje epistemiczne: Lotnisko / 118
2.1.3. Trzecioosobowe atrybucje epistemiczne: Biuro / 120
2.2. Porównanie przykładów i struktura argumentacji / 1222.2.1. Przykłady zmiany kontekstu: podobieństwa i różnice / 123
2.2.2. Przykłady zmiany kontekstu: warunki adekwatności / 126
2.2.3. Struktura argumentu ze zmiany kontekstu / 130
2.3. Przykłady Stanleya / 133

3. Argument ze zmiany kontekstu: dyskusja / 139
3.1. Standardy epistemiczne i ich zmienność / 139
3.1.1. Stawka, relewantne alternatywy czy akomodacja? / 139
3.1.2. Jednorodzajowe standardy epistemiczne / 142
3.1.3. Standardy epistemiczne a pytania / 149
3.1.4. Zagadnienie zmienności pozycji epistemicznej / 151
3.2. Wątpliwości związane z przykładami zmiany kontekstu / 153
3.2.1. ,,Nikt nie mówi w ten sposób” / 154
3.2.2. Znaczenia oboczne ,,wiedzieć” / 157
3.2.3. Wieloznaczność przedmiotu wiedzy / 161
3.2.4. ,,Wiem, ale muszę to sprawdzić” / 163
3.2.5. Przekonanie i poziom doksastycznej pewności / 167
3.2.6. Atrybucje epistemiczne a błędy poznawcze / 170

4. Kontekstualizm a filozofia eksperymentalna / 177
4.1. Pierwsza fala badań / 179
4.1.1. Badania Buckwaltera / 180
4.1.2. Badania Maya i współpracowników / 182
4.1.3. Badania Feltza i Zarpentine’ego / 185
4.1.4. Badania Nety i Phelana / 189
4.2. Druga fala badań / 192
4.2.1. Badania Schaffera i Knobe’a / 192
4.2.2. Badania Pinillosa / 194
4.2.3. Badania Buckwaltera, Schaffera i Turriego / 199
4.2.4. Badania Chemly i Hansena / 205
4.2.5. Badania autorskie / 207
4.3. Eksperymenty ze zmiany kontekstu: podsumowanie / 212
4.3.1. Konsekwencje badań X-phi dla kontekstualizmu / 213
4.3.2. Kontrowersje wokół X-phi / 215

Część II Wiedza, asercja, kontekst / 219

5. Manewr zasadnej stwierdzalności, WAM / 221
5.1. Manewr zasadnej stwierdzalności: wprowadzenie / 221
5.1.1. Wstępne sformułowanie WAM / 222
5.1.2. Warunki poprawności WAM / 224
5.2. WAM dla kontekstu z wysokimi standardami epistemicznymi / 227
5.2.1. WAM oparty na maksymie relacji / 227
5.2.2. WAM oparty na maksymie ilości / 234
5.2.3. WAM oparty na pośrednich aktach mowy / 240
5.3. Implikacje pragmatyczne atrybucji epistemicznych / 242
5.4. Odwoływalność implikacji pragmatycznych / 247
5.4.1. Przykłady Weinera / 251
5.4.2. Odwoływalność implikacji pragmatycznych a WAM / 255
5.5. WAM dla kontekstu z niskimi standardami epistemicznymi / 260
5.5.1. WAM oparty na nieścisłości wypowiedzi / 260
5.5.2. WAM oparty na przesadności wypowiedzi / 269
5.6. WAM a zarzut z zależności kontekstowej asercji / 272

6. Epistemiczna teoria asercji / 275
6.1. O asercji / 275
6.2. Dwa składniki epistemicznej teorii asercji / 277
6.2.1. Deskryptywny aspekt epistemicznej teorii asercji / 277
6.2.2. Normatywny aspekt epistemicznej teorii asercji / 279
6.3. Słaba, umiarkowana i silna epistemiczna teoria asercji / 284
6.3.1. Argumenty za umiarkowaną epistemiczną teorią asercji / 286
6.3.2. Argumenty za silną epistemiczną teorią asercji / 288
6.4. Zarys dyskusji nad epistemiczną teorią asercji / 291
6.4.1. Normatywność epistemicznej reguły asercji / 291
6.4.2. Świadectwa konwersacyjne, zdania Moore’a itp. / 293
6.4.3. Próby falsyfikacji umiarkowanej teorii / 297
6.4.4. Próby falsyfikacji silnej teorii / 302
6.4.5. Konkurencyjne reguły asercji / 307

