Witold Wojdyło, Arkadiusz Meller, Arkadiusz Lewandowski (red.)

Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2736-9
Publication year:
2011
Pages number:
546
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka

Witold Wojdyło, Arkadiusz Meller, Arkadiusz Lewandowski (red.)

Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

Monografia poświęcona jest koncepcjom ustrojowym obecnym w polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku. Jest zbiorem artykułów powstałych w ramach projektu badawczego.Całość tworzą chronologicznie wydzielone części, z których każda dotyczy innej formy państwowości polskiej: od II Rzeczypospolitej poprzez Polską Rzeczpospolitą Ludową aż po współczesną nam III RP. Taka konstrukcja książki zapewnia czytelnikowi oraz badaczom polskiej myśli politycznej możliwość zapoznania się z szerokim spectrum koncepcji ustrojowych obecnych w każdym z tych okresów oraz porównaniem tendencji charakterystycznych dla każdego z nich. Wśród autorów możemy odnaleźć przedstawicieli takich ośrodków naukowych, jak: Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Toruń, Zielona Góra.

Wstęp/ 9

W dobie autorytaryzmu – II Rzeczpospolita
Tomasz Koziełło, Idea parlamentaryzmu w koncepcjach politycznych Narodowej Demokracji (1918–1939)/ 13
Marek Białokur, Czechosłowacki model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w międzywojennej myśli politycznej obozu narodowego/ 33
Aneta Dawidowicz, Demokracja i liberalizm w poglądach ideologów Stronnictwa Narodowego 1928–1939/ 53
Arkadiusz Meller, Wątki monarchistyczne w  publicystyce obozu narodowego (1918–1939)/ 67
Jacek Misztal, Rozważania nad ustrojem państwowym w myśli politycznej Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska w okresie międzywojennym/ 101
Adam Wielomski, Arkadiusz Meller, Falange i Falanga. Polski ruch narodowo-radykalny i jego hiszpański pierwowzór w latach trzydziestych XX wieku –próba ujęcia komparatystycznego/ 115
Michał Strzelecki, Polska myśl katolicka wobec wyzwań ustrojowych w latach1918–1939/ 141
Maciej Słęcki, Polski konserwatyzm u progu niepodległości. Dylematy ideowe i polityczne/ 165
Małgorzata Zamojska, Idea rewolucji moralnej oraz odnowy społecznej w publicystyce społeczno-politycznej Piotra Dunin-Borkowskiego/ 189
Jarosław Tomasiewicz, „Zaczyn” – polski model „totalizmu centrowego”/207
Ewelina Podgajna, Wizja ustroju państwa w myśli politycznej Stronnictwa Chłopskiego (1926–1931)/ 227
Eleonora Kirwiel, Postawy ludności Kresów Północno-Wschodnich wobec zmian ustrojowych w Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu niepodległości/ 243
Andrzej Wojtas, Obalenie systemu rządów autorytarnych i powrót do zasad pluralizmu politycznego po klęsce wrześniowej/ 269
Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło, Bariera omnipotencji czy technika organizacji państwa.Samorząd w państwach niedemokratycznych w interpretacjach polskich publicystów w XX wieku/ 289

W dobie totalitaryzmu – Polska Rzeczpospolita Ludowa
Magdalena Mikołajczyk, Pojęcie „integralnej demokracji” w dyskursie politycznym lat 50. i 60. Rewizjonistyczni promotorzy i ich krytyka/ 321
Krystyna Trembicka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej/ 341
Jakub Kufel, Koncepcje demokratyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w okresie pierwszej „Solidarności” (1980–1981)/ 359
Tomasz Sikorski, Koncepcje ustrojowe w publicystyce liberalnego nurtu polskiej opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych. Casus „gdańskich liberałów”/ 373

W dobie demokracji – III Rzeczpospolita
Anna Lew, Ustrój polityczny w polskiej myśli liberalnej po 1989 roku. Próba zarysowania modelu/ 401
Marcin Polakowski, Modernizacja po demokratyzacji. Publicystyka polityczna„Dziennika” w latach 2006–2009/ 417
Jarosław Macała, Kościół katolicki wobec demokracji w III RP: próba refleksji/ 431
Magdalena Waniewska-Bobin, Ocena demokracji i samorządności przez polskich biskupów po 1989 roku/ 451
Arkadiusz Lewandowski, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe wobec przemian systemu politycznego po 1989 roku/ 465
Joanna Sanecka-Tyczyńska, Model ustroju państwowego w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości/483
Sławomir Drelich, Tęsknota i sentyment. Mit „złotego wieku” w języku politycznym Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej/ 501
Szymon Krzyżaniak, Recepcja twórczości Roberta A. Dahla w Polsce/ 519
Artur Laska, Mit „sprawiedliwej normalności” w społecznym wymiarze dyskursu tranzycji systemowej w Polsce/529

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum