• Strona główna
  • Socjologia
  • Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba

Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3205-9
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
291
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba

Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Kategoria produktu:

W podjętej rozprawie Autorzy dokonują analizy przestrzenno-czasowej zmian, jakie zaszły na terenie województwa kujawsko-pomorskiego między dwoma spisami rolnymi. […] Opracowanie jest bardzo bogatym studium przypadku, dające możliwości wykorzystania w praktyce, a szczególnie organom i jednostkom sporządzającym strategie rozwoju regionu i poszczególnych gmin.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Cymermana

1. ZAKRES ANALIZY I WARUNKI ZEWNĘTRZNE ROLNICTWA / 11
1.1. Zakres analizy / 11
1.2. Warunki zewnętrzne rolnictwa / 13
1.2.1. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju rolnictwa/ 14
1.2.2. Uwarunkowania pozaprzyrodnicze rolnictwa / 16
1.2.3. Oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej / 17

2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI / 26
2.1. Powierzchnia ogólna i struktura użytkowania ziemi / 27
2.2. Użytki rolne i struktura rolniczego użytkowania ziemi / 30
2.2.1. Ogrody przydomowe i grunty o dobrej kulturze rolnej – nowe kategorie statystyki rolniczej GUS / 34
2.2.2. Grunty orne / 36
2.2.3. Uprawy trwałe – sady / 40
2.2.3.1. Liczba gospodarstw rolnych i powierzchnia upraw sadowniczych – ogółem / 41
2.2.3.2. Drzewa owocowe / 45
2.2.3.3. Krzewy owocowe i jagodowe / 50
2.2.3.4. Szkółki drzew i krzewów owocowych / 51
2.2.4. Trwałe użytki zielone / 54
2.3. Użytki rolne nieużytkowane rolniczo – wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się struktury rolniczego użytkowania ziemi / 57
2.3.1. Użytki rolne nieużytkowane rolniczo / 57
2.3.2. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej oddziałujące na kształtowanie się struktury rolniczego użytkowania ziemi / 62
2.4. Pozarolnicze formy użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych / 65
2.4.1. Lasy i grunty leśne w gospodarstwach rolnych / 65
2.4.1.1. Lasy jako forma użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych / 65
2.4.1.2. Zalesienia PROW / 69
2.4.2. Pozostałe grunty / 71
2.4.3. Rośliny energetyczne jako nowa forma użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych / 75
2.4.4. Relacja między wskaźnikami zmian powierzchni użytków rolnych i gruntów niebędących użytkami rolnymi – główne kierunki zmian w strukturze użytkowania ziemi / 80

3. STRUKTURA ZASIEWÓW / 81
3.1. Powierzchnia zasiewów – ogółem / 81
3.1.1. Problemy analizy porównawczej PSR 2002 i PSR 2010 / 81
3.1.2. Uprawy pod osłonami / 82
3.2. Zboża / 87
3.2.1. Analiza według liczby gospodarstw prowadzących uprawę zbóż / 87
3.2.2. Analiza według powierzchni uprawy zbóż / 90
3.2.2.1. Zmiany powierzchni zasiewu zbóż w latach 2002–2010 / 90
3.2.2.2. Powierzchnia i struktura zasiewu zbóż według danych PSR 2010 / 93
3.2.2.3. Zboża ozime jako element struktury zasiewów zbożowych / 103
3.3. Ziemniaki i pozostałe uprawy alimentacyjne / 105
3.3.1 Ziemniaki / 105
3.3.2. Strączkowe jadalne / 109
3.3.3. Warzywa / 115
3.3.4. Truskawki i inne uprawy alimentacyjne / 124
3.4. Uprawy przemysłowe / 126
3.4.1. Analiza porównawcza wyników PSR 2002 i PSR 2010 / 127
3.4.2. Struktura upraw przemysłowych / 132
3.4.3. Struktura według liczby gospodarstw rolnych prowadzących uprawę roślin przemysłowych / 139
3.5. Uprawy pastewne / 141
3.6. Struktura powierzchni zasiewów – ujęcie syntetyczne / 148
3.7. Struktura zasiewów a oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej / 152

4. CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH / 162
4.1. Główne kierunki chowu / 163
4.1.1. Trzoda chlewna / 163
4.1.2. Bydło / 181
4.2. Pozostałe kierunki chowu / 200
4.2.1. Drób / 200
4.2.2. Konie / 213
4.2.3. Owce / 218
4.2.4. Kozy / 223
4.2.5. Pszczoły / 228
4.2.6. Zwierzęta futerkowe / 233
4.3. Chów zwierząt – ujęcie syntetyczne / 239
4.4. Zagrożenia środowiskowe koncentracji chowu zwierząt gospodarskich / 247
4.5. Fundusze UE ukierunkowane na rozwój chowu zwierząt gospodarskich / 248

5. CECHY PRODUKCYJNE ROLNICTWA – UJĘCIE SYNTETYCZNE / 252
5.1. Intensywność organizacji produkcji rolniczej / 252
5.2. Poziom i struktura produkcji rolniczej / 256
5.2.1. Produkcja roślinna / 256
5.2.2. Produkcja zwierzęca / 259
5.2.3. Wybrane wskaźniki produkcyjności / 262
5.3. Towarowość rolnictwa / 271
5.4. Oddziaływanie instrumentów WPR / 277

6. UWAGI KOŃCOWE / 279

LITERATURA / 283
SUMMARY / 289

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum