Małgorzata Jaworek

Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3122-9
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Małgorzata Jaworek

Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

Książka autorstwa Małgorzaty Jaworek dotyczy niezwykle żywotnych i bardzo ważnych, fundamentalnych z makro i mikroekonomicznego punktu widzenia problemów związanych z efektywnością zachowań menedżerskich dotyczących podejmowanych decyzji inwestycyjnych. […] Podjęta próba kompleksowego usystematyzowania metodyki ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych uwzględniającej ich podział na inwestycje typu greenfield oraz brownfield jest bez wątpienia ujęciem oryginalnym o bardzo dużych walorach poznawczych.

Z recenzji dr hab. Ewy Siemińskiej, prof. UMK

Zasadność podjęcia ważnej i złożonej pod względem teoretycznym i praktycznym problematyki, jaką jest ocena ekonomicznej efektywności inwestycji zagranicznych, nie wymaga głębszego uzasadnienia. Intensyfikacja procesów umiędzynarodowienia wymusiła na przedsiębiorstwach myślenie i działanie w bardziej globalnym wymiarze oraz odpowiednie dostosowanie i rozwijanie strategii oraz modeli biznesowych. […] Praca stanowi ważny wkład w rozwój wiedzy w zakresie metodyki oceny bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a więc wiedzy w obszarze teorii ekonomiki inwestowania oraz finansów międzynarodowych. Jest interesująca dla teoretyków, jak również praktyków ze względu na walory aplikacyjne.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Marcinka

Słowo wstępne / 9
Wprowadzenie – metodyka i zakres badań / 13

W.1. Metodyka badań / 18
W.2. Charakterystyka przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach – inwestorów bezpośrednich i przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania / 25

Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji / 37
1.1. Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 38
1.2. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne – greenfield a brownfield / 42
1.3. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 52
1.4. Proces decyzyjny dotyczący podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 59
1.4.1. Racjonalność w decyzjach / 60
1.4.2. Model decyzyjny bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 63
1.4.3. Decyzje finansowe w ramach BIZ – centralizacja czy decentralizacja – teoria a praktyka polskich przedsiębiorstw / 70
1.5. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 74
1.6. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wartość przedsiębiorstwa / 83

Rozdział 2. Skala i struktura polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 88
2.1. Ewidencja polskich inwestycji bezpośrednich za granicą / 88
2.2. Skala polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1996–2011 / 92
2.3. Struktura polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 97
2.3.1. Struktura według sekcji PKD / 97
2.3.2. Struktura polskich inwestycji bezpośrednich według kraju lokaty / 100
2.4. Dochody polskich inwestorów z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 104
2.5. Polskie przedsiębiorstwa posiadające udziały w podmiotach za granicą / 110
2.6. Struktura polskich przedsiębiorstw posiadających udziały w podmiotach za granicą / 112
2.6.1. Struktura według sekcji PKD / 112
2.6.2. Struktura według kraju lokalizacji / 114

Rozdział 3. Ocena efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych greenfield / 118
3.1. Trudności występujące w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych – teoria a doświadczenia polskich przedsiębiorstw / 118
3.2. Ocena efektywności z punktu widzenia fi lii a ocena z punktu widzenia przedsiębiorstwa macierzystego / 122
3.3. Budżet inwestycyjny bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 125
3.3.1. Nakłady inwestycyjne / 125
3.3.2. Efekty inwestycji / 131
3.3.3. Formy dochodu stosowane w ocenie efektywności inwestycji zagranicznych – wyniki badań: Polska na tle świata / 141
3.3.4. Wartość rezydualna / 147
3.4. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstwa macierzystego / 149
3.4.1. Opodatkowanie dochodów z dywidend / 153
3.4.2. Opodatkowanie odsetek / 156
3.4.3. Opodatkowanie należności licencyjnych / 157
3.5. Etapy oceny efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 159
3.6. Wartość bieżąca netto a zmodyfikowana wartość bieżąca / 161
3.7. Mierniki oceny efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych – przegląd badań: Polska na tle świata / 179
3.8. Wykorzystanie opcji rzeczowych w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ile warta jest wolność wyboru? / 188
3.9. Ryzyko w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 194
3.10. Prognozowanie kursów wymiany walut / 195

Rozdział 4. Ocena efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych brownfield / 206
4.1. Badanie efektywności zagranicznego przejęcia / 208
4.2. Metody wyceny zagranicznych podmiotów stosowane w procesach przejęć / 214
4.2.1. Metody dochodowe / 217
4.2.2. Metody majątkowe / 220
4.2.3. Metoda oparta na kapitalizacji rynkowej / 224
4.2.4. Metody porównawcze / 225
4.2.5. Metoda wyceny oparta na teorii opcji / 228
4.2.6. Metody wyceny zagranicznych podmiotów stosowane przez polskich bezpośrednich inwestorów zagranicznych / 229
4.3. Wycena synergii / 231

Rozdział 5. Finansowanie nakładów związanych z podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wymagana stopa zwrotu, stopa dyskontowa w praktyce oceny efektywności / 235
5.1. Finansowanie nakładów związanych z podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 235
5.1.1. Źródła finansowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 237
5.1.2. Metody opłacenia zagranicznego przejęcia / 242
5.1.3. Źródła finansowania nakładów związanych z podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw / 2475.2. Wymagana stopa zwrotu z bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 250
5.2.1. Sposoby szacowania kosztu kapitału / 253
5.2.2. Wymagana stopa zwrotu związana z przejęciem zagranicznego podmiotu / 262
5.2.3. Pomiar stopy dyskontowej w ocenie efektywności bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na tle świata – wyniki badań / 264
5.3. Struktura kapitałowa spółek córek / 271

Zakończenie / 275
Bibliografia / 281
Spis schematów / 303
Spis tabel / 305
Spis wykresów / 308
Evaluating Economic Effectiveness of Foreign Direct Investments in Practice of Polish Enterprises. Summary / 311

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum