Maciej Zastempowski

Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2560-0
Publication year:
2010
Pages number:
320
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Maciej Zastempowski

Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

Problematyka budowy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa mieści się w ramach szerokiego obszaru zagadnień związanych z innowacyjnością współczesnej kapitalistycznej gospodarki, która z kolei mimo swej długiej historii wciąż znajduje się w centrum zainteresowania wielu ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Jest to wynik ogólnoświatowych trendów wskazujących na innowacje, jako na jedno z podstawowych źródeł napędzających postęp oraz rozwój gospodarek i społeczeństw XXI wieku. Coraz częściej spotkać można się z poglądami mówiącymi, iż o poziomie konkurencyjności gospodarki danego państwa, a w konsekwencji poziomie życia jego ludności, decyduje zdolność gospodarki do kreowania i skutecznego komercjalizowania innowacji.

Wstęp /13
Rozdział 1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw /21
1.1. Kontrowersje wokół pojęcia małego i średniego przedsiębiorstwa /21
1.1.1. Kryteria ilościowe służące wyodrębnieniu małego i średniego przedsiębiorstwa /22
1.1.2. Kryteria jakościowe służące wyodrębnieniu małego i średniego przedsiębiorstwa /26
1.1.3. Defi nicja małego i średniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce /31
1.2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /40
Rozdział 2. Istota, źródła i teorie innowacji /55
2.1. Pojęcie innowacji /55
2.2. Typologia innowacji /60
2.3. Podstawowe źródła innowacji /71
2.4. Główne teorie kreowania innowacji /78
2.4.1. S-kształtna krzywa techniki /78
2.4.2. Przerwana równowaga /82
2.4.3. Dominujący model /86
2.4.4. Zdolność absorpcyjna organizacji /88
2.5. Modele działalności innowacyjnej /90
2.5.1. Model ogólny (szeroki) działalności innowacyjnej /91
2.5.2. Model innowacji pchanej przez naukę /95
2.5.3. Model innowacji ciągnionej przez rynek /97
2.5.4. Model interakcyjny (sprzężeniowy) /99
2.5.5. Model zintegrowany /100
2.5.6. Model symultaniczny (sieciowy) /105
Rozdział 3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa i uwarunkowania jego budowy /113
3.1. Pojęcie potencjału innowacyjnego i jego zróżnicowanie /113
3.2. Uwarunkowania zewnętrzne /119
3.2.1. Modele otoczenia przedsiębiorstwa innowacyjnego /125
3.3. Uwarunkowania wewnętrzne /146
3.4. Koncepcja potencjału innowacyjnego w układzie sfer funkcjonalno-zasobowych przedsiębiorstwa /153
Rozdział 4. Uwarunkowania zewnętrzne budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /159
4.1. Organizacja i metodyka badań empirycznych /159
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw /162
4.3. Ocena charakteru i siły wpływu czynników makrootoczenia /167
4.4. Ocena charakteru i siły wpływu czynników kreujących otoczenie sektorowe /178
4.5. Zróżnicowanie sposobu postrzegania wpływu uwarunkowań zewnętrznych na budowę potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /180
4.6. Analiza komparatywna w obszarze uwarunkowań zewnętrznych - małe i średnie przedsiębiorstwa na tle liderów polskiej gospodarki /192
Rozdział 5. Uwarunkowania wewnętrzne budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /199
5.1. Ocena charakteru i siły wpływu uwarunkowań wewnętrznych /199
5.2. Zróżnicowanie sposobu postrzegania wpływu uwarunkowań wewnętrznych na budowę potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /213
5.3. Analiza komparatywna w obszarze uwarunkowań wewnętrznych - małe i średnie przedsiębiorstwa na tle liderów polskiej gospodarki /224
Rozdział 6. Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /235
6.1. Diagnoza aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /235
6.1.1. Wdrożone innowacje produktowe /237
6.1.2. Wdrożone innowacje procesowe /238
6.1.3. Wdrożone innowacje rynkowe /240
6.1.4. Wdrożone innowacje organizacyjne /242
6.2. Wpływ wdrożonych innowacji na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw /246
6.3. Analiza komparatywna w obszarze aktywności innowacyjnej - małe i średnie przedsiębiorstwa na tle liderów polskiej gospodarki /251
6.3.1. Wdrożone innowacje /252
6.3.2. Wdrożone innowacje a konkurencyjność /256
Rozdział 7. Model budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /261
7.1. Wstęp /261
7.2. Kluczowe czynniki uwarunkowań zewnętrznych wpływające na budowę potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /262
7.3. Identyfi kacja masy krytycznej składników potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /267
7.4. Propozycja modelu budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /273
Zakończenie/ 285
Bibliografia /291
Spis tabel /309
Spis ilustracji /311
Spis wykresów /312
Summary. Conditions for building the innovation potential of polish small and medium-sized enterprises /315

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum