Aleksander Główczewski

Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2885-4
Publication year:
2013
Pages number:
350
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Aleksander Główczewski

Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej

Kategoria produktu:

Studia poświęcone komizmowi literackiemu, które złożyły się na zawartość tej książki, powstawały, przynajmniej w jakiejś swej części, jako efekt namysłu nad kondycją człowieka, nad zasadami, którymi określa on swoje bycie-w-świecie i nad tym, w jaki sposób literatura odnosi się do tych zagadnień: jak kształtuje samoświadomość jednostki, jakich udziela odpowiedzi, gdy pyta o sens istnienia, o wartości, którymi ten sens jest „obudowywany”, co znajduje, gdy pochyla się nad ludzką słabością i przed ludzką wielkością. Komizm jest tu postrzegany jako rodzaj aksjologicznego „gestu”, który wykonuje literatura w stronę swojego odbiorcy, jako domagający się odczytania znak, odsyłający czytelnika w stronę sfery wartości, w stronę rzeczywistości, której częścią jest owa sfera i w stronę człowieka, który, dzieląc się swoim doświadczeniem świata, wartości te poprzez dzieło w jakimś celu komunikuje. Gest ten ma przede wszystkim walor poznawczy, jest zaproszeniem do wspólnego (roz)poznawania bytu i bytowania oraz do poszukiwania aksjologicznych punktów orientacyjnych, miejsc, w których spotykają się myślowe horyzonty ludzi mających „kłopot z istnieniem”. Komizm, „przechodząc” przez relacje komunikacyjne łączące nadawcę dzieła, samo dzieło i jego odbiorcę, orzeka coś o świecie: przynosi jakąś myśl, która swoją „mocą” transcenduje poza granice utworu i chce stać się prawdą, być częścią rzeczywistości.

Część Pierwsza
Komizm w komunikacji literackiej

Rozdział 1
Zamiast wstępu, czyli o badaniu komizmu w literaturze / 9

Rozdział 2
Komizm w procesie komunikacji literackiej / 55

Rozdział 3
Komizm jako trop rzeczywistości w literaturze / 75

Rozdział 4
Komizm literacki w perspektywie teorii chiralności tropu (i nie tylko) / 97

Część Druga
Komizm w komunikacji aksjologicznej

Rozdział 1
Wokół aksjologicznego modelu komizmu groteskowego / 119

Rozdział 2
Między śmiesznością a komizmem / 139

Rozdział 3
Komizm literacki w (komunikacyjnej) sytuacji aksjologicznej / 177

Rozdział 4
Komizm w perspektywie filozoficznej / 235

Zakończenie / 319

Bibliografia / 329

Indeks nazwisk / 343

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Aleksander Główczewski

    (1966-2015) pracownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Literatury Polskiej UMK w Toruniu. Zajmował się zagadnieniami poetyki tekstów literackich i nieliterackich ze szczególnym uwzględnieniem teorii i pragmatyki gatunków literatury niefikcjonalnej. Był autorem monografii tekstów interlokucyjnych (Poetyka i pragmatyka „rozmów z…”, Toruń 2005), współredaktorem tomu artykułów poświęconych tematyce literatury najnowszej (Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, Toruń 2007); w swym dorobku posiadał szereg artykułów naukowych dotyczących historii i teorii różnych odmian gatunkowych i tematycznych epiki, liryki i dramatu XIX i XX wieku.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum