Wojciech Kosiedowski (red.)

Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3141-0
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
600
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski (red.)

Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Niniejsza praca wyróżnia sie wysokim poziomem merytorycznym, w tym zwłaszcza tranie dobrana i zaadaptowaną metodyką badań oraz profesjonalnym ich przeprowadzeniem. przedstawione w niej wyniki badań empirycznych maja charakter nowatorski, a nawet pionierski i zasługują na rozpowszechnienie. Praca ta kreuje istotną wartość dodaną do istniejącego aktualnie stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz z Uniwersytetu Łódzkiego

Wiedza o rozwoju regionalnym państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo ograniczona, a w poświęconej temu zagadnieniu literaturze występuje dotkliwa luka. Szczególnie mało znane są problemy kreowania i wykorzystania tak ważnych czynników tego rozwoju, jak przedsiębiorczość i innowacyjność. Na Łotwie, podobnie jak w innych krajach postsocjalistycznych, poza nielicznymi wyjątkami, w zasadzie nie prowadzi się w tym zakresie badań empirycznych. Niniejsza praca, napisana pod kierunkiem znanego badacza EŚW Profesora Wojciecha Kosiedowskiego, w znaczny sposób te lukę wypełnia. Jej wielką zaletą jest powiązanie teorii z praktyką. Na szczególna uwagę zasługują przedstawione w omawianej książce wyniki unikatowych, międzynarodowych badań ankietowych, w toku których zebrano bardzo interesujące opinie i materiały, dostarczające nowej, oryginalnej i dobrze uzasadnionej wiedzy, mającej posłużyć do udoskonalenia polityki regionalnej.

Z recenzji  dr Olgi Lavrinenko z Uniwersytetu w Daugavpils (Łotwa)

Wstęp (Wojciech Kosiedowski) / 9

Część I . Elementy teorii przedsiębiorczości i innowacyjności
Maria Kola-Bezka, Elementy teorii przedsiębiorczości regionu/ 15
1. Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Tradycyjne ujęcie przedsiębiorczości / 16
2. Typologia przedsiębiorstw / 29
3. Teoretyczne koncepcje roli i miejsca przedsiębiorczości w rozwoju regionów / 42
4. Pojęcie i czynniki przedsiębiorczości regionu / 52
Podsumowanie / 61

Mariusz Czupich, Elementy teorii innowacyjności regionu / 63
1. Istota i definicje innowacji i innowacyjności / 64
2. Poziomy innowacyjności gospodarczej / 68
3. Uwarunkowania, mierniki i wskaźniki innowacyjności krajowej / 73
4. Innowacje w wybranych teoriach rozwoju regionalnego / 80
5. Środowisko innowacyjne i regionalne systemy innowacji / 83
6. Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność / 92
Podsumowanie / 99

Część II . Ekonomiczno-przestrzenna struktura Europy Środkowo-Wschodniej i jej zmiany w kontekście integracji europejskiej
Wojciech Kosiedowski, Makroekonomiczne i regionalne dysproporcje w rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej / 103
1. Między Europą Zachodnią a Wspólnotą Niepodległych Państw. Geopolityczne i geoekonomiczne położenie EŚW / 104
2. Zróżnicowania rozwoju na poziomie makroekonomicznym. Konwergencja gospodarek krajowych / 126 3. Zróżnicowania międzyregionalne. Konwergencja na poziomie
regionów NUTS 2 / 139
Podsumowanie / 168

Barbara Jurkowska, Wojciech Kosiedowski, Uwarunkowania wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności regionu wynikające z unijnej polityki spójności / 171
1. Geneza i ewolucja polityki spójności / 173
2. Finansowanie polityki spójności / 179
3. Polityka spójności a rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności/ 190
Podsumowanie / 197

Mariusz Czupich, Innowacyjność w procesie rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej / 199
1. Sytuacja sektora badawczo-rozwojowego w okresie transformacji systemowej / 200
2. Wpływ integracji państw EŚW z Unią Europejską na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Wspólnoty / 205
3. Czynniki i mierniki innowacyjności / 215
3.1. Działalność badawczo-rozwojowa / 215
3.2. Zasoby ludzkie w rozwoju nauki i technologii / 227
Podsumowanie / 234

Henryk Borko, Rola międzynarodowej wymiany handlowej w kreowaniu innowacyjności – na przykładzie gospodarek Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy / 237
1. Pojęcie innowacyjności a efekty innowacji / 239
2. Innowacje a wymiana handlowa / 243
3. Handel zagraniczny a innowacyjność gospodarek Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy / 246
3.1. Obszar analizy / 246
3.2. Sprzedaż nowych produktów na rynku / 248
3.3. Eksport towarów zaawansowanej techniki / 250
Podsumowanie / 259

Część III . Raport z badań empirycznych
Karolina Sadowska, Analiza przedsiębiorczości i innowacyjności regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metod ilościowych / 263
1. Badanie według metody wzorca rozwoju / 268
2. Badanie według metody sum standaryzowanych / 281
3. Porównanie i interpretacja wyników / 287
4. Porównanie wyników badania przedsiębiorczości i innowacyjności z rankingiem regionów wg PKB na 1 mieszkańca / 298
Podsumowanie / 306
Aneks statystyczny / 313

Analiza innowacyjności i przedsiębiorczości regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metody ankietowej
1. Wojciech Kosiedowski, Założenia metodyczne i zakres badań / 341
2. Maria Kola-Bezka, Wyniki badań w Polsce / 345
2.1. Wyniki badania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego / 346
2.2. Wyniki badania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego / 364
2.3. Wyniki badania samorządów terytorialnych województwa warmińsko-mazurskiego / 383
3. Maria Kola-Bezka, Wyniki badań na Białorusi / 401
3.1. Wyniki badania mieszkańców obwodu witebskiego / 402
3.2. Wyniki badania władz terenowych obwodu witebskiego / 415
4. Mariusz Czupich, Saulius Stanaitis, Wyniki badań na Litwie/ 433
4.1. Wyniki badania mieszkańców regionu wileńskiego / 433
4.2. Wyniki badania władz terenowych regionu wileńskiego / 452
5. Mariusz Czupich, Wyniki badań na Łotwie / 471
5.1. Wyniki badania mieszkańców regionu Łatgalia / 471
5.2. Wyniki badania władz terenowych regionu Łatgalia / 490
6. Maria Kola-Bezka, Podsumowanie badań ankietowych / 507
6.1. Poglądy i opinie mieszkańców / 507
6.2. Poglądy i opinie przedstawicieli samorządów terytorialnych i władz terenowych / 529

Zakończenie (Wojciech Kosiedowski) / 557
Spis tabel / 559
Spis rysunków / 571
Literatura / 577
Entrepreneurship and Innovativeness in the Development
of the Regions of Central and Eastern Europe (Summary) / 595
Informacje o autorach / 599

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum