Agata Sudolska

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2713-0
Publication year:
2011
Pages number:
452
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

66,00 zł

miękka

Agata Sudolska

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce

Kategoria produktu:

Praca poświęcona jest bardzo ważnemu i aktualnemu problemowi relacji proinnowacyjnych między przedsiębiorstwami. Problematyka ta mieści się w dynamicznie rozwijającym się nurcie rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczących wszelkich form współpracy między przedsiębiorstwami,również takimi, które są w stosunku do siebie konkurentami. [...] W pracy podjęto próbę połączenia dwóch ważnych nurtów rozważań obecnych w naukach o zarządzaniu, jednego dotyczącego współpracy między przedsiębiorstwami i drugiego dotyczącego innowacji, co stanowi niewątpliwy jej walor, albowiem dotychczas były one najczęściej przedmiotem oddzielnych badań i analiz. Odwołując się do bogatego dorobku nauk o zarządzaniu odnośnie do różnych form współpracy między przedsiębiorstwami podjęto w pracy próbę szczegółowej analizy istoty oraz uwarunkowań relacji proinnowacyjnych. Ze względu na walory poznawcze monografia wnosi istotny wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu. Stanowić będzie na pewno interesującą lekturę dla naukowców, jak i praktykujących menedżerów.

Z recenzji dr. hab. B. Godziszewskiego, prof. UMK

Wstęp/ 15

Rozdział 1. Relacje proinnowacyjne jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych
1.1.Pojęcie relacji międzyorganizacyjnych/ 23
1.2.Przegląd teorii wyjaśniających problematykę kreowania relacji międzyorganizacyjnych/ 32
1.2.1.Teoria kosztów transakcyjnych/ 33
1.2.2.Teoria gier/ 38
1.2.3. Zasobowa teoria przedsiębiorstwa/ 42
1.2.4.Koncepcja marketingu relacji/ 52
1.3.Trendy w gospodarce stymulujące budowanie relacji międzyorganizacyjnych/ 60
1.3.1.Globalizacja gospodarki/ 62
1.3.2.Gospodarka oparta na wiedzy jako nowa arena konkurowania/ 69
1.4.Istota i cechy relacji proinnowacyjnych/ 78
1.5.Miejsce relacji proinnowacyjnych na tle wybranych typologii relacji międzyorganizacyjnych/ 83
1.6.Proces budowania relacji proinnowacyjnej/ 88
1.6.1.Etapy procesu budowania relacji proinnowacyjnej/ 89
1.6.2.Planowanie portfela relacji przedsiębiorstwa/ 101

Rozdział 2. Motywy nawiązywania przez przedsiębiorstwa relacji proinnowacyjnych
2.1. Budowanie relacji proinnowacyjnych jako przejaw dążenia do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa/ 105
2.1.1. Pojęcie innowacyjności przedsiębiorstwa/ 107
2.1.2. Rola relacji proinnowacyjnych w umacnianiu innowacyjności przedsiębiorstwa/ 117
2.2. Proces uczenia się jako motyw nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 122
2.3. Dążenie do niwelowania luki zasobowej jako przesłanka nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 135
2.4. Nawiązywanie relacji proinnowacyjnych jako wyraz dążenia do poprawy efektywności przedsiębiorstwa/ 141
2.5. Niepewność w otoczeniu jako czynnik stymulujący budowanie relacji proinnowacyjnych/ 144

Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju i sukcesu relacji proinnowacyjnych
3.1. Istota rozwoju i sukcesu relacji proinnowacyjnych/ 160
3.2. Czynniki warunkujące realizację procesu uczenia się w relacjach proinnowacyjnych/ 164
3.3. Ryzyko w relacjach proinnowacyjnych/ 173
3.4. Zbieżność celów i komplementarność zasobów przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju relacji proinnowacyjnych/ 177
3.5. Koordynacja i kontrola w relacjach proinnowacyjnych/ 182
3.6. Komunikacja jako czynnik rozwoju relacji proinnowacyjnych/ 186
3.6.1. Istota komunikacji w relacjach proinnowacyjnych/ 187
3.6.2. Znaczenie komunikacji w kształtowaniu jakości relacji proinnowacyjnych/ 189
3.7. Zbieżność kultur organizacyjnych jako czynnik rozwoju relacji proinnowacyjnych/ 193
3.8. Zaufanie jako kluczowy czynnik sukcesu w relacjach proinnowacyjnych/ 200
3.8.1. Istota zaufania w relacjach proinnowacyjnych/ 202
3.8.2. Ewolucja zaufania w relacjach proinnowacyjnych/ 209
3.8.3. Czynniki rozwoju zaufania w relacjach proinnowacyjnych/ 216

Rozdział 4. Stymulatory i ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych
4.1. Metodyka badań empirycznych - 223
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw/ 227
4.3. Egzogeniczne stymulatory aktywności przedsiębiorstw w nawiązywaniu relacji proinnowacyjnych/ 231
4.4. Endogeniczne stymulatory aktywności badanych przedsiębiorstw w nawiązywaniu relacji proinnowacyjnych/ 246
4.4.1. Dążenie do uzupełnienia luk zasobowych jako stymulator nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 247
4.4.2. Dążenie do realizacji celów o charakterze strategicznym jako stymulator nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 259
4.4.3. Doświadczenia przedsiębiorstw jako stymulator nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 266
4.4.4. Potrzeba rozwijania proinnowacyjnej kooperacji przedsiębiorstw/ 270
4.5. Egzogeniczne ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 276
4.6. Endogeniczne ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych przez badane przedsiębiorstwa/ 281
4.6.1. Ograniczenia związane z kosztami nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 281
4.6.2. Ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych związane z występowaniem luk zasobowych/ 288
4.7. Podsumowanie/ 296

Rozdział 5. Stymulatory i ograniczenia rozwoju relacji proinnowacyjnych
5.1. Realizacja celu jako kryterium identyfikacji sukcesu i niepowodzenia w rozwoju relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 299
5.2. Egzogeniczne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych/ 304
5.3. Endogeniczne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 313
5.3.1. Zasobowe czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 314
5.3.2. Wewnątrzrelacyjne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 324
5.3.3. Endogeniczne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w świetle wyników badania eksperckiego/ 347
5.4. Stymulatory rozwoju relacji proinnowacyjnych – podsumowanie/ 355
5.5. Egzogeniczne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych/ 358
5.6. Endogeniczne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 363
5.6.1.Zasobowe czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 363
5.6.2. Wewnątrz relacyjne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 369
5.6.3. Endogeniczne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w świetle wyników badania eksperckiego/ 388
5.7. Ograniczenia rozwoju relacji proinnowacyjnych – podsumowanie/ 395
5.8. Model skutecznego rozwoju proinnowacyjnych relacji międzyorganizacyjnych/ 398

Zakończenie/ 407
Bibliografia/ 413
Spis tabel/ 437
Spis rysunków/ 445
Summary. Conditions for buildinginter-firm pro-innovative relationships in Poland/ 447

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum