Andrzej Radzimiński

Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

Nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Publication year:
2012
Pages number:
388
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ecclesia clerusque temporibus medii aevi
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2807-6
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4599-8
eISBN:
978-83-231-4600-1

62,00 zł

Andrzej Radzimiński

Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

Kategoria produktu:

Przez ostatnie 25 lat moje badania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na dziejach Kościoła i duchowieństwa w średniowiecznej Polsce oraz państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Zwykle zawierały one wątki porównawcze i odniesienia do Kościoła i duchowieństwa w Europie Zachodniej. W przypadku Kościoła w Polsce średniowiecznej moje prace prezentują przede wszystkim wyniki badań nad środowiskami kapituł katedralnych i kolegiackich oraz episkopatu. Dotyczą one jednak również średniowiecznej religijności, a także prawnych podstaw funkcjonowania różnych instytucji kościelnych. W niniejszym tomie postanowiłem opublikować, z tego właśnie obszaru badań, osiem artykułów, które wcześniej ukazały się już w języku niemieckim i angielskim. Większość z nich dotyczy jednego z głównych wątków moich zainteresowań, czyli duchowieństwa kapituł katedralnych w Polsce średniowiecznej. Czytelnik będzie miał okazję do zapoznania się z najważniejszymi wynikami badań prozopograficznych, w tym badań nad karierami kościelnymi, które przeprowadziłem dla duchowieństwa kapitulnego w metropolii gnieźnieńskiej ("Kapituły katedralne w Polsce średniowiecznej - modele karier kościelnych"). Z tymi badaniami korespondują dwa artykuły analizujące identyfikacje stanowe i grupowe duchowieństwa kapitulnego ("Identyfikacje duchowieństwa kapitulnego według stanów i grup w późnośredniowiecznej Polsce") oraz podstawy prawne, społeczne i kulturowe religijności kleru kapitulnego ("Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego w Polsce średniowiecznej w kontekście jego religijności"). Do zagadnień szeroko rozumianej religijności duchowieństwa nawiązuje ponadto tekst poświęcony nekrologom kapituł katedralnych oraz memorii kultywowanej w tych środowiskach kościelnych ("Nekrologi i wspomnienie zmarłych w polskich kapitułach katedralnych"). W jednym z kolejnych tekstów zająłem się podsumowaniem polskich badań nad różnymi przejawami religijności w Polsce średniowiecznej po 1989 r. ("Życie religijne w Polsce średniowiecznej - badania z ostatniego dwudziestolecia"). Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania elity średniowiecznego duchowieństwa były jej relacje z władzą królewską. Te różnorodne związki pokazuję przez pryzmat duchowieństwa kapitulnego i kolejnych władców z dynastii Piastów i Jagiellonów, rządzących w Polsce w późnym średniowieczu ("Władza królewska i korporacje kanonickie w Polsce późniejszego średniowiecza"). [...]

Fragment z Wprowadzenia do książki

Przedmowa - Tomasz Jurek / 7
Wprowadzenie / 11
Władza królewska i korporacje kanonickie w Polsce późnego średniowiecza / 15
Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego w Polsce średniowiecznej w kontekście jego religijności / 31
Kapituły katedralne w Polsce średniowiecznej - modele karier kościelnych / 51
Uwagi o najstarszych statutach kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej / 75
Identyfikacje duchowieństwa kapitulnego według stanów i grup w późnośredniowiecznej Polsce / 97
Kościół w Polsce wokół 1300 r. / 109
Nekrologi i wspomnienie zmarłych w polskich kapitułach katedralnych / 147
Życie religijne w Polsce średniowiecznej - badania z ostatniego dwudziestolecia / 161
Udział zakonu krzyżackiego w procesie ewangelizacji Prus. Uwagi na podstawie ustawodawstwa synodalnego / 175
Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1243-1525.
Struktura wewnętrzna i relacje z władcą terytorialnym / 199
Parafie i duchowieństwo parafialne w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach / 231
Statuty synodalne w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach / 259
Powstanie, inkorporacja i pierwotne uposażenie średniowiecznej kapituły katedralnej w Chełmży / 273
Kościół i duchowieństwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach na przełomie XIV i XV w. / 295
Zakon krzyżacki a biskupi i kapituły w Prusach XIII-XV w. / 315
Elżbieta z Turyngii - europejski wymiar średniowiecznej kobiety / 335
Bibliografia / 349
Wykaz ilustracji / 351
Indeks osób / 353
Indeks geograficzny / 371

  • Maria Anioł

    "[…] W publikacji znalazły się artykuły znane wcześniej z różnych periodyków i wydawnictw zbiorowych, głównie obcojęzycznych. Zamysłem było zebranie ich w jednym miejscu, tak by móc zaprezentować czytelnikowi główne nurty badań tego mediewisty. Zajmuje on bowiem szczególne miejsce w szkole toruńskiej jako badacz dziejów Kościoła w Polsce. Wśród jego zainteresowań można wyodrębnić trzy zasadnicze pola, czemu odpowiada również układ prezentowanej książki. Są nimi, jak informuje Autor, „badania nad środowiskami kapituł katedralnych i kolegiackich oraz episkopatu, prawnymi podstawami różnych instytucji kościelnych oraz średniowieczną religijnością” (s. 11), następnie dzieje Kościoła i duchowieństwa w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, a także ostatnio historia kobiet w średniowieczu. […] Artykuły Andrzeja Radzimińskiego, publikowane już wcześniej w rozmaitych periodykach, teraz na nowo zebrane i zaprezentowane w jednym tomie, pozwalają szerzej przyjrzeć się zjawisku, jakim jest Kościół w średniowiecznej Polsce, w tym zwłaszcza struktury kanonickie w późnym średniowieczu. […]"
     
    "Kwartalnik Historyczny" CXXI, 2014, nr 1, s. 203–207.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum