Bogusław Dybaś (red.)

Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-876-3995-2
Publication year:
2007
Pages number:
307
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Bogusław Dybaś (red.)

Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem

Niniejszy tom zawiera zbiór studiów wygłoszonych w pierwotnej wersji jako referaty na międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem", która odbyła się w Toruniu w dniach 27-29 września 2005 roku. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Man-teuffla w Warszawie oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Towarzyszyła jej wystawa tematyczna „Legenda o skrzydlatych jeźdźcach. Kircholm 1605", zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu w salach toruńskiego Ratusza Staromiejskiego.
Dnia 27 września 2005 roku minęło czterysta lat od bitwy pod Kircholmem, w której wojska Rzeczypospolitej pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza rozbiły wojska szwedzkie dowodzone przez króla Karola IX. Rocznica ta stała się punktem wyjścia do skonstruowania koncepcji konferencji naukowej poświęconej szerszemu kontekstowi historycznemu bitwy kircholmskiej, jaki stanowiły zmagania o „dominium Maris Baltici", toczone właśnie od drugiej połowy XVI po pierwsze dziesięciolecia XVIII wieku wojny północne. Koncepcja konferencji oparta została na kilku głównych założeniach. Wybór Torunia na miejsce obrad nie był dziełem przypadku. Toruńskie środowisko historyczne od wielu dziesięcioleci jest w wymiarze międzynaro­dowym centrum badań nad dziejami basenu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w średniowieczu i czasach nowożytnych. Jednocześnie Toruń byłmiastem, które w wojnach północnych, wojnach polsko-szwedzkich odegrało istotną rolę, czy może raczej wojny te odcisnęły na dziejach miasta silne piętno. Tragiczną tego kulminacją było jedno z najważniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń w dzie­jach miasta - oblężenie Torunia przez wojska króla szwedzkiego Karola XII w 1703 roku. W jego wyniku, zwłaszcza na skutek bombardowania, miasto zostało zdobyte i bardzo poważnie zniszczone. Można powiedzieć, że oba te wydarzenia - bitwa pod Kircholmem i oblę­żenie Torunia - które dzieli prawie sto lat, stanowią znakomitą ramę czaso­wą dla wojen pomocnych. Podobnie, ponieważ pole bitwy pod Kircholmem (obecnie nazywającym się po łotewsku Salaspils) leży 800 kilometrów od To­runia, te dwa punkty na mapie znakomicie wyznaczają ramy przestrzenne owych wojen, przynajmniej ważnego ich fragmentu - między dolnym biegiem Wisły i dolnym biegiem Dźwiny. Jednak stulecie, które upłynęło między symbolicznie potraktowanymi: bitwą pod Kircholmem i oblężeniem Torunia, ma głębsze znaczenie, był to bowiem czas, w którym dokonały się bardzo ważne zmiany w sposobie prowadzenia wojny, a także w społecznym postrzeganiu wojny i wojska, oraz szerzej - w kształcie państw i społeczeństw.

Wstęp (Bogusław Dybaś)
Henryk Wisner (Warszawa) - Bitwa kircholmska - pytania i wątpliwości
Darius Antanavičius (Wilno) - Znane i nieznane źródła do kampanii kircholmskiej w 1605 roku
Mariusz Sawicki (Opole) - Bitwa kircholmska w świetle polsko- i niemieckojęzycznych gazet ulotnych
Kristian Gerner (Lund) - Bitwa pod Kircholmem w historii i kulturze historycznej
Aleh Dziarnowicz (Mińsk) - Inflanty w źródłach i świadomości społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI i w XVII wieku
Anna Ziemlewska (Toruń) - Postawa Rygi wobec państwa polsko-litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku
Mariusz Balcerek (Toruń) - Zdobycie Rygi w 1621 roku - rewanż za Kircholm?
Arkadiusz Czwołek(Toruń) - Konflikty i spory wśród dowódców litewskich w czasie wojny wInflantach w latach 1625-1629 i ich wpływ na przebieg działańmilitarnych
Marite Jakovleva (Ryga) - Organizacja sił wojskowych Kurlandii i próby ich reformowania przez księcia Jakuba Kett1era w połowie XVII wieku
Konrad Bobiatyński(Warszawa) - Rozwój kariery dowódczej Michała Kazimierza Paca na tledziałań militarnych prowadzonych w Inflantach i Kurlandii w latach1657-1660
Miroslaw Nagielski (Warszawa) - Losy jednostek autoramentu cudzoziemskiego w drugiej połowie 1655 roku (lipiec-grudzień)
Andrzej Rachuba(Warszawa) - Oficerowie armii litewskiej z armii szwedzkiej ioficerowie armii szwedzkiej z armii litewskiej w latach 1655 -1660
Tomasz Ciesielski (Opole) - Wojsko litewskie w latach 1698-1709
Margarita Barzdeviča (Ryga) - Rozpowszechnianie informacji o działaniach wojennych w Rydze w czasie wielkiej wojny północnej
Grzegorz Chomicki (Kraków) - Rezydenci brytyjscy w Gdańsku w okresie wielkiej wojny północnej
Janis Arajs (Ryga) - Bitwa nad Dźwiną 9 lipca 1701 roku
Marek Wagner (Siedlce) - Zagon kawa1eryjski Jana Grudzińskiego w 1712 roku
Henadz Sahanowicz (Mińsk) - Wojna daleka a bliska. Problem wpływu wojen pierwszej połowy XVII wieku na społeczeństwo
Jadwiga Muszyńska (Kielce) - Zniszczenia wojenne w połowie XVII wieku a gospodarka Rzeczypospolitej
Tadeusz Srogosz(Częstochowa) - Następstwa ekonomiczne wojen ze Szwecją w XVII wieku(na przykładzie województw łęczyckiego i sieradzkiego oraz ziemiwieluńskiej)
Michał Zwierzykowski (Poznań) - Konsekwencje ustrojowe wielkiej wojny północnej dla Rzeczypospolitej
Maciej Forycki (Poznań) - Wpływ wojen północnych na dzieje Europy w opiniach myślicieli francuskiego Oświecenia
Witold Głębowicz (Warszawa) - Skrzydła husarskie - prawda i legenda
Aleksander Smoliński (Toruń) - Hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz jako szef 26 Pułku Ułanów armii II Rzeczypospolitej

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum