Agnieszka Furmańska-Maruszak, Jacek Męcina, Piotr Michoń, Małgorzata Szylko-Skoczny, Zenon Wiśniewski (red.)

Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3552-4
Publication year:
2016
Pages number:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Jacek Męcina, Piotr Michoń, Małgorzata Szylko-Skoczny, Zenon Wiśniewski (red.)

Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty

Kategoria produktu:

W monografii w spójny i przejrzysty sposób zaprezentowano uwarunkowania i kierunki zmian w polityce rynku pracy oraz stan badań nad jej efektywnością. Rozważania teoretyczne wsparto analizą danych charakteryzujących Polskę na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA. Dużą uwagę poświęcono zmianom unormowań prawnych wprowadzonych w naszym kraju w 2014 roku i ich wpływowi na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy, w tym ich współpracy z podmiotami niepublicznymi. Przedstawiono zmiany w instytucjonalnej obsłudze rynku pracy, zwłaszcza w zasadach aktywizacji zawodowej i profilowania bezrobotnych, oraz pierwsze efekty wprowadzonych reform. Dodatkowo w opracowaniu poruszono dwa wybrane problemy wpływające na zachowania pracobiorców, to jest tematykę godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz subiektywnego dobrostanu osób bezrobotnych.

Z recenzji dr. Hab. Mariusza Zielińskiego, prof. Politechniki Opolskiej 

Wstęp / 7

Rozdział I
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim / 13
1. Cele i instrumenty polityki zatrudnienia i rynku pracy / 13
2. Wydatki na politykę rynku pracy w Unii Europejskiej / 22
3. Metodologiczne aspekty ewaluacji programów zatrudnienia / 27
4. Rezultaty metaanaliz / 32
5. Polityka rynku pracy w Polsce / 37
5.1. Ewolucja polityki rynku pracy / 37
5.2. Efektywność programów zatrudnienia / 43
6. Nowe wyzwania / 47

Rozdział II
Założenia i przesłanki zmian polskiej polityki rynku pracy / 49
1. Kontekst wprowadzanych zmian polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy / 49
2. Zmiany instytucjonalne w polityce rynku pracy / 51
3. Zwiększenie dostępności usług i instrumentów rynku pracy adekwatnych do potrzeb klientów rynku pracy / 56
4. Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia długotrwałego / 58
5. Aktywizacja grup defaworyzowanych na rynku pracy / 59
6. Odbudowanie znaczenia usługi pośrednictwa pracy w funkcjonowaniu urzędów pracy i zwiększenie dostępu do ofert pracy dzięki lepszemu współdziałaniu z pracodawcami / 61
7. Zmiany w zasadach finansowania polityki rynku pracy w celu poprawy efektywności interwencji na rynku pracy / 65
8. Pierwsze efekty poprawy sytuacji na rynku pracy i nowe priorytety / 68

Rozdział III
Reforma polityki rynku pracy – pierwsze doświadczenia i oceny / 75
1. Nowe zasady aktywizacji zawodowej bezrobotnych / 75
2. Projekty pilotażowe „Partnerstwo dla pracy” i „Ekspress do zatrudnienia” / 82
3. Profilowanie bezrobotnych w praktyce / 89
4. Stosowanie nowych form aktywizacji bezrobotnych / 92

Rozdział IV
Instytucje rynku pracy we wspieraniu łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym / 105
1. Instytucje rynku pracy / 105
2. Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym / 108
2.1. Poziomy realizacji polityki łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi / 108
2.2. Zaangażowanie w pracę niepłatną w krajach Unii Europejskiej / 110
3. Instytucje rynku pracy we wspieraniu równowagi między pracą a opieką / 112
3.1. Regulacje czasu pracy / 112
3.2. Polityka rodzinna / 119
3.3. Dostępność instytucji opieki / 124

Rozdział V
Nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu osób bezrobotnych – międzynarodowa analiza porównawcza / 129
1. Bezrobocie i jego konsekwencje / 129
2. Podstawy teoretyczne związku pomiędzy pracą zawodową a subiektywnym dobrostanem / 131
3. Bezrobocie a subiektywny dobrostan – przegląd badań / 133
4. Badanie własne / 140
5. Wyniki badania i dyskusja / 145
6. Porównanie osób bezrobotnych i osób pracujących zawodowo – bezrobotnych w przeszłości / 156

Literatura / 163
Wykaz tabel / 173
Wykaz wykresów / 173
Wykaz map / 174
Wykaz schematów / 174
Summary / 175

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum