• Home
 • Chemia
 • Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe

Edward Szłyk, Marzanna Kurzawa, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Aneta Jastrzębska (red.)

Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2960-8
Publication year:
2012
Pages number:
260
Nr wydania:
piąte
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Edward Szłyk, Marzanna Kurzawa, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Aneta Jastrzębska (red.)

Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe

Kategoria produktu:

Skrypt przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych studiów chemicznych uniwersyteckich, politechnicznych, rolniczych oraz przyrodniczych. Podane w skrypcie przykłady ilościowych oznaczeń, wraz z podstawową teorią mogą być również przydatne dla pracowników laboratoriów przemysłowych stosujących analizy miareczkowe i wagowe. Zainteresowani znajdą także najważniejsze informacje dotyczące analizy statystycznej uzyskanych wyników oraz sposobu ich przedstawiania.

Wstęp / 9

1. Podstawowe zagadnienia chemii analitycznej / 11
1.1. Metody analizy ilościowej / 11
1.2. Pobieranie prób do analizy    / 12
1.3. Metody przygotowania prób / 14
1.3.1. Metody mineralizacji suchej (spopielanie)/ 18
1.3.2. Mineralizacja mokra / 20
1.4. Kryteria wyboru metody analitycznej / 21
Podstawowe pojęcia chemiczne / 23
Literatura / 24

2. Sprzęt laboratoryjny / 25
2.1. Standardowy sprzęt laboratoryjny / 25
2.1.1. Sprawdzanie pojemności i kalibrowanie naczyń miarowych / 34
2.1.2. Odmierzanie cieczy za pomocą pipety / 35
2.1.3. Rozcieńczanie roztworów w kolbie / 36
2.1.4. Użytkowanie biurety / 36
2.1.5. Wyznaczanie współmierności kolby z pipetą / 37
2.1.6. Mycie naczyń / 38
2.2. Wagi i ważenie / 39
2.2.1. Przygotowanie odważek (prób analitycznych) / 42
2.2.2. Zasady prawidłowego ważenia / 42
2.2.3. Naczynia do odważania / 44
Literatura / 46

3. Analiza wagowa / 47
3.1. Wstęp teoretyczny / 47
3.1.1. Osady w analizie chemicznej / 48
3.1.2. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności / 51
3.1.3. Czynniki wpływające na rozpuszczalność / 57
3.1.4. Otrzymywanie czystych osadów / 61
3.1.5. Techniki pracy w analizie wagowej / 63
3.2. Przykłady oznaczeń wagowych / 71
Literatura / 79
Literatura uzupełniająca / 79
Podstawowe pojęcia / 80

4. Podstawy analizy objętościowej / 82
4.1. Dysocjacja elektrolityczna / 82
4.1.1. Stała dysocjacji / 85
4.1.2. Teorie kwasów i zasad / 89
4.1.3. Reakcje protolityczne w analizie kwasów i zasad / 93
4.2. Roztwory buforowe / 102
4.3. Reakcje utleniania i redukcji / 106
4.3.1. Stała równowagi reakcji erdoks / 112
4.3.2. Wpływ pH na przebieg reakcji redoks / 114
4.3.3. Wpływ reakcji kompleksowania na potencjał redoks / 116
4.4.Zastosowanie związków kompleksowych w miareczkowaniu / 118
4.4.1. Kompleksy chylatowe / 120
4.4.2. Stałe trwałości kompleksów / 124
4.4.3. Czynniki wpływające na trwałość kompleksu / 126
4.4.4.  Zastosowanie reakcji kompleksowania w analizie chemicznej / 127
Literatura / 128
Podstawowe pojęcia / 129


5. Alkacymetria / 131
5.1. Wskaźniki miareczkowania alkacymetrycznego / 132
5.2. Krzywe miareczkowania / 138
5.2.1. Miareczkowanie mocnego kwasu (zasady) mocną zasadą (kwasem) / 139
5.2.2. Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą / 140
5.2.4. Miareczkowanie słabego kwasu słabą zasadą / 149
5.2.5. Miareczkowanie wieloprotonowych kwasów i zasad / 150
5.3. Substancje podstawowe i roztwory mianowane / 153
5.3.1. Mianowany roztwór kwasu solnego / 155
5.3.2. Mianowany roztwór wodorotlenku sodu / 158
5.4. Przykłady oznaczeń acydymetrycznych / 160
5.5. Przykłady oznaczeń alkalimetrycznych / 165
Literatura / 167

6. Metody oksydacyjno-redukcyjne / 168
6.1. Krzywe miareczkowania / 168
6.2. Wskaźniki redoks / 171
6.3. Manganometria / 174
6.3.1. Przygotowanie i nastawianie miana roztworu 0,02 M KMnO4 / 175
6.3.2. Przykłady oznaczeń manganometrycznych / 177
6.4. Jodometria / 181
6.4.1. Przygotowanie i mianowanie roztworu
0,1 M Na2S2O3 / 183
6.4.2. Przykłady oznaczeń jodometrycznych / 185
6.5. Bromianometria / 186
6.5.1.  Przygotowanie i mianowanie 0,01 M roztworu KBrO3 / 187
6.5.2. Przykłady oznaczeń bromianometrycznych / 188
6.6. Inne metody redoksymetryczne / 189
Literatura / 192

7. Analiza strąceniowa / 193
7.1. Krzywa miareczkowania strąceniowego / 193
7.2. Metody wyznaczania punktu równoważnikowego / 195
7.3. Argentometria / 197
7.3.1. Ustalanie miana roztworu AgNO3    / 198
7.3.2. Przykłady oznaczeń argentometrycznych    / 199
Literatura / 202

8. Kompleksometria / 203
8.1. Krzywe miareczkowania / 206
8.2. Wskaźniki kompleksometryczne / 208
8.3. Sposoby miareczkowania roztworem EDTA / 212
8.5. Przykłady oznaczeń kompleksometrycznych za pomocą EDTA / 214
Literatura / 219
Podstawowe pojęcia / 219

9. Ocena wyników analizy / 221
9.1. Błędy w analizie ilościowej / 222
9.2. Błędy doświadczalne / 224
9.3. Ocena statystyczna wyników / 234
9.4. Przedstawianie wyników analizy / 239
9.5. Odrzucanie wyników pomiaru / 240
9.6. Przykładowa statystyczna analiza wyników    / 241
9.7. Materiały certyfikowane w chemii analitycznej / 243
Literatura / 246

10. Przepisy BHP / 248

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
 • Edward Szłyk

  profesor chemii (2003r.) kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001r.). Zainteresowania naukowe obejmują chemię analityczną, chemię i analizę żywności (oleje roślinne, mięso, przetwory mięsne, soki i suplementy diety) oraz chemię związków koordynacyjnych o właściwościach antyrakowych lub  mających zastosowanie w wytwarzaniu nanometrycznych warstw metalicznych i metaloorganicznych wykazujących fluorescencję lub właściwości katalityczne. W dorobku naukowym posiada ponad 200 publikacji naukowych i patentów na nowe związki chemiczne, jest redaktorem 3 monografii o postępie w badaniach nad olejem rzepakowym i 3 skryptów dydaktycznych z zakresu chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Promotor 9 doktorów chemii i ponad 100 prac magisterskich. W czasie pełnienia funkcji kierownika Katedry 3 jego pracowników naukowo-dydaktycznych uzyskało stopień doktora habilitowanego. Plany naukowe obejmują dalszy rozwój metod analizy żywności oraz wytwarzania warstw nanometrycznych metaloorganicznych i nieorganicznych.

 • Marzanna Kurzawa

  absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1996 r. doktor chemii z zakresu nauk chemicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Główny obszar zainteresowań naukowych związany jest z chemią analityczną, chemią żywności, analizą farmaceutyczną oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi wykorzystywanymi do analizy żywności i farmaceutyków.

 • Aleksandra Szydłowska-Czerniak

  absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1994 r., doktor nauk chemicznych w zakresie chemii – 2000 r., doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii, specjalność chemia analityczna, chemia żywności – 2011 r. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki chemii i technologii tłuszczów jadalnych, przede wszystkim aspektów analitycznych i chemometrycznych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów spożywczych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

 • Aneta Jastrzębska

  absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2000 r. doktor chemii z zakresu nauk chemicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Główny obszar zainteresowań naukowych związany jest z chemią analityczną, chemią żywności oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi wykorzystywanymi do analizy żywności.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum