• Strona główna
  • Filozofia
  • Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką

Rafał Palczewski

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3236-3
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
502
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Rafał Palczewski

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką

Kategoria produktu:

Książka Rafała Palczewskiego „Wiedza w kontekstach” jest bardzo cenną pracą, niewątpliwie wzbogacającą literaturę polską, a także literaturę światową. Autor zreferował obszerną literaturę dotyczącą kontekstualizmu, najważniejsze stanowiska dokładnie przeanalizował i przedyskutował oraz jasno wyraził własne zdanie. Jest to bardzo obszerna, gruntowna i rzetelna obrona kontektualizmu epistemicznego, obrona, która nie przemilcza trudności tego stanowiska. Wokół rozważań nad kontekstualizmem osnuta jest cala najnowsza światowa wiedza z zakresu logiki epistemicznej, epistemologii i filozofii języka. Książka prezentuje najnowszy stan badań w tych dyscyplinach i stanowi kompendium wiedzy na temat predykatów epistemicznych. Na bazie tej książki może odbyć się w Polsce poważna debata nad kontekstualizmem. 

Wprowadzenie/ 9
Cele / 10
Metody / 13
Struktura / 16
Konwencje / 19

1.Kontekstualizm epistemiczny: wstępna ekspozycja / 25
1.1. Teza: zdania epistemiczne są zależne kontekstowo / 25
1.1.1. Podstawowe rodzaje zdań epistemicznych / 30
1.1.2. Paradygmat propozycjonalny / 40
1.1.3. Kontekst i jego rola w semantyce zdań epistemicznych / 48
1.1.4. Okazjonalizm, pozycjonalizm i ekstensjonalizm / 61
1.2. Analiza wiedzy i taksonomia stanowisk prekontekstualnych / 68
1.2.1. Substancjalna a formalna analiza wiedzy / 68
1.2.2. Pozycja epistemiczna i standardy epistemiczne / 72
1.2.3. Puryzm vs impuryzm epistemiczny / 82
1.2.4. Stanowiska prekontekstualne i odmiany inwariantyzmu / 84
1.3. Problemy demarkacji / 91
1.3.1. Pragmatyka, czy semantyka? / 91
1.3.2. Semantyka, czy epistemologia? / 95
1.4. Źródła i rozwój kontekstualizmu / 100
1.4.1. Prehistoria kontekstualizmu / 100
1.4.2. Historia kontekstualizmu / 105

Część I Pragmatyczna adekwatność kontekstualizmu / 111

2. Argument ze zmiany kontekstu: prezentacja / 113
2.1. Przykłady zależności kontekstowej zdań epistemicznych / 114
2.1.1. Pierwszoosobowe atrybucje epistemiczne: Bank / 115
2.1.2. Mieszane atrybucje epistemiczne: Lotnisko / 118
2.1.3. Trzecioosobowe atrybucje epistemiczne: Biuro / 120
2.2. Porównanie przykładów i struktura argumentacji / 1222.2.1. Przykłady zmiany kontekstu: podobieństwa i różnice / 123
2.2.2. Przykłady zmiany kontekstu: warunki adekwatności / 126
2.2.3. Struktura argumentu ze zmiany kontekstu / 130
2.3. Przykłady Stanleya / 133

3. Argument ze zmiany kontekstu: dyskusja / 139
3.1. Standardy epistemiczne i ich zmienność / 139
3.1.1. Stawka, relewantne alternatywy czy akomodacja? / 139
3.1.2. Jednorodzajowe standardy epistemiczne / 142
3.1.3. Standardy epistemiczne a pytania / 149
3.1.4. Zagadnienie zmienności pozycji epistemicznej / 151
3.2. Wątpliwości związane z przykładami zmiany kontekstu / 153
3.2.1. ,,Nikt nie mówi w ten sposób” / 154
3.2.2. Znaczenia oboczne ,,wiedzieć” / 157
3.2.3. Wieloznaczność przedmiotu wiedzy / 161
3.2.4. ,,Wiem, ale muszę to sprawdzić” / 163
3.2.5. Przekonanie i poziom doksastycznej pewności / 167
3.2.6. Atrybucje epistemiczne a błędy poznawcze / 170

4. Kontekstualizm a filozofia eksperymentalna / 177
4.1. Pierwsza fala badań / 179
4.1.1. Badania Buckwaltera / 180
4.1.2. Badania Maya i współpracowników / 182
4.1.3. Badania Feltza i Zarpentine’ego / 185
4.1.4. Badania Nety i Phelana / 189
4.2. Druga fala badań / 192
4.2.1. Badania Schaffera i Knobe’a / 192
4.2.2. Badania Pinillosa / 194
4.2.3. Badania Buckwaltera, Schaffera i Turriego / 199
4.2.4. Badania Chemly i Hansena / 205
4.2.5. Badania autorskie / 207
4.3. Eksperymenty ze zmiany kontekstu: podsumowanie / 212
4.3.1. Konsekwencje badań X-phi dla kontekstualizmu / 213
4.3.2. Kontrowersje wokół X-phi / 215

Część II Wiedza, asercja, kontekst / 219

5. Manewr zasadnej stwierdzalności, WAM / 221
5.1. Manewr zasadnej stwierdzalności: wprowadzenie / 221
5.1.1. Wstępne sformułowanie WAM / 222
5.1.2. Warunki poprawności WAM / 224
5.2. WAM dla kontekstu z wysokimi standardami epistemicznymi / 227
5.2.1. WAM oparty na maksymie relacji / 227
5.2.2. WAM oparty na maksymie ilości / 234
5.2.3. WAM oparty na pośrednich aktach mowy / 240
5.3. Implikacje pragmatyczne atrybucji epistemicznych / 242
5.4. Odwoływalność implikacji pragmatycznych / 247
5.4.1. Przykłady Weinera / 251
5.4.2. Odwoływalność implikacji pragmatycznych a WAM / 255
5.5. WAM dla kontekstu z niskimi standardami epistemicznymi / 260
5.5.1. WAM oparty na nieścisłości wypowiedzi / 260
5.5.2. WAM oparty na przesadności wypowiedzi / 269
5.6. WAM a zarzut z zależności kontekstowej asercji / 272

6. Epistemiczna teoria asercji / 275
6.1. O asercji / 275
6.2. Dwa składniki epistemicznej teorii asercji / 277
6.2.1. Deskryptywny aspekt epistemicznej teorii asercji / 277
6.2.2. Normatywny aspekt epistemicznej teorii asercji / 279
6.3. Słaba, umiarkowana i silna epistemiczna teoria asercji / 284
6.3.1. Argumenty za umiarkowaną epistemiczną teorią asercji / 286
6.3.2. Argumenty za silną epistemiczną teorią asercji / 288
6.4. Zarys dyskusji nad epistemiczną teorią asercji / 291
6.4.1. Normatywność epistemicznej reguły asercji / 291
6.4.2. Świadectwa konwersacyjne, zdania Moore’a itp. / 293
6.4.3. Próby falsyfikacji umiarkowanej teorii / 297
6.4.4. Próby falsyfikacji silnej teorii / 302
6.4.5. Konkurencyjne reguły asercji / 307

7. Kontekstualizm a epistemiczna teoria asercji / 313
7.1. Asercja w kontekstach / 313
7.1.1. Kontekstualna wersja silnej epistemicznej teorii asercji / 314
7.1.2. Między asercją, kontekstem a wiedzą / 316
7.1.3. Problematyczne koniunkcje / 317
7.2. Od epistemicznej teorii asercji do kontekstualizmu / 3217.2.1. Zasadna stwierdzalność a warunki prawdziwości / 321
7.2.2. Argument ze zmienności zasadnej asercji / 324
7.2.3. Argument z wystarczalności / 326
7.3. Dyskusja nad argumentami za kontekstualizmem / 327
7.3.1. Zarzut z ekwiwokacji / 328
7.3.2. Zarzut z niezasadności epistemicznej / 331
7.3.3. Zarzut z dogmatyzmu / 333
7.4. Epistemiczna teoria asercji a zarzut z generalizacji / 334

Część III Semantyczna akomodacja kontekstualizmu / 337

8. Kontekstualizm a semantyka dyskursu epistemicznego / 339
8.1. Problem dyskwotacji zdań epistemicznych w mowie zależnej / 339
8.1.1. Dyskwotacja a raport doksastyczny / 340
8.1.2. Międzykontekstowe testy Cappelena i Lepore’a / 344
8.1.3. Dyskusja nad testami Cappelena i Lepore’a / 348
8.1.4. Testy dyskwotacyjne Davisa / 354
8.2. Problemy zmiennych atrybucji międzykontekstowych / 356
8.3. Potwory Kaplana, kontekst opowieści i mowa niezależna / 362
8.4. Wewnątrzzdaniowa zmiana kontekstu / 365

9. Kontekstualizm w szerszych ramach semantycznych / 371
9.1. Kontekstualizm: trzy ogólne problemy semantyczne / 371
9.1.1. Semantyczna ślepota / 372
9.1.2. Semantyczne zejście / 374
9.1.3. Wieloznaczność i nieostrość ,,wiedzieć” / 377
9.2. Zarys semantyki dwuaspektowej Kaplana / 383
9.3. Minimalizm semantyczny a kontekstualizm epistemiczny / 386
9.4. Kontekstualizm umiarkowany a kontekstualizm radykalny / 389
9.5. Kontekstualizm tanim kosztem / 392
9.5.1. O wtórnej wrażliwości kontekstowej ,,wiedzieć” / 393
9.5.2. Mikrojęzyki a kontekstualizm / 396

10. Semantyka ,,wiedzieć”: a simili czy sui generis? / 403
10.1. Porównanie do wyrażeń okazjonalnych w wąskim znaczeniu / 404
10.2. Porównanie do przymiotników absolutnych i relatywnych / 408
10.2.1. Modyfikatory stopnia i konstrukcje porównawcze / 410
10.2.2. ,,Wiedzieć więcej”, ,,wiedzieć lepiej” / 417
10.2.3. ,,Wiedzieć” a sposoby klaryfikacji / 419
10.3. Porównanie do wrażliwych kontekstowo czasowników / 423
10.4. Porównanie do zwrotów kwantyfikujących / 427
10.4.1. Kwantyfikacja w języku naturalnym / 428
10.4.2. Porównanie do zaimków kwantyfikujących / 430
10.4.3. Porównanie do przysłówków kwantyfikujących / 432
10.5. Pozycjonalizm: ogólne uwagi semantyczne / 439
10.5.1. Ludlowa uwagi o pozycjonalizmie / 440
10.5.2. Testy na ukrytą pozycję / 441
10.6. Kontekstualizm nieokazjonalny: ekstensjonalizm / 444
10.6.1. Nieokreśloność Kompa / 445
10.6.2. Kontekstualizm nieokazjonalny MacFarlane’a / 447
10.6.3. Perspektywizm Brogaard / 450
10.6.4. Ekstensjonalizm: wybrane problemy / 452

Dodatek: Treść ankiet i tabele częstości / 455
Bibliografia / 461
Skorowidz rzeczowy / 489

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum