• Home
  • Filologie inne
  • "Eawase" in Early Modern Period Eawase. "Eawase" w okresie nowożytnym. Kinsei no eawase

Adam Bednarczyk

"Eawase" in Early Modern Period Eawase. "Eawase" w okresie nowożytnym. Kinsei no eawase

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3182-3
Publication year:
2013
Pages number:
328
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Adam Bednarczyk

"Eawase" in Early Modern Period Eawase. "Eawase" w okresie nowożytnym. Kinsei no eawase

Kategoria produktu:

Niniejsza monografia stanowi zarys niezwykle zawiłej problematyki, jaką jest zjawisko eawase w okresie nowożytnym. Eawase – spotkania, podczas których uczestnicy zestawiali i podziwiali ilustracje i malowidła, rywalizując o tytuł najlepszego – sięgają korzeniami dworskiej kultury wczesnego średniowiecza i były niewątpliwie najciekawszą formą podziwiania malarstwa, dając podstawę do dyskusji i wymiany poglądów na jego temat. Wraz z początkiem okresu Edo (1600-1868) eawase – w formie skonwencjonalizowanej dworskiej zabawy – zaczęło zanikać. W jej miejsce pojawiło się jednak wiele innych zabaw i spotkań, które w różnym stopniu charakteryzowały się już zmodyfikowaną formą. Wydaje się, że najważniejszą rolę w rozwoju i popularyzacji eawase odegrała zmiana techniki zabawy z porównywania ilustracji do ich zestawiania, ale już nie tylko ilustracji z ilustracją, ale także z innymi formami twórczości artystycznej. Odzwierciedleniem tego zjawiska była nie tylko mnogość wykształconych form eawase, ale niewątpliwie także świadomość dychotomiczności pojęcia eawase. Tę dychotomię e(kurabe)awase (porównywanie ilustracji) i e(kumi)awase (zestawianie ilustracji) widzimy szczególnie wyraźnie podczas analizy motywu eawase w literaturze.

Z autorskiego wprowadzenia

 

Książka Kinsei no eawase składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych częścią wstępną, zawierającą między innymi definicję i opis konktekstu kulturowego eawase, a także informację o stanie dotychczasowych badań na ten temat. Autor pojmując eawase jako zjawisko kulturowe, w kolejnych częściach pracy stworzył jego rozległą panoramę. Za początkowy punkt odniesienia przyjął interesujące wzmianki w Genji monogatari (Opowieść o księciu Genjim, XI wiek) autorstwa Murasaki Shikibu. Dalej śledzi rozwój turnieju w kolejnych epokach i charakteryzuje zmiany, jakie zachodzą wraz z upływem czasu. Najwięcej uwagi poświęca eawase w czasach nowożytnych.

W toku wywodu autor analizuje częstotliwość występowania i sposób traktowania zagadnienia eawase w różnego rodzaju tekstach, przygląda się wpływowi na różne aspekty kultury japońskiej (...) Zwraca uwagę wnikliwość, z jaką temat został potraktowany. Godny podkreślenia jest aspekt nowatorstwa (ani w Polsce, ani w Europie nie powstała jeszcze taka praca).

Z recenzji dr hab. Estery Żeromskiej, prof. UAM

Introduction

Preface / 17

What’s eawase? — Eawase and its research / 21

Term eawase, Researching eawase, Previous studies, Works on modern eawase, Objective, Methodology, Structure of the work

 

Chapter I Historical Outline of Medieval Eawase

1. Eawase’s Beginnings / 41

1.1 Eawase in „Genji Monogatari” / 42

Eawase in „Genji Monogatari” as a mirror of mid-Heian aristocrasy’s attitude toward painting, Meaning of eawase from the viewpoint of the male vs. the female, Eawase as a formal and ‘sophisticated’ playing art

1.2 Combination of poetry, art, and play / 58

Lady Reikenden Enshi poem-picture contest of the 26th day of the 4th month in the 5th year Eisho, „Eawase-tized” poetry contest: example of paper screen-pictures contest, Fan-[pictures] contest

2. From the Court to the Shogun’s Residence — Eawase inKamakura and Muromachi / 65

2.1 On the treshold of new times / 65

2.2 Eawase at aristocracy’s residences / 66

Magnificant event of the 1th year of Tenpuku, Eawase on the occasion of Emperor Kameyama’s entering his insei, Eawase at Takatsukasa kanpaku’s residency

2.3 Eawase at shoguns / 79

Minamoto no Sanetomo and the contest of old vs. young, Picture contests of Ashikaga shoguns

3. Medieval eawase in Early-Modern Japanese literature / 88

 

Chapter II Gatherings for Picture Exchanging inEdoPeriod

1. Calendar meetings / 117

1.1 Origin of the long and short months calenders / 118

1.2 From daishoreki to ‘eastern brocade pictures’ / 119

1.3 Contests of illustrated calendars / 123

Introduction to daishokai, Beginning of calendar associations (ren), Daishokai: arrangement, participants and its course, Calendar meetings and classical literature

1.4 Decline of „eawase” of the Meiwa years / 133

2. Votive card meetings / 135

2.1 Votive card and its ludicization / 136

2.2 Contest of nosatsu / 138

2.3 Votive cards and the spirit of eawase / 141

 

Chapter III From Culturing and Elegant Leisure Art to Humorous

Plays: Relations Between Haikai and Eawase

1. Haikai and haiga in the earlyEdo period / 150

2. „Haikai-eawase” / 152

3. Painting contest at Morikawa Kyoriku / 154

3.1 Nanga and literari (bunjin) ethos / 154

3.2 Unity of haikai and picture / 156

3.3 „Preface to the picture contest at Kyoriku’s school of painting” / 157

3.4 Educational function of eawase / 159

4. Humorous eawase / 161

4.1 Vulgarization of haikai and haiga during the Basho Revival movement / 162

4.2 Eawase as impromptu play (niwaka shuko) / 163

5. Comic forms of word play (zappai) and eawase / 165

5.1 Haiga and word puzzles (nazo) / 166

Polymorphy of haikai, (Kaikai eawase) „Oronokagami”, XVIII-century nazo and eawase

5.2 „Tobacco pouch in the entertainment house” and eawase / 170

5.3 On eawase „being zappai’s cousin” in „Twaddle about anything” / 172

5.4 The idea of unity of painting and poetry in word plays (ekuchiai) and small humorous talks (ebanashi) / 174

5.5 Votive illustrations on wooden plaques (ema) and eawase / 177

6. Furyu-eawase / 180

 

Chapter IV Various Meetings, Plays and Eawase’s Technique of Contesting

1. Popularized meetings / 189

1.1 Painting contests in townspeople’s houses / 190

1.2 Gatherings for caligraphy anf paintings (shogakai) / 192

Origin of shogakai, From the salon to commonness

2. Contests of comic pictures (kyogakai) / 196

3. Cards eawase / 200

3.1 ‘Cards for pictures matching’ (eawase-karuta) / 200

Cards and „covering shells” (kaioi), Eawase-karuta as a play object

3.2 Popularization of the cards eawase / 206

4. Sugita Genpaku’s orchid pavilion / 210

Chapter V Motif of Eawase in Popular Literature and Entertainment

1. „Love eawase” in „Dugout canoe of the modern Genji” / 221

1.1 Luxury and amusement: in pursuit of the beauty of court culture / 222

1.2 Background of the „unusual contest” / 224

1.3 Aplay in the spirit of sui / 227

1.4 Meaning of „Love eawase” / 232

2. Illustrated fans contest (ogieawase) in „The second month story” / 233

2.1 Event at Omura Residence / 234

2.2 Kochofugetsu: a sophisticated play / 238

2.3 Ogieawase and classical literature / 239

3. Picture-puzzles on fans — on eawase in „Futami Sand” / 242

4. Funny talks (otoshibanashi) and eawase / 245

5. On eawase in „Revenge of Ukiyo Matahei’s honour” / 247

5.1 Circumstances of the event arrangement / 247

5.2 Course of eawase / 252

6. Eawase as motif of the short lyric forms (yanagidaru) / 254

Conclusions / 263

Bibliography / 269

Editorial Note / 283

Summary in Japanese / 285

Summary in English / 289

Summary in Polish / 293

Index in Japanese / 297

Index of Terms, Places and Titles of Paintings / 313

Index of Literary Works / 319

Index of Names / 323

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

Od autora / 17

Co to jest eawase? — Eawase i badania nad tym zjawiskiem / 21

Termin eawase, Badanie eawase, Dotychczasowe badania, Publikacje poświęcone nowożytnemu eawase, Cel badań, Metodologia, Struktura pracy

 

Rozdział I Zarys historii przednowożytnego eawase

1. Początki eawase / 41

1.1 Eawase w „Genji monogatari” / 42

Eawase w „Genji monogatari” jako zwierciadło stosunku arystokracji dworskiej środkowego okresu Heian wobec malarstwa, Znaczenie eawase z perspektywy opozycji męski vs. Żeński, Eawase jako formalna i ‘wytworna’ sztuka zabawy

1.2 Kontaminacja poezji, sztuki i zabawy / 58

Turniej ilustracji do wierszy zorganizowany dla Damy Reikeiden Enshi w 26. dniu 4. miesiąca 5. roku Eisho, „Z-eawase-zowany” turniej poetycki: przykład turnieju ilustracji na papierowych przepierzeniach shoji, Turniej [ilustracji na] papierze do wachlarzy

2. Z dworu do rezydencji shoguna — Eawase w okresach Kamakura i Muromachi / 65

2.1 Na progu nowych czasów / 65

2.2 Eawase w rezydencjach arystokratów / 66

Wielkie wydarzenie z 1. roku Tenpuku, Eawase z okazji rozpoczęcia „rządów z klasztoru” przez cesarza Kameyama, Eawase w rezydencji kanclerza Takatsukasa

2.3 Eawase u shogunów / 79

Minamoto no Sanetomo i pojedynek starzy vs. młodzi, Turnieje malarstwa shogunów Ashikaga

3. Średniowieczne eawase w literaturze nowożytnej / 88

Rozdział II Spotkania dla wymiany ilustracji w okresie Edo

1. Spotkania kalendarzowe / 117

1.1 Geneza kalendarzy długich i krótkich miesięcy / 118

1.2 Od daishoreki do ‘brokatowych obrazów ze wschodu’ / 119

1.3 „Turnieje” ilustrowanych kalendarzy / 123

Wprowadzenie do daishokai, Powstanie towarzystw (ren) kalendarzowych, Daishokai: ich organizatorzy, uczestnicy i przebieg, Spotkania kalendarzowe i klasyka

1.4 Zanik „eawase” z latMeiwa / 133

2. Spotkania wokół kartek wotywnych / 135

2.1 Kartki wotywne i ich ludyzacja / 136

2.2 „Konkursy” nosatsu / 138

2.3 Kartki wotywne a duch eawase / 141

 

Rozdział III Od kształcącej i eleganckiej sztuki spędzania wolnego czasu do śmiesznej zabawy, czyli o relacjach między różnymi formami haikai a eawase

1. Haikai i haiga na początku okresu Edo / 150

2. „Haikai-eawase” / 152

3. Turniej malarstwa u Morikawy Kyoriku / 154

3.1 Nanga i etos „literata” (bunjin) / 154

3.2 Jedność haikai i obrazu / 156

3.3 „Przedmowa do turnieju malarstwa w szkole Kyoriku / 157

3.4 Edukacyjna funkcja eawase / 159

4. Humorystyczne eawase / 161

4.1 Wulgaryzacja haikai a haiga w okresie odrodzenia stylu Basho / 162

4.2 Eawase jako zabawa impromtu (niwaka shuko) / 163

5. Zabawne formy gier słownych (zappai) i eawase / 165

5.1 Haiga i słowne zagadki (nazo) / 166

Polimorfizacja haikai, (Kaikai eawase) „Oronokagami”, XVIII-wieczne nazo a eawase

5.2 „Kapciuch w domu rozrywki” i eawase / 170

5.3 O eawase „będącym kuzynem zappai” w tekście „Paplanie o byle czym” / 172

5.4 Jedność obrazu i tekstu w grach słownych (ekuchiai) i komicznych pogadankach (ebanashi) / 174

5.5 Wotywne malowidła na drewnianych tablicach (ema) i eawase / 177

6. Furyu-eawase / 180

 

Rozdział IV Różne spotkania i zabawy a technika eawase

1. „Spospolicone” spotkania / 189

1.1 Turnieje malarskie w domach mieszczan / 190

1.2 Spotkania [wokół] kaligrafii i malarstwa (shogakai) / 192

Powstanie shogakai, Od salonowości do pospolitości

2. Turnieje zabawnych rysunków (kyogakai) / 196

3. Karciane eawase / 200

3.1 Droga do ‘kart do zestawiania ilustracji’ (eawase-karuta) / 200

Karty i „zakrywanie muszli” (kaioi), Eawase-karuta jako obiekt zabawy

3.2 Popularyzacja „karcianego” eawase / 206

4. Pawilon orchidei Sugity Genpaku / 210

 

Rozdział V Motyw eawase w literaturze i sztuce scenicznej

1. „Miłosne eawase” w „Czółnie współczesnego Genjiego” / 221

1.1 Luksus i rozrywka, czyli w pogoni za pięknem kultury dworskiej / 222

1.2 Tło „niezwyczajnego turnieju” / 224

1.3 Zabawa w duchu sui / 227

1.4 Znaczenie „Miłosnego eawase” / 232

2. Turniej ilustrowanych wachlarzy (ogieawase) w „Lutowej opowieści” / 233

2.1 Charakter zabawy w Rezydencji Omura / 234

2.2 Kochofugetsu, czyli wytworna zabawa / 238

2.3 Ogieawase a literatura klasyczna / 239

3. Malowidła-rebusy na wachlarzach, czyli o eawase w „Piasku z Futami” / 242

4. Zabawne historyjki (otoshibanashi) a eawase / 245

5. O eawase w „Pomszczeniu honoru Ukiyo Matahei’a” / 247

5.1 Okoliczności zorganizowania zabawy / 247

5.2 Przebieg eawase / 252

6. Eawase jako motyw krótkich form lirycznych (yanagidaru) / 254

Podsumowanie / 263

Bibliografia / 269

Nota edytorska / 283

Streszczenie w j. japońskim / 285

Streszczenie w j. angielskim / 289

Streszczenie w j. polskim / 292

Indeks w zapisie japońskim / 297

Indeks rzeczowy / 313

Indeks tytułów utworów / 319

Indeks nazwisk / 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum