• Home
  • Socjologia
  • Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia

Krzysztof Wasielewski

Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3145-8
Publication year:
2013
Pages number:
282
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Krzysztof Wasielewski

Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia

Kategoria produktu:

Przez długie lata droga młodzieży wiejskiej do wykształcenia była w istotny sposób utrudniona przez realnie istniejące bariery strukturalne (m.in. uboższą niż w mieście sieć szkolną czy niższą jakość  edukacji) i społeczne (m.in. gorszą sytuację finansową czy niższy poziom kapitału społeczno-kulturowego rodziny). Konsekwencją tego był relatywnie niewielki odsetek młodzieży wiejskiej na studiach wyższych w okresie Polski Ludowej. Przełom ustrojowy sprawił, że nowa rzeczywistość dała młodzieży (zwłaszcza wiejskiej) nieporównywalnie większe możliwości edukacyjne. Diametralnej przemianie uległ cały system oświatowy, a szczególnie szkolnictwo wyższe – od początku transformacji ustrojowej radykalnie zwiększając możliwości studiowania. Istotny wpływ na ten stan rzeczy miał również niż demograficzny, który przy znacznym rozroście szkolnictwa wyższego sprawił, że  studia są dostępne niemal „na wyciągnięcie ręki”. Jak w tej nowej rzeczywistości wygląda sytuacja młodzieży wiejskiej? Jakie kierunki studiów wybiera? Jakie przyjmuje strategie studiowania? Jakie ma plany na przyszłość? Te proste, zdawałoby się, pytania, nie zawsze przynoszą oczywiste odpowiedzi.

Wprowadzenie /  9

Rozdział 1
Wyższe wykształcenie – znaczenie jednostkowe i społeczne - perspektywa wiejska
Wstęp  /  17
1.1. Zmiana wartości wyższego wykształcenia w Polsce / 18
1.2. Ze wsi na studia – dostępność wyższego wykształcenia dla młodzieży wiejskiej i chłopskiej w świetle badań i danych GUS /  26
1.2.1. Młodzież wiejska i chłopska na studiach wyższych przed II wojną światową /  27
1.2.2. Społeczne i środowiskowe różnice w dostępie do studiów wyższych w okresie Polski Ludowej /  31
1.2.3. Przełom ustrojowy a demokratyzacja szans oświatowych młodzieży wiejskiej /  41
1.3. Po studiach na wieś. Losy absolwentów wyższych uczelni /  47
Podsumowanie /  55

Rozdział 2
Drogi na uniwersytet – w poszukiwaniu adekwatnych teorii i kategorii analitycznych
Wstęp /  58
2.1. W poszukiwaniu przyczyn społecznych nierówności w edukacji – relacje pomiędzy strukturą społeczną a systemem oświatowym /  58
2.1.1. Funkcjonalna wizja społeczeństwa a edukacja  /  61
2.1.2. Konfliktowa wizja społeczeństwa a edukacja  / 66
2.2. Ruchliwość społeczna jako przedmiot zainteresowań socjologii  /  71
2.2.1. Ruchliwość społeczna jak przedmiot badań socjologii ilościowej  /   73
2.2.2. Ruchliwość społeczna jako przedmiot badań socjologii i „biograficznej” /  77
2.3. Ruchliwość społeczna w społeczeństwie ryzyka  /  79
2.4. Kariera edukacyjna jako jeden z wymiarów ruchliwości społecznej  /  83
Podsumowanie /  88

Rozdział 3     
Koncepcja pracy i zaplecze warsztatowe badań własnych
3.1. Problematyka, pytania badawcze i zasadnicza procedura badań  /  91
3.2. Charakterystyka badań  /   93
3.3. Metodologiczne problemy z określaniem badanej zbiorowości  /   99

Rozdział 4
Alokacja studentów wiejskiego pochodzenia w strukturze uniwersytetu – społeczne mechanizmy kształtowania się zbiorowości studentów
Wstęp  /  103
4.1. Młodzież wiejska i chłopska w strukturze uniwersytetu / 104
4.2. Kierunki studiów najmniej i najbardziej „zruralizowane” /  112
4.3. Regionalne zróżnicowanie pochodzenia studentów UMK w Toruniu  / 124
4.4. Czynniki determinujące zróżnicowany udział młodzieży wiejskiej na studiach  /  128
Podsumowanie / 134

Rozdział 5
Procedura rekrutacyjna na studia jako mechanizm selekcji społecznej
Wstęp / 137
5.1. Procesy selekcji społecznej w trakcie „starej” procedury rekrutacyjnej  /  139
5.2. Procesy selekcji społecznej w trakcie „nowej” procedury rekrutacyjnej  /  146
Podsumowanie  / 153

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Krzysztof Wasielewski

    socjolog, od 2007 roku zatrudniony w Zakładzie Socjologii Edukacji i Młodzieży w IS UMK w Toruniu. Jego główne zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą socjologii edukacji i socjologii wsi, a szczególnie problematyki dostępu do studiów wyższych młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych (głównie ze wsi), jednostkowych i społecznych funkcji kształcenia, a także relacji pomiędzy szkolnictwem wyższym a rynkiem pracy. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji i wielu projektów badawczych, a ich wyniki prezentował na konferencjach i kongresach w kraju i za granicą. Jest członkiem zarówno Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), jak i Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA).

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum