• Home
  • Pedagogika
  • Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy. Studium porównawcze

Beata Stachowiak

Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy. Studium porównawcze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2787-1
Publication year:
2012
Pages number:
296
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,80 zł

miękka

Beata Stachowiak

Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy. Studium porównawcze

Kategoria produktu:

Wstęp / 11
Rozdział 1
Człowiek w społeczeństwie informacyjnym / 17
Świat po społeczeństwie przemysłowym / 18
Społeczeństwo informacyjne - analiza wybranych definicji / 21
Zmiany w życiu człowieka w kontekście społeczeństwa informacyjnego 35
Zmiany w sferze osobistej człowieka w kontekście społeczeństwa informacyjnego / 38
Życie rodzinne / 39
Nowe uzależnienia / 40
Przemoc w sieci / 44
Życie religijne / 45
Cyfrowy wymiar śmierci / 46
Zmiany w sferze społecznej człowieka w kontekście społeczeństwa informacyjnego / 49
Portale społecznościowe / 49
Blogi / 51
Autor w sieci / 52
Zmiany na rynku pracy / 53
e - Usługi / 56
Człowiek w społeczeństwie informacyjnym w badaniach i rozważaniach pedagogicznych / 65
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pedagogice specjalnej / 66
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu - uczeniu się / 67
Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie wychowania / 75
Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu edukacją / 76
Technologie informacyjno-komunikacyjne w badaniach edukacyjnych / 78
Podsumowanie / 79
Rozdział 2
Założenia metodologiczne badań własnych / 80
Podstawy teoretyczne badań własnych / 80
Problematyka badań własnych / 97
Cele, problemy i hipotezy badawcze / 97
Zmienne niezależne i zależne użyte w badaniu / 105
Metody i techniki badawcze / 108
Dobór próby, teren i organizacja badań / 110
Dobór i teren badań / 110
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie / 115
Uniwersytet w Rostocku / 116
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / 117
Uniwersytet Karola w Pradze / 118
Państwowy Uniwersytet w Doniecku / 118
Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie / 119
Organizacja badań / 120
Podsumowanie / 112
Rozdział 3
Proces socjalizacji polskich studentów do społeczeństwa informacyjnego w latach 2003-2009 - wyniki badań /123
Zmiany w latach 2003-2009 w obszarze infrastrukturalnym / 124
Wykorzystywanie Internetu przez studentów w latach 2003-2009 / 132
Stosunek studentów do e-learningu w latach 2003-2009 / 146
Podsumowanie / 150
Rozdział 4
Poziom socjalizacji studentów w wybranych państwach do społeczeństwa informacyjnego - zestawienie porównawcze wyników badań z roku 2009 / 155
Składowa infrastrukturalna wskaźnika zaangażowania w społeczeństwo informacyjne / 156
Składowa usługowa oraz przyszłościowa wskaźnika zaangażowania w społeczeństwo informacyjne / 166
Wskaźnik zaangażowania w społeczeństwo informacyjne w poszczególnych państwach / 178
Samoocena studentów w zakresie socjalizacji do społeczeństwa informacyjnego / 181
Syntetyczny przegląd badań prowadzonych na Liwie, w Niemczech, w Republice Czeskiej oraz na Ukrainie w obszarze wykorzystywania ICT prze studentów / 190
Podsumowanie / 194
Rozdział 5
Rola uczelni w procesie socjalizacji studentów do społeczeństwa informacyjnego / 196
Uczelnia jako środowisko socjalizujące do społeczeństwa informacyjnego w opinii studentów / 198
Uczelnia online - ocena witryny internetowej uczelni / 220
Podsumowanie / 223
Zakończenie / 232
Aneks / 243
Kwestionariusz ankiety z roku 2003 / 243
Kwestionariusz ankiety z roku 2005 / 249
Kwestionariusz ankiety z roku 2009 / 255
Arkusz oceny strony internetowej uczelni i wybranych e-usług / 260
Sylabus przedmiotu wybrane zagadnienia społeczeństwa informacyjnego / 261
Bibliografia / 263
Spis tabel, rysunków i wykresów / 283
Spis tabel / 283
Spis rysunków / 287
Spis wykresów / 287
The students socialization for the information society using the example of Lithuania, Poland, Germany, Czech Republic and Ukraine. The comparative study. (Abstract) / 289
Socializace studentů do informační společnosti na příkladu Litvy, Německa, Polska, České republiky a Ukrajiny. Srovnávací studie (Resumé) / 293
Studentų socializacija informacinėje bendruomenėje remiantis Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Čekijos ir Ukrainos pavyzdžiais. Lyginamoji studija (Santrauka) / 294
Sozialisierung von Studenten zur Informationsgesellschaft am Beispiel
Litauens, Deutschlands, Polens, der Tschechischen Republik und der
Ukraine. Ein Vergleichsstudium (Zusammenfassung) / 295
Соціалізація студентів до інформаційного суспільства на прикладі Литви, Німеччини, Польщі, Чехії та України. Порівняльні студії (Резюме) / 296

Zawartość suplementu (płyta CD)

Wstęp/ 7
ROZDZIAŁ 1
Rozwój ludzkości - wybrane koncepcje/ 9
Od jaskini do cyberprzestrzeni/ 9
Rozważania na temat społeczeństwa postprzemysłowego/ 17
Podsumowanie/ 25
ROZDZIAŁ 2
Litwa, Niemcy, Polska, Republika Czeska oraz Ukraina - ujęcie komparatywne/ 26
Demograficzna charakterystyka państw/ 27
Wybrane konteksty poziomu rozwoju Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej oraz Ukrainy/ 33
Wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wybranych państwach/ 43
Syntetyczna charakterystyka systemów edukacyjnych w wybranych państwach/ 53
Litwa/ 54
Niemcy/ 56
Polska/ 58
Republika Czeska/ 59
Ukraina/ 60
Podsumowanie/ 61
Aneks/ 63
Słownik/ 63
Informacje o autorach cytowanych w pracy/ 68
Ankiety w językach narodowych/ 83
Ankieta w języku czeskim/ 83
Ankieta w języku litewskim/ 88
Ankieta w języku niemieckim/ 94
Ankieta w języku ukraińskim/ 100
Bibliografii/ 106
Spis tabel, rysunków i wykresów/ 109
Spis tabel/ 109
Spis rysunków/ 110
Spis wykresów/ 110

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Beata Stachowiak

    studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, na którym uzyskała magisterium z matematyki. Pracę doktorską n.t. efektywności kształcenia informatycznego w szkolnictwie zawodowym napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab.Bronisława Siemienieckiego obroniła w roku 2001 na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jej droga zawodowa przebiegała od szkolnictwa podstawowego, poprzez ponadpodstawowe, do szkolnictwa wyższego. Od roku 1997jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Posiada certyfikat trenera akademickiego w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji w społeczeństwie informacyjnym. W ostatnich dziesięciu latach prowadziła zajęcia dydaktyczne między innymi z takich przedmiotów jak: elementy matematyki, postawy statystyki demografii, dydaktyczne zastosowania ICT, technologia informacyjna, e-administracja czy też wybrane zagadnienia z problematyki społeczeństwa informacyjnego. Jest autorką ponad pięćdziesięciu publikacji dotyczących problematyki edukacji w społeczeństwie informacyjnym, w tym: „Edukacja informatyczna. Raport z badań", Toruń 2001; „Формування инфосмацiйного суспiльства в новых країнах-членах НАТО(на приклади Универстету им. М. Коперника в Торуні м Польша", Львів 2007; „Kompetencje kluczowe studentów w kontekście oczekiwań społeczeństwa informacyjnego", Wrocław 2009; „Granice i świat współczesny", pod red. Z. Karpusa i B.Stachowiak, Toruń 2010. Uczestniczyła także w wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, m.in. International Scientific Conference, Humanities in new Europe, Kaunas 2005, X Międzynarodowa Konferencja „Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni, Toruń 2011.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum