SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich

Rok wydania:2018 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:556 ISBN:978-83-231-3881-5 Format:158 x 228 mm
OPIS

Zachodzące współcześnie zmiany polityczne (ustrojowo-systemowe) i gospodarcze (procesy transformacji, integracja z Unią Europejską) wpływają na przestrzenne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze obszarów wiejskich. Określenie dynamiki i tendencji przemian oraz wyznaczenie pożądanych kierunków trwałego i zrównoważonego rozwoju wymaga szczegółowego rozpoznania czynników stymulujących i hamującychrozwój społeczno-gospodarczy.

Niniejsza praca stanowi próbę uporządkowania i wyjaśnienia mechanizmu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski uwzględniającego indywidualne cechy każdego regionu w porównaniu z krajem sąsiednim, tj. z Niemcami. Celem pracy było ukazanie charakteru, dynamiki i kierunków przemian społecznych i gospodarczych zachodzących na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich w okresie przed (2002) oraz po (2010) integracji Polski z Unią Europejską. Ważnym elementem pracy była identyfikacja i ocena oddziaływania czynników zróżnicowania przestrzennego na poziom rozwoju w układzie regionalnym i ponadregionalnym. Praca stara się wypełnić istniejącą lukę w literaturze przedmiotu, w której brakuje kompleksowego opracowania zmian zachodzących w sferze społecznej i gospodarczej, odnoszącego się jednocześnie do polskich i niemieckich obszarów wiejskich.

 

„Tytuł zapowiada rozprawę jako bardzo interesującą. Można bowiem oczekiwać porównania poziomu rozwoju obszarów wiejskich, które prze ponad sto lat, w tym przez cały wiek XIX, stanowiły tereny jednego organizmu państwowego, a następnie część wschodnia rejonu badań znalazła się, (po I wojnie światowej), w granicach Polski międzywojennej. W ćwierć wieku później kolejna część rejonu badań przyłączona została do Polski w rezultacie II wojny światowej jako tzw. „ziemie odzyskane”. […] Tytuł pracy zapowiada skupienie uwagi na problemach rozwoju obszarów wiejskich, a więc na procesie zmian struktury źródeł utrzymania ludności wiejskiej, odchodzenia od dominacji w tej strukturze rolnictwa na rzecz innych kierunków aktywności zawodowej. […] Dla mieszkańców wsi oznacza to podejmowanie pracy poza rolnictwem na wsi (w najbliższym sąsiedztwie) lub migrację do szybko rozwijających się miast- ośrodków silnie zurbanizowanych. […] Zależności te między procesem zmian na wsi i w mieście powodują, że temat pracy ma charakter interdyscyplinarny, dotyka niezwykle istotnych kwestii końca pewnego porządku społeczno-gospodarczego i kształtowania się nowego. Co więcej, wymienione procesy zlokalizowane zostały na obszarze relatywnie małym, co pozwala obserwować je w sposób „laboratoryjnie czysty”, a więc bez komplikacji”.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Rosnera z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

„Podjęty przez autorkę temat jest niezwykle istotny z poznawczego punktu widzenia. Odnosi się on bowiem do charakterystyki porównawczej obszarów wiejskich wchodzących w skład Polski i Niemiec. Ważny jest również kontekst historyczny, gdyż obszary te prawie w całości przynależały w przeszłości do jednego państwa (Niemiec) w okresie szybkich przemian technologicznych, społecznych, gospodarczych (XIX w.). Poszczególne regiony weszły najpierw w skład odrodzonej II Rzeczpospolitej, a później kolejne, po II wojnie światowej w wyniku postanowień wielkich mocarstw zostały włączone do Polski. Już z tego punktu widzenia jednym z najważniejszych czynników wyjaśniających współczesne zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne wsi powinna być geneza procesów przemian oraz analiza ścieżki rozwojowej”.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Marcina Wójcika z Uniwersytetu Łódzkiego

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.