7. Kontekstualizm a epistemiczna teoria asercji / 313
7.1. Asercja w kontekstach / 313
7.1.1. Kontekstualna wersja silnej epistemicznej teorii asercji / 314
7.1.2. Między asercją, kontekstem a wiedzą / 316
7.1.3. Problematyczne koniunkcje / 317
7.2. Od epistemicznej teorii asercji do kontekstualizmu / 3217.2.1. Zasadna stwierdzalność a warunki prawdziwości / 321
7.2.2. Argument ze zmienności zasadnej asercji / 324
7.2.3. Argument z wystarczalności / 326
7.3. Dyskusja nad argumentami za kontekstualizmem / 327
7.3.1. Zarzut z ekwiwokacji / 328
7.3.2. Zarzut z niezasadności epistemicznej / 331
7.3.3. Zarzut z dogmatyzmu / 333
7.4. Epistemiczna teoria asercji a zarzut z generalizacji / 334

Część III Semantyczna akomodacja kontekstualizmu / 337

8. Kontekstualizm a semantyka dyskursu epistemicznego / 339
8.1. Problem dyskwotacji zdań epistemicznych w mowie zależnej / 339
8.1.1. Dyskwotacja a raport doksastyczny / 340
8.1.2. Międzykontekstowe testy Cappelena i Lepore’a / 344
8.1.3. Dyskusja nad testami Cappelena i Lepore’a / 348
8.1.4. Testy dyskwotacyjne Davisa / 354
8.2. Problemy zmiennych atrybucji międzykontekstowych / 356
8.3. Potwory Kaplana, kontekst opowieści i mowa niezależna / 362
8.4. Wewnątrzzdaniowa zmiana kontekstu / 365

9. Kontekstualizm w szerszych ramach semantycznych / 371
9.1. Kontekstualizm: trzy ogólne problemy semantyczne / 371
9.1.1. Semantyczna ślepota / 372
9.1.2. Semantyczne zejście / 374
9.1.3. Wieloznaczność i nieostrość ,,wiedzieć” / 377
9.2. Zarys semantyki dwuaspektowej Kaplana / 383
9.3. Minimalizm semantyczny a kontekstualizm epistemiczny / 386
9.4. Kontekstualizm umiarkowany a kontekstualizm radykalny / 389
9.5. Kontekstualizm tanim kosztem / 392
9.5.1. O wtórnej wrażliwości kontekstowej ,,wiedzieć” / 393
9.5.2. Mikrojęzyki a kontekstualizm / 396

10. Semantyka ,,wiedzieć”: a simili czy sui generis? / 403
10.1. Porównanie do wyrażeń okazjonalnych w wąskim znaczeniu / 404
10.2. Porównanie do przymiotników absolutnych i relatywnych / 408
10.2.1. Modyfikatory stopnia i konstrukcje porównawcze / 410
10.2.2. ,,Wiedzieć więcej”, ,,wiedzieć lepiej” / 417
10.2.3. ,,Wiedzieć” a sposoby klaryfikacji / 419
10.3. Porównanie do wrażliwych kontekstowo czasowników / 423
10.4. Porównanie do zwrotów kwantyfikujących / 427
10.4.1. Kwantyfikacja w języku naturalnym / 428
10.4.2. Porównanie do zaimków kwantyfikujących / 430
10.4.3. Porównanie do przysłówków kwantyfikujących / 432
10.5. Pozycjonalizm: ogólne uwagi semantyczne / 439
10.5.1. Ludlowa uwagi o pozycjonalizmie / 440
10.5.2. Testy na ukrytą pozycję / 441
10.6. Kontekstualizm nieokazjonalny: ekstensjonalizm / 444
10.6.1. Nieokreśloność Kompa / 445
10.6.2. Kontekstualizm nieokazjonalny MacFarlane’a / 447
10.6.3. Perspektywizm Brogaard / 450
10.6.4. Ekstensjonalizm: wybrane problemy / 452

Dodatek: Treść ankiet i tabele częstości / 455
Bibliografia / 461
Skorowidz rzeczowy / 489

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum