• Home
  • Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski północnej w latach 1988-1998

Roman Rudnicki

Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski północnej w latach 1988-1998

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-135-3-
Publication year:
2001
Pages number:
231
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

Roman Rudnicki

Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski północnej w latach 1988-1998

Spis treści

Uwagi wprowadzające (Cel, hipotezy badawcze i zakres pracy *Tok postępowania badawczego i metody jego realizacji *Przegląd literatury i materiałów źródłowych)

Uwarunkowania zewnętrzne procesu przemian agrarnych (Uwarunkowania przyrodnicze *Przeszłość polityczno-gospodarcza *Procesy urbanizacji i pozarolniczego rozwoju społeczno gospodarczego *Polityka rolna państwa)

Główne kierunki przemian agrarnych (Zmiany udziału sektora prywatnego w rolnictwie *Grunty własne i dzierżawione użytkowane przez gospodarstwa sektora prywatnego *Zagospodarowanie gruntów państwowych w rolnictwie *Grunty państwowe w rolnictwie w warunkach gospodarki centralnie sterowanej - 1988 r. *Przejęcie i rozdysponowanie gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa *Organizacja gruntów państwowych w rolnictwie w warunkach gospodarki rynkowej (1988 r.) oraz jej zmiany w okresie transformacji ustrojowej)

Proces adaptacji gospodarstw spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej (Gospodarstwa spółdzielcze jako przedmiot badań przestrzennych - uwagi wprowadzające *Zmiany układu przestrzennego gruntów gospodarstw spółdzielczych w latach 1988-1998 *Przemiany struktury wielkościowej gospodarstw spółdzielczych)

Spółki sektora prywatnego jako nowy element struktury agrarnej (Spółki jako przedmiot badań przestrzennych - uwagi wprowadzające *Zróżnicowanie przestrzenne gruntów spółek sektora prywatnego *Wkłady przestrzenne gruntów spółek krajowych i zagranicznych *Spółki zagraniczne - struktura według państw *Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych spółek sektora prywatnego *Holdingi jako forma najwyższej koncentracji ziemi w rolnictwie)

Przemiany agrarne gospodarstw indywidualnych (Problemy analizy porównawczej gospodarstw indywidualnych w latach 1988-1998 *Gospodarstwa indywidualne jako element struktury własnościowej rolnictwa *Geograficzno-rolnicza analiza lokalizacji gruntów gospodarstw indywidualnych *Przemiany struktury wielkościowej indywidualnych gospodarstw rolnych)

Zmiany struktury agrarnej w Polsce północnej - ujęcie kompleksowe (Przemiany struktury własnościowej i wielkościowej indywidualnych gospodarstw rolnych *Główne determinanty zmian w układzie przestrzennym struktury agralnej *Prywatyzacja rolnictwa państwowego i koncentracja ziemi w gospodarstwach sektora prywatnego jako główne kierunki przemian agrarnych *Delimitacja układu przestrzennego struktury agrarnej w 1998 roku *Ocena przemian agrarnych w Polsce północnej z punktu widzenia możliwości konkurowania z rolnictwem Unii Europejskiej)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum