• Home
  • Geografia
  • Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Paweł Molewski

Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2168-8
Publication year:
2007
Pages number:
139
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,90 zł

miękka

Paweł Molewski

Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Kategoria produktu:

Zasadniczym celem pracy jest rozpoznanie wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej na tle starszego podłoża oraz jego zapisu litostratygraficznego, w szczególności w odniesieniu do ostatniego zlodowacenia.
Szczegółowymi celami badawczymi są: ustosunkowanie się do zagadnienia wpływu ukształtowania i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na procesy zachodzące w plejstocenie i wykształcenie jego osadów; ocena wpływu struktury i aktywności tego podłoża na rzeźbę współczesną; usystematyzowanie zdarzeń paleogeograficznych w plejstocenie, w tym przede wszystkim związanych z nasunięciem i etapami recesji lądolodu stadialu głównego zlodowacenia Wisły; odniesienie wyników analiz paleogeograficznych do istniejących w literaturze modeli glacjacji/deglacjacji obszarów zlodowaceń piejstoceńskich i erozji/ depozycji ich osadów, w aspekcie dynamiki ostatniego lądolodu;
korelacja przestrzenna zdarzeń paleogeograficznych związanych z ostatnim zlodowaceniem Wysoczyzny Kujawskiej w relacji do obszarów sąsiednich;m zastosowanie analizy przestrzennej zebranych danych geologicznych i pochodzących z innych nauk o Ziemi, opartej na metodach geostatystycznych i systemach informacji geograficznej (GIS), dla rozwiązania wymienionych celów badawczych.

1. Wprowadzenie/ 5
2. Obszar badań i stan jego dotychczasowego poznania/ 9
3. Cel i zakres pracy/ 14
4. Metody badań/ 15
4.1. Rodzaje i ocena materiałów źródłowych/ 15
4.2. Kartograficzne metody badań/ 16
4.3. Badania terenowe/ 18
4.4. Badania laboratoryjne i prace kameralne/ 19
5. Tektonika i struktura starszego podłoża/ 23
5.1. Tektonika kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego/ 23
5.2. Ukształtowanie powierzchni podkenozoicznej/ 36
5.3. Miąższość osadów paleogenu i neogenu/ 40
5.4. Ukształtowanie powierzchni podczwartorzędowej/ 41
6. Budowa i stratygrafia plejstocenu/ 46
6.1. Miąższość osadów czwartorzędowych/ 46
6.2. Stratygrafia osadów plejstocenu/ 47
7. Zagadnienie zlodowacenia Wisły i dynamiki ostatniego lądolodu w analizowanym obszarze - przegląd poglądów, kontrowersje i nowe koncepcje/ 53
8. Analiza sedymentologiczna i stratygrafia osadów zlodowacenia Wisły w stanowiskach badawczych/ 59
8.1. Stanowisko Boża Wola/ 59
8.2. Stanowisko Baruchowo/ 62
8.3. Stanowisko Mielnica/ 66
8.4. Stanowisko Kobylanki/ 71
8.5. Stanowisko Gocanówko/ 73
8.6. Stanowisko Kołuda Mała/ 75
8.7. Stanowisko Nieszawa/ 78
8.8. Stanowisko Raciążek/ 82
9. Liczba i dynamika nasunięć lądolodów zlodowacenia Wisły w świetle analizy osadów w stanowiskach badawczych/ 85
10. Wpływ struktury i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na wykształcenie osadów czwartorzędowych/ 87
11. Wpływ starszego podłoża na ukształtowanie współczesnej powierzchni terenu/ 94
12. Charakter nasunięcia i recesji lądolodu stadiału głównego zlodowacenia Wisły w świetle analizy morfologicznej i morfogenetycznej Wysoczyzny Kujawskiej/ 107
13. Dyskusja i wnioski/ 116
Literatura/ 126
Summary/ 136

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum