SKIP_TO

Organizacyjne zachowania obywatelskie w kontekście życzliwego przywództwa

Rok wydania:2023 Liczba stron:362 ISBN:978-83-231-5115-9 eISBN:978-83-231-5116-6 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5116-6
OPIS

Podjęte w monografii rozpoznanie naukowe pozwoliło na wprowadzenie do polskiej literatury przedmiotu zagadnienia życzliwego przywództwa, które zbudowane jest na etycznym fundamencie, a swoimi korzeniami nawiązuje do pozytywnej teorii organizacji. Życzliwe przywództwo to oparty na wartościach styl przewodzenia, łączący różne podejścia do tworzenia organizacji wrażliwych na potrzeby wszystkich interesariuszy. Wrażliwość etyczna, głębia duchowa i zaangażowanie społeczne lidera mogą być kluczowymi czynnikami sukcesu we wprowadzeniu pozytywnych zmian i tworzeniu empatycznych organizacji XXI wieku.

Książka wskazuje, że jedną ze zmian, które może determinować życzliwe przywództwo, jest wzrost poziomu przejawianych zachowań obywatelskich, za które autorka uważa zindywidualizowane i dyskrecjonalne zachowania pracownika, wykraczające poza formalny zakres jego obowiązków, niepodlegające w sposób bezpośredni systemowi wynagradzania i oceny, prowadzące do lepszego funkcjonowania organizacji.


 

The scientific research undertaken in this monograph allowed for the introduction to Polish subject literature of the issue of benevolent leadership, which is built on an ethical foundation and whose roots refer to the positive theory of organisation. Benevolent leadership is a values-based leadership style that combines different approaches to creating organisations that are sensitive to the needs of all stakeholders. A leader's ethical sensitivity, spiritual depth and social commitment can be key success factors in introducing positive change and creating empathetic organisations in the 21st century.

The book indicates that one of the changes that may determine benevolent leadership is an increase in the level of civic behaviours, which the author considers to be individualised and discretionary behaviours of an employee, going beyond the formal scope of his or her duties, not directly subject to the remuneration and evaluation system, leading to better functioning of the organisation.

 

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.