• Strona główna
  • Organizacyjne zachowania obywatelskie w kontekście życzliwego przywództwa

Dorota Grego-Planer

Organizacyjne zachowania obywatelskie w kontekście życzliwego przywództwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5115-9
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
362
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5116-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5116-6

49,00 zł

miękka

Dorota Grego-Planer

Organizacyjne zachowania obywatelskie w kontekście życzliwego przywództwa

Podjęte w monografii rozpoznanie naukowe pozwoliło na wprowadzenie do polskiej literatury przedmiotu zagadnienia życzliwego przywództwa, które zbudowane jest na etycznym fundamencie, a swoimi korzeniami nawiązuje do pozytywnej teorii organizacji. Życzliwe przywództwo to oparty na wartościach styl przewodzenia, łączący różne podejścia do tworzenia organizacji wrażliwych na potrzeby wszystkich interesariuszy. Wrażliwość etyczna, głębia duchowa i zaangażowanie społeczne lidera mogą być kluczowymi czynnikami sukcesu we wprowadzeniu pozytywnych zmian i tworzeniu empatycznych organizacji XXI wieku.

Książka wskazuje, że jedną ze zmian, które może determinować życzliwe przywództwo, jest wzrost poziomu przejawianych zachowań obywatelskich, za które autorka uważa zindywidualizowane i dyskrecjonalne zachowania pracownika, wykraczające poza formalny zakres jego obowiązków, niepodlegające w sposób bezpośredni systemowi wynagradzania i oceny, prowadzące do lepszego funkcjonowania organizacji.


 

The scientific research undertaken in this monograph allowed for the introduction to Polish subject literature of the issue of benevolent leadership, which is built on an ethical foundation and whose roots refer to the positive theory of organisation. Benevolent leadership is a values-based leadership style that combines different approaches to creating organisations that are sensitive to the needs of all stakeholders. A leader's ethical sensitivity, spiritual depth and social commitment can be key success factors in introducing positive change and creating empathetic organisations in the 21st century.

The book indicates that one of the changes that may determine benevolent leadership is an increase in the level of civic behaviours, which the author considers to be individualised and discretionary behaviours of an employee, going beyond the formal scope of his or her duties, not directly subject to the remuneration and evaluation system, leading to better functioning of the organisation.

 

Wstęp / 9

Rozdział 1. Organizacyjne zachowania obywatelskie / 19
1.1. Istota i definicja zachowań obywatelskich / 20
1.2. Rozwój koncepcji OCB – przegląd dorobku literaturowego / 28
1.3. Klasyfikacja zachowań obywatelskich / 38
1.4. Determinanty zachowań obywatelskich / 47
1.5. Efekty zachowań obywatelskich / 67
Podsumowanie / 81

Rozdział 2. Życzliwe przywództwo jako determinanta zachowań obywatelskich / 83
2.1. Istota przywództwa i jego klasyczne teorie / 84
2.2. Moralne koncepcje przywództwa w kontekście przywództwa życzliwego / 92
2.3. Rozwój koncepcji życzliwego przywództwa / 106
2.4. Definicja i wymiary życzliwego przywództwa / 118
2.5. Pomiar życzliwego przywództwa / 129
2.6. Życzliwe przywództwo a zachowania obywatelskie / 133
Podsumowanie / 136

Rozdział 3. Przywiązanie organizacyjne / 139
3.1. Przywiązanie organizacyjne – problemy konceptualne, definicja i istota / 140
3.2. Ewolucja koncepcji przywiązania organizacyjnego / 148
3.3. Model przywiązania organizacyjnego według koncepcji Allen i Meyera / 155
3.4. Determinanty przywiązania organizacyjnego / 160
3.5. Efekty przywiązania organizacyjnego / 168
3.6. Przejawianie zachowań obywatelskich opartych na przywiązaniu organizacyjnym / 171
Podsumowanie / 173

Rozdział 4. Metodyka badań / 177
4.1. Procedura badań i podstawowe założenia badawcze / 178
4.2. Hipotezy i model badawczy / 189
4.3. Zmienne i ich pomiar / 196
4.4. Dobór próby i charakterystyka badanych podmiotów / 206
4.5. Metody analizy danych empirycznych / 211
Podsumowanie / 215

Rozdział 5. Wyniki badań własnych / 217
5.1. Poziom organizacyjnych zachowań obywatelskich / 218
5.2. Weryfikacja i adaptacja skali pomiaru życzliwego przywództwa / 222
5.3. Poziom trójwymiarowego życzliwego przywództwa / 235
5.4. Poziom przywiązania organizacyjnego / 240
5.5. Modelowanie strukturalne związków zachodzących między analizowanymi konstruktami / 245
Konkluzje / 272

Zakończenie / 281
Wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości / 283
Implikacje praktyczne dla liderów i ich organizacji / 288
Ograniczenia badań i ich dalsze kierunki / 290
Podsumowanie / 293
Bibliografia / 295
Spis tabel / 353
Spis rysunków / 357
Spis wykresów / 359
Aneks / 361

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum